Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou zhodnotit efektivitu různých nástrojů podporujících kreativitu vzhledem k dané situaci a zvolit ten, který bude nejefektivnější. 

V předchozím kroku se žáci naučili navrhnout několik nástrojů podporujících kreativitu vhodných pro konkrétní situaci. 

V tomto kroku se mají naučit především s jistotou odůvodnit výběr nejefektivnějšího nástroje pro konkrétní situaci.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit pro a proti různých nástrojů podporujících kreativitu vzhledem k různým situacím. 

Na základě pro a proti vybrat nástroj, který bude v dané situaci nejefektivnější. 

Výuka kroku

Nejprve je potřeba definovat si „pro a proti“, potom žákům názorně ukázat, jak zhodnotit „pro a proti“ různých nástrojů podporujících kreativitu. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, jaké nástroje podporující kreativitu už z předchozích kroků znáte: 

kombinování různých nápadů, slovní asociace, myšlenková mapa, nahodilé podněty, jiné perspektivy, překonání syndromu skupinového myšlení otázkami „ďáblova advokáta“. 

Definujte si, co jsou to „pro a proti“: „výhody / pozitivní aspekty a nevýhody / negativní aspekty“. 

Uveďte příklady toho, jaká „pro“ může mít nástroj podporující kreativitu: „Podporuje rozmanitost nápadů, pomáhá nápady kombinovat, podněcuje nové způsoby myšlení, dá se použít při spolupráci ve skupině.“ 

Uveďte příklady toho, jaká může mít „proti“: „Je moc časově náročný, musí se zapisovat na papír, nedá se použít ve skupině.“ 

Vysvětlete, co znamená pojem „zhodnotit“: „posoudit celou řadu informací z různých zdrojů a na základě toho zvolit, co je nejlepší.“ Např.: „Správně zhodnotit, jaký přístup zvolit, znamená v kontextu kreativního myšlení nejen posoudit, co si žádá daná situace, ale také zvážit pro a proti jednotlivých nástrojů podporujících kreativitu. Zároveň je potřeba rozlišovat závažnost jednotlivých ‚proti‘ různých nástrojů, protože naprosto dokonale se nebude většinou hodit žádný.“

Procvičování

1. Vyzvěte žáky, aby si samostatně nebo ve dvojicích načrtli jednoduchou tabulku s následujícími sloupečky: „Nástroj“, „Pro“, „Proti“. Do prvního sloupečku doplní všechny nástroje podporující kreativitu, které znají: nahodilé podněty, jiná perspektiva, myšlenková mapa, ďáblův advokát atd. Potom mají za úkol tabulku vyplnit. Následně se jich zeptejte, jaká „pro a proti“ doplnili. 

2. Navažte na předchozí aktivitu: vyzvěte žáky, aby vyzkoušeli podle tabulky zvolit strategii řešení konkrétního kreativního úkolu a následně zhodnotili, jak efektivní v dané situaci zvolená strategie byla. Situace může třída vymyslet společně, případně lze použít následující: 

a) Tým čtyř designérů, kteří pracují každý z jiné kanceláře, má za úkol společně pro klienta navrhnout design interiéru nové kancelářské budovy. 

b) Zaměstnanec místního zastupitelstva má za úkol vymyslet strategii, která občany povede k tomu, aby používali méně plastových lahví. 

Vyzvěte žáky, aby si ze své tabulky vybrali tři nástroje a stručně na základě jejich „pro a proti“ písemně zhodnotili, jak efektivní by byly v dané situaci a který by byl nejvhodnější.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vyzvěte žáky, aby přiznali, když pro ně použití nějaké strategie podporující kreativitu není zrovna příjemné, protože to není jejich oblíbená. Pochvalte je pokaždé, když tuto strategii použijí a ukáže se, že byla efektivní. 

2. Když žákům zadáváte v běžné výuce kreativní úkoly, při nichž není potřeba dospět k nějakému konkrétnímu výsledku, vždy když je to možné, nechejte je samostatně si zvolit strategii pro zvýšení kreativity, umožněte jim zkoušet a kombinovat různé strategie a samostatnou i skupinovou práci.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby samostatně písemně vypracovali aktivitu 2 z procvičování kroku. Zkontrolujte, jestli znají více různých „pro a proti“ celé řady nástrojů podporujících kreativitu. 

Když žákům zadáte nějaký kreativní úkol, vyzvěte je, aby průběžně komentovali postup jeho řešení a případné nástroje podporující kreativitu, které používají. Zeptejte se, proč si tuto strategii zvolili.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework