Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 5 žáci dokážou na základě spojování jednoduchých myšlenek vytvářet myšlenky nové. Zároveň umějí rozpoznat, když se nějaká myšlenka skládá z různých částí. 

V předchozím kroku se naučili vyjít v představách od nějaké základní myšlenky nebo kontextu a dále je sami rozvíjet. 

V tomto kroku se mají naučit především několik souvisejících představ zkombinovat.

Dílčí cíle kroku

Rozpoznat jednotlivé složky myšlenek a představ. 

Umět vytvořit nějakou novou představu na základě kombinace dvou nebo více představ (nebo složek představ) jiných.

Výuka kroku

V tomto kroku je zásadní předat žákům metody a strategie, které mohou využít ke kombinování myšlenek a konceptů. 

Musí se naučit definovat, co znamenají pojmy „kombinovat“ a „koncept“, a uvědomit si, že myšlenky a představy sestávají z celé řady složek, které se dají různě kombinovat s dalšími myšlenkami, a mohou tak vznikat představy nové. Definice pojmů můžete žákům někam vyvěsit, aby je měli na očích. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

• Definujte si, co znamená pojem „kombinovat“: „spojit dohromady dvě nebo více věcí.“ 

• Definujte si, co je to „koncept“: „Nějaká myšlenka nebo představa, která je většinou všeobecná, rozsáhlejší. Např. když si zařizujeme pokoj, můžeme si jako koncept, podle kterého budeme pokoj zařizovat, stanovit téma džungle.“ 

• Definujte si, co je to „složka“: „Část nějaké celé věci nebo myšlenky. Např. pneumatika je složkou jízdního kola, postel ve tvaru listu je složkou pokojíku zařízeného podle konceptu: ‚téma džungle‘.“ 

• Vysvětlete, jak nám rozložení myšlenek a představ na jednotlivé složky pomůže je různě kombinovat. Např: „Když chceme vymyslet nějaký nový název, můžeme si třeba rozdělit na části nějaká už existující slova a ty části pak zkombinovat (firma Adidas se jmenuje podle zakladatele Adolfa Dasslera, obchod Řempo prodává řemeslnické potřeby). Kombinovat můžeme také části nějaké myšlenky, konceptu: např. šlapadlo kombinuje loďku s pedály jízdního kola.“ Pro názornost můžete žákům ukazovat na obrázcích.

• Předveďte také, jak se dají kombinovat dvě nebo více celých představ a konceptů: „Kombinovat se dají nejen složky představ, ale i představy celé. Např. chytrý telefon v sobě kombinuje přehrávač hudby, telefon a herní konzoli.“

Procvičování

1. Rozdělte žáky do malých skupinek a vyzvěte je, aby si vymysleli jméno svého týmu, a to následujícím způsobem: každý žák nějaké jméno vymyslí sám za sebe, potom svůj nápad sdělí ostatním členům týmu. Žáci společně vyberou složku každého navrženého jména týmu, která se jim nejvíc líbí, a výsledné jméno týmu vytvoří zkombinováním těchto složek. 

2. Rozdělte žáky do skupinek po 3 a zadejte jim, aby nejdřív každý žák samostatně určil nějaký předmět (např. jízdní kolo, kvádr a květina). Potom má skupinka za úkol společně vymyslet něco nového tak, aby nový koncept obsahoval složku každé ze 3 původních věcí. Kreativitu můžete podpořit tím, že zadáte žákům nějaká omezení (např. jeden člen skupinky má vymyslet nějaký tvar, druhy předmět každodenní potřeby a třetí něco z přírody). Nějak omezit můžete i „nový koncept“: „Musí to být dopravní prostředek, který se dá použít pod vodou.“ 

3. Vyzvěte žáky, aby vymysleli nějakou postavu zkombinováním existujících fiktivních postav. Mohou kombinovat jejich fyzické rysy nebo jejich vlastnosti a buď napsat popis nové postavy, nebo ji nakreslit.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když mají žáci nějaký nápad, představu, nabídněte jim nějakou další, aby s ní tu svou zkombinovali (např. při kreativním psaní, výtvarné výchově apod.). 

2. Při skupinových aktivitách, kdy mají žáci za úkol něco vymyslet, se ptejte, jak vznikly jednotlivé složky výsledného nápadu: „Kdo vymyslel jakou část vašeho řešení?“ 

3. Při samostatných úkolech žáky vyzývejte, aby si zaznamenávali všechny nápady, aby měli přehled o tom, jak vznikla finální představa. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Když mají žáci za úkol kombinovat několik představ nebo konceptů, vyzvěte je, aby určili jejich „nejlepší složky“, abyste zjistili, že jednotlivé složky dokážou rozpoznat. 

Když si povídáte s jednotlivými žáky, ptejte se jich např.: „Jak jsi na tenhle nápad přišel?“, „Jak by se dal tento tvůj nápad zkombinovat s...?“ 

Když žáci mají za úkol vzájemně si hodnotit nějaké nápady, vyzvěte je, aby jejich různé konkrétní složky označili určitými barvami.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework