Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou podpořit proces vzniku, rozvíjení a spojování myšlenek pomocí myšlenkové mapy. 

V předchozím kroku se naučili popsat, jakou roli hraje kreativita v různých oblastech jejich života. 

V tomto kroku se dozvědí, že kreativita se dá podpořit pomocí jednoduchého nástroje, a naučí se ho používat. 

Dílčí cíle kroku

• Vysvětlit, proč nástroje pro podporu kreativity používáme. 

• Umět svou kreativitu podpořit pomocí myšlenkové mapy. 

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají naučit dvě věci: zaprvé jim vysvětlíme, co jsou to nástroje pro podporu kreativity, a uvedeme několik příkladů, zadruhé je naučíme, jak funguje myšlenková mapa. 

Je potřeba žákům ukázat, jak myšlenková mapa vypadá: využít můžete malý příklad v pravém horním rohu této stránky, především ale spoustu příkladů najdete na internetu. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vysvětlete žákům, co jsou to „nástroje pro podporu kreativity“ a proč je používáme: „Nástroje pro podporu kreativity jsou různé strategie a metody, které nám pomáhají s kreativním myšlením. Tzn. podporují naši představivost, tvorbu nových myšlenek a dosažení cíle, ke kterému směřujeme.“ 

Vysvětlete jim, jak může myšlenková mapa naši kreativitu podpořit: „Myšlenkovou mapu jste už nejspíš někdy použili a dá se využít všemi možnými způsoby. Je to nástroj, který nám pomáhá rozkládat si myšlenky na části a různě je spojovat, abychom snáze viděli nová řešení.“ 

Ukažte třídě příklad myšlenkové mapy. 

Na tomto příkladu jim ukažte, z čeho se myšlenková mapa skládá: podnět / centrální myšlenka (uprostřed stránky), první nápady (větve vyrůstající z centrální myšlenky), vzájemné vztahy mezi jednotlivými myšlenkami (spojnice mezi nimi, vztah na základě stejné barvy) a šipky (když jedna myšlenka vede k další). 

Všichni společně si vytvořte jednoduchou myšlenkovou mapu. Centrální myšlenkou uprostřed mapy bude „Návrh domu z budoucnosti“. Vyzvěte žáky, aby vymysleli první nápady, které budou z centrální myšlenky vycházet (např. ekologie, technologie, materiály), a společně mapu doplňujte (nezapomeňte jednotlivé myšlenky správně spojovat). Zeptejte se: „Jak nám myšlenková mapa pomohla přicházet na nové nápady?“

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek, rozdejte jim příklad hotové myšlenkové mapy a zadejte jim úkol ve skupince společně poznat a pojmenovat její jednotlivé prvky: centrální myšlenku, první nápady, druhotné nápady, větve-spojnice mezi nápady. 

2. Ukažte žákům, že myšlenková mapa se dá využít v různých situacích: dejte jim za úkol ve dvojicích nebo skupinkách naplánovat pomocí myšlenkové mapy nějakou společenskou událost. Napovězte jim, že mohou uvažovat o různých zájmech hostů, místě konání akce, výzdobě, ceně, zábavném programu, občerstvení, pozvánkách a tématu akce. Ve třídě na viditelné místo vyvěste příklad myšlenkové mapy, aby se jí mohli inspirovat. 

3. Vyzvěte žáky, aby samostatně nebo ve skupinkách sepsali obecný návod, jak vytvořit jednoduchou myšlenkovou mapu. Nakonec mají za úkol uvést, jaké jsou výhody používání myšlenkové mapy.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Aby si žáci na formát myšlenkové mapy zvykli, používejte ji při běžné výuce k rozvrhnutí nové látky nebo shrnutí probraného učiva. 

2. Aby si žáci osvojili používání myšlenkové mapy pro podporu kreativity, používejte ji při všech aktivitách, při nichž mají přicházet s novými nápady. Vyzývejte žáky, aby si myšlenky zaznamenávali na papír (formou slov nebo obrázků) a barevnými čarami je spojovali. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. Zaměřte se při tom spíše na to, zda chápou, jak využít myšlenkovou mapu k podpoře kreativního myšlení, než na to, jak umně je mapa zpracovaná. 

Vyzvěte žáky, aby dokončili následující větu: „Myšlenková mapa nám může pomoct být kreativnější, protože...“ Zmiňují klíčové pojmy, např. „centrální myšlenka“, „druhotné nápady“? 

Dejte žákům za úkol samostatně si vytvořit myšlenkovou mapu nějakého projektu, na kterém právě pracují, nebo něčeho, co je zajímá. Pod mapu pak mají za úkol napsat, jak jim v daném projektu pomohla.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework