Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou popsat, jak může kreativitu a vznik nových myšlenek podpořit nějaký nahodilý podnět, např. slovo, obrázek, nebo dokonce zvuk. 

V předchozím kroku se naučili podpořit proces vzniku, rozvíjení a spojování myšlenek pomocí myšlenkové mapy. 

V tomto kroku si mají osvojit další nástroj podporující kreativní myšlení. 

Dílčí cíle kroku

Uvést příklady zdánlivě nahodilých podnětů. 

Vysvětlit, jakým způsobem může zkombinování nahodilého podnětu s původní myšlenkou podpořit kreativitu.

Výuka kroku

Zaprvé je potřeba si v tomto kontextu definovat pojmy „nahodilý“ a „podnět“, zadruhé žákům na příkladech a prostřednictvím praktických cvičení ukázat, jak se dá nahodilý podnět spojit s předchozím uvažováním o nějakém problému. 

Zároveň je potřeba žákům jasně vysvětlit, proč může využívání nahodilých podnětů fungovat jako užitečný nástroj k podpoře kreativity. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Nejdřív si definujte, co znamená v tomto kontextu „nahodilý“: „něco neplánovaného, náhodného, nesouvisejícího.“ Abyste se ujistili, že žáci pojem chápou, můžete je vyzvat, aby slovo „nahodilý“ zkusili použít ve větě. 

• Definujte si pojem „podnět“: „nějaký stimul, impulz, který vede ke vzniku něčeho dalšího.“ Vysvětlete, proč se dá nahodilý podnět dobře využít k podpoře kreativity: „Když se zamyslíme nad něčím, co nesouvisí s naším předchozím uvažováním, a dáme to s ním do souvislosti, může nás to dovést k nečekaným asociacím a inspirovat nové nápady. Tato technika se může velice hodit, zvlášť když nám chybí inspirace a nevíme, jak dál.“ 

Představte žákům následující tři typy asociací, které mohou využít: 

a) Podobnost: Spojíme si dvě myšlenky, které mají hodně společného. Např. „tygr“ + „kočka“, „schody“ + „eskalátor“, „oko“ + „kamera“. 

b) Kontrast: Spojíme si myšlenku s jejím opakem. Např. „den“ + „noc“, „černý“ + „bílý“, „poušť“ + „moře“.

c) Blízkost: Spojíme si myšlenku s něčím, co se vyskytuje v její blízkosti, nebo je její součástí. Např. „bota“ + „noha“, „sedlo“ + „kůň“, „basketbalista“ + „koš“. 

Uveďte žákům běžné typy nahodilých podnětů, které nám mohou pomoct přijít na nové nápady: slova, obrázky, hudba, změna pracovního prostředí. 

Jak se dá nahodilý podnět využít, ukažte na nějakém konkrétním příkladě: „Představme si např., že přemýšlíme nad nějakým novým, kreativním způsobem, jak by se naše škola mohla chovat ekologičtěji. Nedaří se nám přijít na nic originálního. Použijeme proto slovník, otevřeme si ho na nějaké nahodilé stránce a první slovo na ní použijeme. Pokud by se jednalo třeba o slovo ‚gól‘, napadne nás v souvislosti s ním fotbal a školní fotbalový tým. Protože přemýšlíme nad ekologií, napadne nás, že náš fotbalový tým používá ekologické lahve na pití. To nás přivede k myšlence, že bychom mohli ve škole zorganizovat prodej takových ekologických lahví pro všechny žáky.“ 


Procvičování

1. Vyzvěte žáky, aby si samostatně nebo ve skupince nahodile vybrali nějaké slovo ze slovníku (nebo pomocí online generátoru nahodilých slov). Dejte jim 3 minuty na to, aby zapsali co nejvíce slov, která je napadají v souvislosti s ním. Potom mají za úkol určit, o jaký typ asociace se u každého z nich jedná (podobnost, kontrast, blízkost – viz výuku kroku). Cvičení si můžete zopakovat také např. s obrázkem nebo písničkou; žáci tak budou vymýšlet asociace k vizuálnímu nebo sluchovému podnětu. 

2. Zadejte žákům nějaký kreativní úkol, např. spojený s nějakým tématem nebo projektem, kterým se zrovna zabývají ve výuce, nebo obecný, např. „vymyslet téma závěrečné školní slavnosti“. Dejte jim 3 minuty na to, aby ve dvojicích nebo skupinkách vymýšleli nápady. Potom použijte nějaký nahodilý podnět – žáci si mohou např. náhodně vybrat slovo ze slovníku, použít „obrázek dne“ z nějaké internetové stránky nebo náhodně zvolit písničku z přehrávače. V dalších 3 minutách mají za úkol znovu se zamyslet nad řešením původního kreativního úkolu. Nakonec se jich zeptejte: „Co všechno jste vymysleli? K čemu vedlo použití nahodilého podnětu?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Aby si žáci zvykli, že mohou kreativní myšlení podpořit pomocí nahodilých podnětů, využívejte je, kdykoli při běžné výuce potřebujete kreativitu zapojit. Jako podnět můžete použít třeba nějaké „slovo dne“ či „obrázek dne“ nebo žáky vyzvat, aby si nahodile vybrali nějaký předmět. 

2. Když žáci nějaký nahodilý podnět použijí, vyzvěte je, aby popsali svůj myšlenkový proces: „Jak jsi na tento nápad přišel? Dokážeš to vystopovat?“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. Nejde teď o to, jaké řešení kreativních problémů se jim daří vymyslet, ale o to, jestli chápou, jak a proč používat nahodilé podněty. 

• Vyzvěte žáky, aby dokončili následující větu: „Nahodilý podnět nám může pomoct být kreativnější, protože...“Zmiňují klíčové pojmy, např. „asociace“, „nové nápady“? 

• Dejte žákům za úkol samostatně písemně vypracovat aktivitu 2 z procvičování kroku.


Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework