Heading

This is some text inside of a div block.


SKILLS BUILDER
Měkké dovednosti a jejich rozvoj u dětí a mladých lidí se v současné době v celosvětovém měřítku dostávají stále více do popředí zájmu v souvislosti s diskusí nad změnami systému vzdělávání. Také v České republice toto téma stále více rezonuje. 

Rozvoj 8 základních měkkých dovedností
Metodiku Skills Builder vyvinuli učitelé a odborníci ve Velké Británii, kde je úspěšně využívána již více než 20 let a šíří se do celého světa. Zaměřuje se na podporu a rozvoj 8 konkrétních měkkých dovedností u dětí a mladých lidí ve věku 6 až 18 let. Metodika poskytuje základní přehled, co by měli žáci v daných dovednostech zvládnout.  

Každá dovednost v 16 krocích
Jednotlivé dovednosti jsou rozděleny do 16 kroků. Pro každý krok je definován cíl, co by žáci měli při jeho zvládnutí umět, a jsou popsány dílčí znalosti a strategie, jak cíle dosáhnout a danou dovednost tak postupně rozvíjet. Tyto dílčí části jsou strukturovány tak, aby je pedagogové mohli snadno použít ve třídě. Postupujeme vždy od jednoduššího ke složitějšímu, každý následující krok předpokládá zvládnutí kroku předchozího. 

Výhody práce s metodikou
Skills Builder pomáhá učitelům ve všech fázích práce: s plánováním výuky, poskytováním zpětné vazby, nastavením systému odměn a ukotvením terminologie do každodenní praxe. 

Jak s metodikou pracovat
Základy práce s metodikou jsou popsány ve Vzdělávacím plánu a zásadách výuky.

Ochrana licence
Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ: Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at WWW.SKILLSBUILDER.ORG/FRAMEWORK
Schola Empirica
Naším cílem je podporovat učitele a rodiče, aby mohli dětem nabídnout tu nejlepší možnou péči a pomoci jim plnohodnotně rozvinout jejich potenciál. Pro naplňování tohoto cíle hledáme nejvhodnější cesty, a to za pomoci empiricky podložených výzkumů a metodik. 

Naše role
Metodiku Skills Builder považujeme za jednu z ověřených cest pro rozvoj měkkých dovedností u žáků na základních školách. Proto jsme se rozhodli metodiku přenést do českých základních škol a pilotně ji ověřit v projektu Zavedení a ověření metodiky rozvoje socio-emočních dovedností v MŠ a ZŠ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016373).
Jsme součástí Skills Builder Partnership – školám zapojeným do pilotního projektu poskytujeme podporu, která zahrnuje:Naše projekty
Skills Builder skvěle navazuje na metodiku DOBRÝ ZAČÁTEK pro rozvoj sociálních a emočních kompetencí malých dětí v mateřských školách a neformálních předškolních zařízeních. V letech 2020–2022 jsme pilotovali mezinárodně uznávaný finský PROGRAM PROTI ŠIKANĚ KIVA. Nyní program KiVa šíříme do českých škol. Zabýváme se také VÝZKUMEM A EVALUACÍ V PEDAGOGICE.
Kdybyste měli zájem o metodiku Skills Builder, kontaktujte:

Mgr. Romana Šloufová
projektová manažerka
sloufova@scholaempirica.org