Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 7 žáci dokážou popsat, jakou roli kreativita hraje v různých oblastech jejich života: v různých školních předmětech, v kroužcích a jiných zájmových činnostech a doma. 

V předchozím kroku se naučili vysvětlit, co to kreativita je a jak se dá využít v různých situacích. 

V tomto kroku se mají především naučit rozpoznat vlastní kreativitu a uvědomit si, jak zásadní roli hraje v jejich životě. 

Dílčí cíle kroku

• Vysvětlit, proč je kreativita důležitá. 

• Na konkrétních příkladech ukázat, kdy a jakým způsobem kreativitu v různých situacích sami využili.

Výuka kroku

V této fázi někdy bývá pro žáky obtížné rozpoznat vlastní kreativitu a uvědomit si, jak důležitou roli hraje v jejich životě. Proto je potřeba, aby zjistili, jakým způsobem už ve všech možných situacích kreativitu využívají. Poslouží jim k tomu rozložit si kreativitu na tři složky: využívání představivosti, vytváření něčeho nového, a to za nějakým účelem (směřování k nějakému výsledku). Zároveň je potřeba jim zdůraznit, jak důležitá je kreativita všeobecně. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si definici kreativity: „využívání představivosti, vytváření něčeho nového, a to za nějakým účelem (směřování k nějakému výsledku).“ 

Vysvětlete, že kreativita hraje zásadní roli při vytváření, rozvíjení, spojování, kombinování a vylepšování nápadů, např.: „spisovatelům a scénáristům slouží k vymýšlení postav a jejich charakterů, programátorům zase pomáhá vymýšlet kód.“ 

Vysvětlete žákům, jak využívají kreativitu v různých školních předmětech, např.: „V matematice kreativitu využíváte, když se snažíte představit si nějaký složitý problém z jiného úhlu pohledu, vytváříte své řešení problému, a to za tím účelem, abyste lépe porozuměli probírané látce.“

Procvičování

1. Vyzvěte žáky, aby si vybavili nějaký jasný příklad toho, kdy využili kreativitu ve škole, doma nebo třeba na hřišti. Požádejte je, aby určili jednotlivé složky kreativity podle výše zmíněné definice: „Jak jste při tom využili představivost?“, „Co nového, originálního jste vymysleli?“ a „Za jakým účelem, jaký byl váš cíl?“

2. Vyzvěte žáky, aby na papírek anonymně doplnili několik vět, např.: „Jsem kreativní, protože...“ nebo „Dnes jsem využil kreativitu při...“ Potom papírky od žáků sesbírejte a celé třídě nahlas odpovědi čtěte, abyste žákům ukázali nejrůznější příklady kreativity. 

3. Zadejte žákům různé situace z každodenního života, např.: „příprava večeře, sportování, psaní domácích úkolů.“ Vyzvěte je, aby navrhli, jak by se v každé situaci dala využít kreativita. Připomeňte jim, aby vždy výslovně zmínili jednotlivé složky kreativity: využívání představivosti, vytváření něčeho nového, a to za nějakým účelem (směřování k nějakému výsledku). 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Zaveďte si systém odměňování kreativity, především žáky odměňujte za to, když využijí představivost a vytvoří něco originálního. 

2. Uvádějte žákům konkrétní příklady toho, kdy jste kreativitu nedávno sami využili v osobním nebo pracovním životě: např. při vymýšlení programu výuky, vaření oběda nebo plánování víkendového výletu. 

3. Povzbuzujte žáky, aby při kreativním myšlení vycházeli ze znalostí, které už mají, ze svých vzpomínek a zážitků. Vysvětlete jim, že i tak mohou kreativní nápady vznikat.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby samostatně napsali definici kreativity a uvedli příklady, kdy ji využívají v každodenním životě. 

Vyzvěte žáky, aby si samostatně v průběhu jednoho dne nebo jedné lekce zapisovali, kdy měli příležitost využít kreativitu.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework