Jak začít

Jste tu poprvé?
Seznamte se s metodikou na 20minutovém webináři Skills Builder v kostce
https://www.scholaempirica.org/metodiky/skills-builder/kurzy-a-seminare/

Chcete s metodikou pracovat?
Podívejte se na termíny školení
https://www.scholaempirica.org/metodiky/skills-builder/kurzy-a-seminare/
3 kroky a 1 pravidlo, jak s metodikou začít 

Schopnost naslouchat je uvedena jako první, protože představuje opravdový základ k rozvoji dalších dovedností a je vhodné začít právě s ní. Pořadí dalších dovedností je vhodné následně odvíjet dle potřeb žáků a výukových cílů. 

1. Zmapuj terén 
Klíčem k efektivní výuce dovedností je výběr jedné z dovedností a „nasazení laťky“ na správnou úroveň – krok. 

Pro nalezení správné úrovně v dané dovednosti si přečtěte popisy kroků 0–10 v záložce Metodika. Následně se zamyslete nad třemi otázkami: 
1. Které kroky zvládají žáci bez problémů a v různých kontextech? 
2. Který krok je pro ně už náročný? 
3. Co především chci své žáky naučit?

Na základě svých odpovědí vyberte nejvhodnější krok a zamyslete se nad způsobem, jak konkrétně byste jej mohli zapracovat do výuky. Doporučujeme začít nejvyšší úrovní, kterou dle Vás žáci již zvládají, abyste tuto úroveň ukotvili a potvrdili si její zvládnutí. Možnou cestou je také rychlý postup od kroku 0 a ujištění se, že žáci zvládají nižší úrovně bez problémů.


2. Zacil na krok 
Po zjištění, v jaké fázi osvojování dané dovednosti se žáci nachází, žákům vysvětlete, co konkrétně budete v tomto kroku rozvíjet a jakého cíle budete chtít dosáhnout – cíl je uveden vždy na začátku popisu daného kroku v záložce Metodika. Dále v popisu kroku nabízíme také konkrétní návrhy, jak můžete dosažení cíle ve vybraném kroku procvičovat a posilovat.

Ve spolupráci s českými pedagogy pro Vás vytváříme rozsáhlý zásobník aktivit do výuky pro efektivní osvojování konkrétních dovedností a kroků. 

3. Sleduj pokrok
Udělejte si čas na reflexi pokroku u žáků, sledujte jestli a jak žáci kroku porozuměli a zda jsou si v něm dostatečně jistí. V záložce Metodika u každého konkrétního kroku naleznete návrhy, jak můžete dosažení cíle u zvoleného kroku hodnotit.

Žáci samotní mohou své úspěchy při dosahování cílů v daném kroku zapisovat do Záznamníků pro žáky, které si pro jednotlivé dovednosti můžete stáhnout v záložce Ke stažení.


PRAVIDLO JEDNOTNÉ TERMINOLOGIE

Pro úspěch při rozvoji měkkých dovedností je klíčové používat stále stejné výrazy spojené s jednotlivými kroky, které:
a) by měli používat všichni učitelé, když oceňují, chválí žáky za pokrok při osvojování dovedností,
b) by měly být používány při nastavení cílů aktivit nebo vyučovacích hodin,
c) je vhodné používat, když si žáci stanovují své vlastní cíle pro rozvoj jednotlivých dovedností.

Příklad: Cílevědomost, krok 2: žáci si osvojují pojem náročný, v Cílevědomost, krok 5 si osvojují pojmy zvládnutelný a jednoduchý cíl. V Kreativní myšlení, krok 5 se žáci učí používat pojmy kombinovat, koncept, složka. S těmito termíny vyučující a žáci napříč dovednostmi a kroky dále pracují.

Zásady

Během let jsme se naučili, jak nejlépe budovat základní dovednosti. Dnes víme, že k tomu, aby byla naše snaha skutečně účinná, musí se dovednosti vyučovat soustavně a musí se na ně zaměřit pozornost, stejně jako u jazykové a matematické gramotnosti. Následující zásady platí v jakémkoli prostředí, jsou univerzální.

1. V jednoduchosti je síla
Pro dosažení nejlepších výsledků při rozvoji základních měkkých dovedností je klíčové zaměřit se na jejich záměrné rozvíjení ve výuce, jejich pravidelné procvičování a používání stále stejných výrazů. 

Co je důležité: Vědí všichni žáci, jaké základní měkké dovednosti rozvíjíte? Používají všichni učitelé, děti a mladí lidé stále stejné výrazy, když mluví o základních měkkých dovednostech? Mají všichni učitelé k rozvoji základních měkkých dovedností žáků potřebné kompetence?

2. Začněte včas a vytrvejte 
Čím dříve začnete u dětí a mladých lidí základní měkké dovednosti rozvíjet, tím více času na jejich osvojení získají. Měkké dovednosti jsou klíčové nejen pro budoucí uplatnění na trhu práce, ale přispívají k úspěchu ve všech oblastech života. 

Co je důležité: Podporujete rozvoj základních měkkých dovedností u všech dětí a mladých lidí, s nimiž pracujete? Můžete začít s rozvojem základních měkkých dovedností u dětí mladšího věku? Mají děti a mladí lidé příležitost začít rozvíjet základní měkké dovednosti v jakémkoli věku?

3. Sledujte pokrok 
Udělejte si čas na reflexi základních měkkých dovedností u žáků. Sledujte, na jaké úrovni v dané dovednosti jsou, kde jsou jejich silná a slabá místa a jaký další krok je pro ně vhodný. 

Co je důležité: Používáte ucelenou metodiku rozvoje měkkých dovedností a hodnotící nástroje, podobné těm, které poskytuje Skills Builder? Umožňuje metodika, kterou používáte, sledovat pokroky v rozvoji dovedností v čase? Je hodnocení na začátku a konci školního roku součástí vašich aktivit s žáky?

4. Zaměřte se na konkrétní dovednost a krok 
Rozvoj dovedností by měl být postaven na tom, co se žák doposud naučil. Při osvojování dalšího kroku je třeba se zaměřit na to, co je nové a co se má v daném kroku naučit.

Co je důležité: Mají žáci odlišné cíle na základě současné úrovně svých dovedností? Zaměřujete se na výuku konkrétních kroků u jednotlivých dovedností?

5. Dovednosti pravidelně procvičujte
Abyste urychlili pokrok při osvojování základních měkkých dovedností, měli byste je používat a posilovat při všech vhodných příležitostech. 

Co je důležité: Mají žáci možnost pravidelně procvičovat základní měkké dovednosti? Když taková příležitost nastane, vědí, že dovednosti právě procvičují? Umožňujete žákům pravidelně zhodnotit pokrok v rozvoji jejich dovedností?

6. Uvádějte příklady ze života
Je důležité, aby si žáci uvědomili, že nabyté dovednosti mohou využít v nejrůznějších situacích běžného života. Co nejvíce pracujte na řešení skutečných problémů a výzev. 

Co je důležité: Spojujete rozvoj měkkých dovedností s úspěchem v životě, ve vzdělávání, v budoucím zaměstnání nebo podnikání? Mají žáci možnost využívat své nabyté dovednosti při různých příležitostech? Spolupracujete na rozvoji dovedností žáků se zaměstnavateli v okolí školy?
zásady skills builder

Typy aktivit

4 typy aktivit pro snadné osvojení dovednosti

Aktivita do výuky
– aktivity nabízí konkrétní možnosti, jak u žáků posilovat a rozvíjet jednotlivé dovednosti a kroky.

Příběh
– s pomocí krátkých úryvků z pohádek Karla Čapka představujeme dovednosti na úrovni kroku 0 a 1. Úryvky vystihují podstatu toho, co se mají žáci naučit v určitém kroku a dovednosti.

Výzva
– výzva je aktivita, kterou je možné začlenit do výuky nebo zadat jako domácí úkol. Výzva rozvíjí jednotlivé dovednosti na více úrovních – krocích.

Projektový den
– tipy na projektové dny poskytují vyučujícím náměty a informace využitelné při plánování a organizaci školního projektu.


Časté dotazy

Mám pocit, že nemůžu všechno stihnout? Kdy mám zařazovat aktivity rozvíjející dovednosti?

Pokud máte možnost zaměřit se na práci s aktivitami k rozvoji konkrétních dovedností v třídnických hodinách, je to jistě velká výhoda. Nicméně je přínosné cílit na rozvoj dovedností v každodenní výuce při jakémkoli předmětu. Mnohdy pomáhá zpětně si uvědomit, které dovednosti a jak jste je v dané již proběhlé vyučovací hodině rozvíjeli, aniž byste se na dovednosti cíleně zaměřili. To motivuje k následně cílenému zaměření se na rozvoj konkrétních kroků dovedností v příštích hodinách. Aneb při práci s učivem si definovat, kterou dovednost a který její krok rozvíjíte.


Chápou děti, že se vlastně něco učí? Neberou aktivity pro rozvoj dovedností jen jako “zábavné hry”?

Důležitou součástí výuky je hodnocení a sebehodnocení. Stejně tak je to i u rozvoje měkkých dovedností. Dětem je potřeba dát prostor pro reflexi, co se danou aktivitou naučily/mohly naučit, kam se posunuly. Sledujte s dětmi jejich byť sebemenší pokroky, popisným jazykem definujte, co se jim daří a kde mají rezervy. Reflexe je nedílnou součástí výuky a u rozvoje dovedností takřka důležitější než aktivita dovednost rozvíjející. Zvědomování, co jsem se naučila, dětem pomáhá dělat další pokroky a pracovat na sobě.


Při aktivitě k danému kroku dovednosti se ukázalo, že žáci nemají s jistotou zvládnutý krok předchozí. Jak je vhodné postupovat? Máme se vrátit k aktivitám předchozího kroku?

Kroků dané dovednosti lze upevňovat vícero současně, kdy se v konkrétní aktivitě zaměříte na oba po sobě jdoucí kroky dovednosti a reflektujete s žáky jejich zvládnutí. Reflexe je v tomto případě velmi důležitá a je třeba, aby zaznělo, že vyššího kroku dovednosti dosahují žáci snáze po zvládnutí kroku předchozího. Osvojené úrovně lze upevňovat, či posilovat pomocí aktivit v krocích, které již žáci zvládli - lze setrvat u aktivit daného kroku či se k nim kdykoli vracet dle potřeby. Je v pořádku vracet se ke krokům, které je potřeba upevnit či znovu si osvojit.


Mapování ukázalo, že žáci jsou v rozdílných úrovních. Jaký krok mám vybrat?

Záleží na způsobu práce se třídou. Příhodné by bylo, kdyby každý žák mohl upevňovat či rozvíjet krok, který je pro něj nejvyšším zvládnutým krokem v dané dovednosti. Nabízí se také rozdělení žáků na menší skupinky, ve kterých se budou zabývat konkrétním, pro ně nejvyšším krokem. Nicméně taková forma individualizace není vždy možná, a tak pokud pracujte s celým kolektivem, začněte krokem, kterým je v celém kolektivu posledním zvládnutým krokem pro všechny žáky. Alespoň jednou aktivitou jej upevněte a postupujte dále výběrem aktivit k dalšímu kroku dovednosti. Dle zdatnosti žáků budete dalšími kroky postupovat takovým tempem, které bude vyhovovat jim i vám. Určitě žákům, kteří daný krok již zvládají, ničím neuškodí, když si jej při aktivitě upevní. Správnou volbou otázek v reflexi můžete u těchto žáků stimulovat jejich motivaci k dalším krokům. Pokud je to možné, zdatnějším žákům nabízejte občas i aktivity zaměřené na rozvoj vyšších kroků dovednosti.


Můžeme zapojit samotné žáky do volby vhodného kroku k procvičování?

Určitě ano. Zejména pedagogové, kteří pracují se studijními plány, mohou jednotlivé kroky využít společně s žáky při stanovování konkrétních cílů, kterých hodlají žáci v určitém období dosáhnout. Žáci poté mohou sami zhodnotit své úspěchy a pokrok přímo ve studijním plánu. Vyučující tak může při přípravách vycházet z vybraných konkrétních cílů/kroků zvolených žáky a zaměřit aktivity v rámci výuky právě na ně.


Lze rozvíjet vůdčí schopnosti u dětí, které k vůdcovství netíhnou? Jak?

Vůdčí schopnosti lze rozvíjet u každého. Je však důležité postupovat systematicky. Není možné okamžitě po žácích chtít, aby převzali roli vůdce skupiny a nesli zodpovědnost za výkony celé skupiny. To je pro mnoho dětí velmi nekomfortní a stresující. Proto také rozvoj dovednosti vůdčích schopností postupuje od posilování vlastních postojů, vyjadřování vlastních pocitů dospělému (Krok 0), následně členům skupiny (např. jak se mi s vámi pracovalo ve skupině) (Krok 1), přes empatické reagování na pocity a emoce ostatních členů skupiny (Krok 2), ke schopnosti rozdělit členům skupiny práci tak, aby každý měl svůj úkol (Krok 3). Až následně je na roli vedoucího týmu také vyžadovat práci odvedenou členy ve stanoveném čase, vedení skupinové diskuze a řešení neshod. Mnohdy je lepším vůdcem někdo, kdo si tolik z počátku nevěří, a tak do role vůdce dobrovolně nevstupuje. Ti, co jsou otrlí, mohou vést sice s jistotou ale ne vždy dobrým směrem. Postupné kroky rozvoje dovednosti vůdčích schopností umožňují objevit vůdce v každém.


Jak zaznamenávat pokroky se třídou?

Zaznamenávání a zvědomování si pokroku a obecně reflexe jsou při rozvoji dovedností velmi důležité. Pro záznam pokroku celé třídy lze využít plakáty konkrétních dovedností s výčtem jednotlivých kroků. Plakáty lze umístit na magnetickou tabuli a zvládnutou úroveň dovednosti - konkrétní krok - označit magnety.


Jak zaznamenávat individuální pokroky?

K záznamu individuálního pokroku slouží záznamníky pro jednotlivé dovednosti, v nichž si žáci znamenávají vlastní pokrok, které kroky v dovednosti již ovládají a při jakých konkrétních činnostech se jim to podařilo dokázat.


Máte otázku a nenašli jste na ni odpověď?

Rádi Vám ji zodpovíme, Vaše otázka může pomoci i dalším vyučujícím.

Napište nám na
sloufova@scholaempirica.org

Tipy a triky

Jak zaznamenávat pokroky se třídou?

Zaznamenávání a zvědomování si pokroku a obecně reflexe jsou při rozvoji dovedností velmi důležité. Pro záznam pokroku celé třídy lze využít plakáty konkrétních dovedností s výčtem jednotlivých kroků. Plakáty lze umístit na magnetickou tabuli a zvládnutou úroveň dovednosti - konkrétní krok - označit magnety.


Jak zaznamenávat individuální pokroky?

K záznamu individuálního pokroku slouží záznamníky pro jednotlivé dovednosti, v nichž si žáci znamenávají vlastní pokrok, které kroky v dovednosti již ovládají a při jakých konkrétních činnostech se jim to podařilo dokázat.

Komunita

Sledujte náš facebook, kde zveřejňujeme novinky a termíny školení.

Bonusy