Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 3 si žáci dokážou představit jednoduchý koncept na základě jednoduchých zadaných kritérií nebo obecných pokynů. 

V předchozím kroku se naučili zapsat, nakreslit nebo jinou formou vyjádřit, co si představují. 

V tomto kroku se mají naučit především představit si něco konkrétnějšího podle zadaných kritérií.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co jsou to „kritéria“. 

Umět určit, jaká kritéria musí něco splňovat, aby to odpovídalo zadání. 

Umět své představy přizpůsobit zadaným kritériím. 

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají především naučit, co jsou to kritéria. Je potřeba jim vysvětlit, že zamyslet se nad různými kritérii nám pomůže představit si přesně to, co potřebujeme. 

Žáci si musí uvědomit, že něco si „správně představit“ neznamená, že to musí být realistické, ale že by měla naše představa odpovídat stanoveným kritériím. 

Nejde o to, omezit rozsah nebo počet nápadů, ale naučit se upravit své představy konkrétně podle toho, jak je to v dané situaci potřeba. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

• Definujte si, co jsou to „kritéria“: „Podmínky, které musí vaše představa splňovat.“ 

Aby to žákům bylo jasnější, vysvětlete jim to na příkladu: „Zamysleme se, jaká kritéria musí splňovat třeba krabička na obědy: musí být dost velká, aby se do ní oběd vešel, musí být vodotěsná, aby z ní nic nevyteklo, a neměla by být moc těžká, aby se dala nosit s sebou.“ Ukažte žákům pár krabiček (nebo jiných předmětů, které jim uvádíte jako příklad) na obrázku a zeptejte se, jestli splňují kritéria krabičky na obědy (nebo jiná kritéria). 

Vysvětlete, proč nám stanovená kritéria pomáhají si něco představit: „Když víme konkrétněji, jak má naše představa vypadat a co v ní určitě musí být, můžeme se na to lépe zaměřit a vymyslet přesně to, co potřebujeme.“ 

Vysvětlete, že představit si „přesně to, co potřebujeme“, neznamená, že to musí být realistické. Např.: „Když je mým kritériem, abych mohl žít navždycky pod vodou, mohu si představit, že mám potápěčskou masku, ve které nikdy nedojde vzduch.“

Vyzvěte žáky, aby všichni společně vymysleli kritéria pro nové pohodlné židle do vaší třídy. Nápady zaznamenávejte. 

Procvičování

1. Přečtěte žákům následující zadání (můžete jim ho zároveň ukázat napsané) a vyzvěte je, aby vám řekli, jaká kritéria jste v něm zmínili: „Chceme navrhnout nový dopravní prostředek pro cestování pod vodou. Musí být vyrobený z vodotěsného materiálu, musí se do něj vejít aspoň 20 lidí a musí mít tvar ryby nebo jiného mořského živočicha.“ 

2. Dejte žákům za úkol, aby samostatně nebo ve dvojicích návrh nového dopravního prostředku odpovídajícího výše zmíněným kritériím nakreslili. Vyzvěte je, aby pak spolužákovi ve dvojici nebo jiné dvojici popsali, jak kritéria splnili. 

3. Upravování představ podle kritérií trénujte na psaní jednoduchých příběhů. Dejte žákům za úkol napsat krátký příběh např. na nějaké téma, o němž se zrovna učí, a zadejte jim různá kritéria, která musí splnit. Např.: používat jenom 10 konkrétních slov, jen slova, která začínají určitými písmeny, zahrnout do příběhu nějaké konkrétní postavy atd. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když při běžné výuce uvádíte nějaká kritéria, ptejte se žáků, jestli si uvědomují, jaká jste zmínili, nebo jim dávejte za úkol, aby si nějaká kritéria vymysleli sami. 

2. Chvalte žáky, když se nad kritérii zamýšlejí i v jiných částech výuky a v jiných souvislostech. 

3. Když si žáci navzájem dávají o svých představách a nápadech zpětnou vazbu, ptejte se jich: „Co si o této představě myslíte, jak byste se cítili? Co byste dělali, kdyby se to stalo?“ Podpoříte tak představivost spojenou s konkrétním podnětem.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. U tohoto kroku se vám mohou hodit i metody, kterými porozumění žáků kontrolujete běžně. 

Dejte žákům seznam kritérií, podle nichž mohou hodnotit své výkony nebo výkony spolužáků. 

Sledujte, jestli se žákům daří přizpůsobovat představy zadaným kritériím a jak často se znovu potřebují ujišťovat o tom, jaké zadání bylo. 

Vyzvěte žáky, aby si vymysleli pro spolužáky nějakou výzvu s kritérii, která je potřeba splnit.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework