Schopnost naslouchat

V několika prvních krocích se žáci učí naslouchat a odpovídat vždy pouze jedné osobě. Poté je naslouchání rozvíjeno v různých kontextech a žáci mají za úkol používat informace a myšlenky, které slyší v reakcích spolužáků.

V další fázi se zaměřujeme na analýzu toho, s jakým záměrem řečník mluví, abychom dokázali vysvětlit, proč používá určitá jazyková nebo prezentační řešení.

Od kroku 11 žáci mají za úkol kriticky hodnotit obsah projevu. Výsledkem je schopnost zhodnotit řečnický výkon v různých kontextech.

Text Link

Při zvládnutém kroku 0 žáci dokážou po krátký čas v různých situacích soustředěně poslouchat a verbálně či neverbálně reagovat.

Dílčí cíle kroku

Věnovat pozornost zvukům, které slyší.

Reagovat, když na ně někdo mluví, zpívá jim písničku nebo říká říkanku.

Naslouchat chvíli něčemu, co je zajímá, a něco o tom říct.

Výuka kroku

Hlavní novou informací, kterou se žáci mají naučit, je, co to znamená „naslouchat“ a jak druhému dát najevo, že mu nasloucháme. Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Vyzvěte žáky, aby ukázali na tu část těla, kterou k poslouchání používáme. „Zvuky posloucháme ušima.“

Vysvětlete jim, že když chceme něčemu pozorně naslouchat, je užitečné vydržet v klidu a tichosti.

Názorně jim ukažte, jak důležitý je při naslouchání oční kontakt. „Když se na toho, kdo mluví, díváme, ukazujeme mu tím, že nás to, co říká, zajímá.“

Vyzvěte žáky, aby pozorně poslouchali různé zvuky: „Co slyšíte?“ Můžete k tomu využít zvukové nahrávky, hudbu nebo prostě poslouchejte zvuky kolem vás.

Žáky pochvalte, když uvidíte nebo uslyšíte, že na zvuky verbálně či neverbálně reagují. Neverbální reakcí může být projevení emoce, smích, otočení se za zvukem nebo následování pokynu.

Vyzvěte žáky, aby o tom, co slyšeli, něco pověděli. „Co se vám na té písničce líbí?“

Procvičování

1. Zpívejte žákům známé písničky a říkejte jim říkadla, kde se mluví o tom, co mají děti předvést, např. „Hlava, ramena, kolena, palce“. Sami při tom jasně a jednoduše jděte příkladem, čímž děti podpoříte, aby se zaposlouchaly a přidaly. Poté, co jim činnosti předvedete, je nechte, aby poslouchaly a opakovaly samy. 

2. Vyjděte si na procházku s posloucháním – venku se zastavujte a naslouchejte okolním zvukům. Vyzvěte žáky, aby to, co slyší, pojmenovali nebo na to zareagovali. Zaměřit se můžete třeba na zvuky dopravy, sirény, bzučení včely nebo smích.

3. Hrajte s dětmi tradiční poslechové hry, jako je hra na sochy nebo tanec okolo židlí, při kterých je třeba pozorně poslouchat hudbu, a když přestane hrát, ztuhnout nebo si sednout. Za to, že poslouchají a reagují, děti chvalte.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Podporujte aktivitu žáků. Ptejte se jich na jednoduché otázky, aby vám verbálně odpovídali nebo neverbálně reagovali.

2. Za verbální i neverbální reakci na to, co slyšeli, žáky chvalte.

3. Vyzývejte žáky k činnostem ve dvojicích, při kterých budou poslouchat, co jim spolužák říká, a reagovat na něj. Mohou se třeba za něco převléct a na něco si hrát nebo si spolu stavět stavebnici apod.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

Naslouchají žáci zvukům v různých kontextech? Jak to, že poslouchají, dávají najevo?

Dokážou poslouchat krátkou říkanku nebo příběh a verbálně či neverbálně na ně reagovat?

Pozorujte, jak si děti hrají nebo něco podnikají s kamarádem. Poslouchají, co jim říká, a reagují na to?

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework