Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 13 žáci dokážou reflektovat, jakým způsobem řeší kreativní úkoly, a posoudit, jak efektivní jsou pro ně různé nástroje podporující kreativitu. 

V předchozím kroku se žáci naučili reflektovat, jakým způsobem nástroje podporující kreativitu používají. 

V tomto kroku se mají naučit především bez problémů si zvolit ten nástroj, který bude nejefektivnější vzhledem k jejich způsobu práce. 

Dílčí cíle kroku

Popsat svůj způsob práce. 

Vysvětlit pomocí charakteristik, co je to rozmanitost nápadů. 

Určit, který nástroj podporující kreativitu se pro ně nejlépe hodí, a vysvětlit proč.

Výuka kroku

Zaprvé je potřeba, aby se žáci naučili reflektovat svůj způsob práce. K tomu jim pomůže schéma „8 osobnostních typů“ na této stránce. 

Zadruhé se musí naučit zhodnotit, jestli je pro ně určitý nástroj podporující kreativitu efektivní pomůckou, nebo ne. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, jaké nástroje podporující kreativitu už z předchozích kroků znáte: kombinování různých nápadů, slovní asociace, myšlenková mapa, nahodilé podněty, jiné perspektivy, překonání syndromu skupinového myšlení otázkami „ďáblova advokáta“. 

Ukažte žákům schéma 8 osobnostních typů, které jim pomůže zjistit, jakým způsobem přistupují k úkolům. Vysvětlete jim: „Je to sice velice zjednodušený pohled na lidskou osobnost, protože nikdo nespadá jen do jedné barvy, ale může nám posloužit jako užitečný nástroj pro reflexi toho, jak řešíme úkoly.“

Názorně předveďte, jak pomocí schématu sami reflektujete svůj pracovní styl: „Myslím, že na mě nejlépe sedí ‚koordinátor‘, protože rád všechno pečlivě plánuji, kontroluji, jestli je všechno, jak má být, a pracuji podle jasně rozvrhnutého plánu. K mému stylu práce se hodí např. myšlenková mapa, na které přehledně vidím všechny možnosti“ nebo „Nejvíc společného mám s typem ‚pomocník‘, takže se pro mě hodí nástroje podporující kreativitu zaměřené na spolupráci a diskuzi, např. pohled na věc z jiné perspektivy.“ 

Vyzvěte žáky, aby ve dvojicích diskutovali o tom, se kterým osobnostním typem mají nejvíce společného. Nakonec se jich zeptejte, na co přišli a podle čeho tak usuzují. 

Vysvětlete žákům: „Když porozumíme tomu, jakým způsobem pracujeme, můžeme si vybrat takové nástroje podporující kreativitu, které jsou pro nás nejefektivnější. Efektivitu jednotlivých nástrojů můžeme zhodnotit podle rozmanitosti nových nápadů.“ 

Upřesněte: „Efektivní nástroj podporuje rozmanitost nápadů: tzn. inspiruje mnoho odlišných nápadů.“ 

Rozmanitost nápadů se dá popsat třemi charakteristikami: 

a) Množství: kolik nových nápadů jsem vymyslel. 

b) Originalita: do jaké míry se mé nápady liší od nápadů ostatních. 

c) Různorodost: do jaké míry se mé nápady liší jeden od druhého. 

Vysvětlete: „Pokud vám např. myšlenková mapa pomohla vymyslet celou řadu různorodých nápadů, které se lišily od nápadů ostatních členů skupiny i jeden od druhého, byl pro vás tento nástroj efektivní.“ 

Procvičování

1. Dejte žákům za úkol samostatně na základě schématu 8 osobnostních typů napsat doprostřed papíru svůj oblíbený způsob práce. Na tabuli napište strategie a nástroje pro podporu kreativity, které jste si vyjmenovali ve výuce kroku. Vyzvěte žáky, aby na papír připsali strategie, které se k jejich stylu práce podle jejich názoru hodí, a vysvětlili proč. Zeptejte se jich, co si zapsali.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Nechejte žáky, aby si při kreativních úkolech sami vybrali, jakým nástrojem svou kreativitu podpoří. Ptejte se jich, proč je podle nich pro ně nejefektivnější. 

2. Vyvěste ve třídě schéma 8 osobnostních typů a pobízejte žáky, aby ho při různých úkolech pravidelně využívali. 

3. Při zadávání nového úkolu se vždy zaměřte na některou z charakteristik rozmanitosti nápadů (množství, originalita, různorodost): „Dnes se budeme snažit přijít na co nejvíc nápadů (množství).“, „Snažte se vymýšlet nápady, které budou jiné než nápady ostatních (originalita)“ nebo „Soustřeďte se na to, aby byl každý váš nápad jiný (různorodost).“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Zeptejte se žáků na 3 charakteristiky rozmanitosti nápadů a jejich definice. 

• Dejte žákům za úkol vytvořit si svůj „kreativní profil“, který bude zahrnovat popis jejich stylu práce, jejich silné a slabé stránky při vymýšlení rozmanitých nápadů a preferovaný nástroj pro podporu kreativity.


Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework