Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 4 žáci dokážou vyjít v představách od nějaké základní myšlenky nebo kontextu a dále je sami rozvíjet. 

V předchozím kroku se naučili představit si něco na základě zadaných kritérií. 

V tomto kroku se mají naučit rozvíjet představy volněji, bez omezení v podobě definovaných kritérií. 

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co znamená „něčím se inspirovat“. 

Rozvíjet představy na základě výchozí myšlenky. 

Vysvětlit, jak spolu navazující představy souvisejí. 

Výuka kroku

V tomto kroku si žáci osvojují schopnost rozvíjet souvislé představy na základě nějaké počáteční inspirace. Je potřeba, aby pochopili, co znamená „něčím se inspirovat“ a „souviset spolu“. 

Vysvětlete jim, že více různých představ je často lepší než jen jedna a že představy se dají různě měnit a rozvíjet: jeden nápad může vést k nápadu dalšímu. 

Naučí se tak, že počáteční myšlenka se dá rozvíjet různými směry a mohou z ní vzniknout celé řetězce na sebe navazujících představ. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co znamená „souviset spolu“: „Když spolu dvě nebo více věcí souvisejí, znamená to, že jsou nějak vzájemně spojené.“ 

Definujte si, co znamená „něčím se inspirovat“: „Na základě něčeho, co nás zaujme nebo nadchne, vymyslet něco dalšího.“ Uveďte příklad: „Když jsem pekla dort, inspirovala jsem se duhou, kterou jsem předtím viděla na nebi, a ozdobila jsem ho duhovými barvami.“ 

Vysvětlete žákům, že více různých představ je často lepší než jen jedna: „Když např. vymýšlíte jméno svého týmu, je lepší vybírat z více různých návrhů, protože se může zapojit víc lidí, návrhy se dají porovnávat a vybrat ten nejlepší.“ 

Na tom samém příkladu jim vysvětlete, jak se představy dají měnit, rozvíjet a vylepšovat: „Když vymýšlíme jméno týmu, první nápady mohou inspirovat další, takže nakonec budeme mít víc variant, ze kterých můžeme vybírat, a výsledné jméno bude o to lepší.“

Procvičování

1. Rozdělte žáky do dvojic a vyzvěte je, aby vždy jeden z dvojice rychle nakreslil nějakou čmáranici z různých čar a tvarů. Druhý z dvojice má za úkol vymyslet 5 různých věcí, které může čmáranice představovat (např. zvířata, místa, věci, něco nereálného...). Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, jak je čmáranice k nápadům inspirovala – jaká je mezi ní a jejich představami souvislost. 

2. Rozdělte žáky do dvojic a každému dejte papír s uprostřed nakresleným trojúhelníčkem. Žákům dejte za úkol otočit se ve dvojicích zády k sobě a nakreslit na papír větší obrázek, do kterého bude trojúhelníček nějak patřit. Dejte jim na to minutu, pak si obrázek navzájem ukážou. Ptejte se jich: „Jak vás tento tvar inspiroval?“, „Co byla úplně první věc, která vás napadla?“, „Začali jste při kreslení trojúhelníčkem, nebo jste ho použili až později?“ apod. Úkol opakujte s dalšími různě komplikovanými tvary a srovnávejte, k jaké inspiraci různé tvary vedly. 

3. Rozdělte žáky do dvojic a vyzvěte je, aby během celé aktivity zůstali sedět zády k sobě. Dejte žákům 10 vteřin na to, aby každý na papír začal kreslit, cokoli ho napadne. Potom si ve dvojicích musí papíry vyměnit a mají 30 vteřin na to, aby spolužákův obrázek dokreslili tak, aby vzniklo nějaké zvíře. Následně si papíry vymění zase zpět a tentokrát každý dokreslí to, co původně začal. Nakonec se žáků zeptejte, jak v průběhu cvičení měnili a rozvíjeli své nápady a jak podle toho, co nakreslil spolužák, vymýšleli něco nového. 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

Posilování dovednosti

1. Když něco společně s celou třídou vymýšlíte, ukazujte žákům pomocí slovních asociací, jak se dají myšlenky rozvíjet. 

2. Když žáci přijdou s nějakým nápadem, ptejte se jich, co a jakým způsobem je inspirovalo. 

3. V této fázi žáky chvalte za všechny představy, i ty hodně nerealistické, ale chtějte po nich, aby vysvětlili souvislost mezi původní inspirací a svým nápadem: „Jak ses tím inspiroval?“, „Jak to souvisí s...?“ 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. U tohoto kroku se vám mohou hodit i metody, kterými porozumění žáků kontrolujete běžně. 

Sledujte při aktivitách konkrétní skupinku žáků a počítejte, kolik různých nápadů různí žáci na základě nějaké počáteční inspirace vymyslí. 

Vyzvěte žáky, aby definovali, co znamená „něčím se inspirovat“ a „souviset spolu“. 

Zadejte žákům nějakou počáteční myšlenku a vyzvěte je, aby na jejím základě vymýšleli různé na sebe navazující představy a postup svého uvažování vám zároveň nahlas popisovali.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework