Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou vysvětlit, co je to kreativita, v jakých různých situacích a kontextech se s ní můžeme setkat (např. umění, design, různé každodenní situace) a jak ji využívají různé specifické skupiny lidí. 

V předchozím kroku se naučili kombinovat jednoduché myšlenky a představy a vytvářet tak nové. 

V tomto kroku si mají lépe uvědomit, co je to kreativita a v jakých nejrůznějších kontextech se dá využít.

Dílčí cíle kroku

Definovat, co je to „kreativita“. 

Popsat, v jakých kontextech se kreativita používá. 

Vysvětlit, jak kreativitu využívají různí lidé. 

Výuka kroku

V tomto kroku si mají žáci ujasnit, jaký je rozdíl mezi „kreativitou“ a „představivostí“. 

Je potřeba, aby se naučili, v jakých kontextech se kreativita dá využít a že může jít i o mnoho různých jiných situací než jen tradiční „kreativní obory“, jako je např. literatura nebo výtvarné umění. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili. Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, co znamená „něco si představovat“ (viz krok 1). 

Vysvětlete jim, že kreativita zahrnuje tři následující procesy: využívání představivosti, vytváření něčeho nového, a to za nějakým účelem (směřování k nějakému výsledku). 

Názorně žákům ukažte, kdy byli v minulosti sami kreativní: např. na obrázcích, které namalovali, projektech, které vypracovali atd. Např.: „Kreativitu jste využili, třeba když jste si společně na táboře stavěli bunkry.“ 

Uveďte jim příklady, kdy se kreativita běžně využívá: při tvorbě televizních reklam, vymýšlení receptů, organizování nějaké společenské události. 

Uveďte různé příklady toho, jak lidé využívají kreativitu v nějaké jiné než „umělecké“ oblasti: „Kreativita se netýká jenom umění. Setkáváme se s ní ve všech oblastech života a oborech, třeba v historii, matematice, medicíně. Např. chirurg si musí umět představit, co se děje v těle pacienta, vymyslet postup, jak ho operovat, a to za účelem jeho vyléčení.“

Procvičování

1. Rozdělte žáky do dvojic nebo malých skupinek a vyzvěte je, aby do 30 vteřin napsali na papír co nejvíc různých povolání. Potom žáky vyzvěte, aby u každého z nich určili, jak se v něm dá využít kreativita. Následně jim dejte za úkol v jednotlivých profesích zkusit identifikovat všechny tři procesy kreativity: „Jak se v tomto povolání dá využít představivost? Co nového, originálního se v něm vymýšlí? Za jakým účelem?“ Nakonec je vyzvěte, aby vám řekli, co si zapsali. 

2. Vyzvěte žáky, aby napsali 8–10 situací, kdy podle svého názoru využili kreativitu. Pak je vyzvěte, aby vám řekli, co si zapsali. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Každý týden určete jednoho z žáků, který bude „mistrem kreativity“: bude sledovat, kdy byli ostatní kreativní, a za kreativitu je pochválí nebo jim dá nějakou cenu, např. nálepku. 

2. Chválením a zpětnou vazbou žáky učte, že kreativita se dá využít v mnoha různých oblastech, i tam, kde bychom ji nemuseli čekat. Např.: „Chválím Alici za kreativitu – pomohla navrhnout experiment pro ověření, který materiál je nejvíc voděodolný.“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby definovali, co je to kreativita, a uvedli všechny tři procesy, které zahrnuje. 

Zkontrolujte, co si žáci zapsali při aktivitě 1 z procvičování kroku a jestli chápou význam kreativity v různých oblastech a povoláních.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework