Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 1 žáci umějí vysvětlit, co znamená něco si představit, poznat, že si něco představují, a popsat co. 

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co znamená „něco si představovat“. 

Uvést příklady toho, kdy si něco představovali a co to bylo.

Výuka kroku

Výuka tohoto kroku má tři fáze. Zaprvé žákům definujte, co je to „něco si představovat“. Zadruhé jim vysvětlete, že už to umějí a často to dělají. Nakonec jim názorně předveďte, jak si něco představovat. 

Je důležité žáky podporovat v myšlence, že mají velkou představivost a dokážou si představovat různé imaginární, nereálné věci. Jak děti rostou, často totiž v tomto ohledu ztrácejí sebedůvěru. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte žákům, co to znamená „něco si představovat“: „Něco si představovat znamená něco si vymyslet a v duchu to vidět před očima.“ 

Vyzvěte žáky, aby uvedli nějaké příklady toho, kdy si něco představovali. Nápady zaznamenávejte. 

Ukažte žákům, jak si něco představujete a předvádíte: 

a) Dělejte, že používáte nějaký imaginární předmět: že si čistíte zuby, že pečete dort. 

b) Použijte nějakou věc jinak, než by žáci čekali: např. dělejte, že láhev je telefon apod. 

c) Předstírejte, že si povídáte s nějakou imaginární postavou.

Procvičování

1. Vyzvěte žáky, aby samostatně nakreslili nebo napsali, jak při nějaké příležitosti využili představivost. Předveďte jim to, např.: „Já jsem využil představivost, když jsem psal povídku, takže jsem nakreslil obrázek sebe, jak píšu.“ Potom všechny obrázky a texty vystavte a několika žákům dejte za úkol podle nich popsat celé třídě, při jakých příležitostech využilo představivost několik jejich spolužáků. 

2. Znovu žákům vyprávějte nějaký příběh, který už znají. Pak na jeho základě pokládejte žákům otázky: „Co kdyby...?“ Např.: „Co kdyby se u nás ve skříni schovávala Sněhurka?“ nebo „Co kdyby váš dům stál na dně moře? Jak byste se tam dostali?“ Vysvětlete žákům, jak při odpovídání využívají představivost, protože popisují něco nereálného.

3. Dejte žákům za úkol, aby ve skupinkách po 2–3 střídavě předváděli, že dělají nějaké běžné činnosti: češou si vlasy, oblékají se, jedí snídani. Kdo zrovna nepředvádí, snaží se činnost uhodnout. (S předváděním se musí dostat na každého.) 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 1. Vytvořte si nějakou pomůcku, kterou dáte 

žákům najevo, že teď se bude využívat představivost. Např.: „Teď se půjdeme podívat do říše představivosti“ nebo „Nasaďte si na hlavu ‚klobouk představivosti‘.“ Že žáci zrovna používají představivost, může symbolizovat i nějaký konkrétní předmět, který si žáci např. vezmou do ruky nebo na něj budou mluvit. 

2. Trénujte s žáky představivost pomocí otázek „Co kdyby...?“, „Co/jaký je podle vás...?“ apod.: „Co kdyby pořád pršelo?“, „Jaké je podle vás nejlepší číslo?“ 

3. Popisujte žákům, jak sami používáte představivost: „Když jsem maloval tenhle obraz tygra, jak se v noci plíží džunglí, musel jsem si to představit, protože ve skutečnosti jsem to nikdy neviděl.“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

V tomto kroku nejlépe funguje slovní hodnocení a zpětná vazba. 

Vyzvěte žáky, aby vám vysvětlili, co je to představivost, a popsali, kdy ji používají. 

Zadejte žákům různé nereálné situace a vyzvěte je, aby vám popsali, co si představí, např.: jaké bude zítra počasí, co jedí mimozemšťani k snídani. 

Pozorujte, jak si žáci společně hrají a předvádějí různé věci.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework