Schopnost naslouchat

V několika prvních krocích se žáci učí naslouchat a odpovídat vždy pouze jedné osobě. Poté je naslouchání rozvíjeno v různých kontextech a žáci mají za úkol používat informace a myšlenky, které slyší v reakcích spolužáků.

V další fázi se zaměřujeme na analýzu toho, s jakým záměrem řečník mluví, abychom dokázali vysvětlit, proč používá určitá jazyková nebo prezentační řešení.

Od kroku 11 žáci mají za úkol kriticky hodnotit obsah projevu. Výsledkem je schopnost zhodnotit řečnický výkon v různých kontextech.

Text Link

Při zvládnutém kroku 7 by žáci měli dokázat zanalyzovat, jak mluvčí upoutává pozornost posluchačů prostřednictvím jazyka a gest. 

V předchozím kroku se žáci učili sledovat debatu a reagovat na ni. 

V tomto kroku by měli porozumění tomu, co se říká, rozšířit o schopnost rozpoznat, jakým způsobem mluvčí používá jazykové prostředky a gesta, aby posluchače zaujal.

Dílčí cíle kroku

Identifikovat slova a fráze, které upoutávají pozornost posluchačů, a vysvětlit, proč zrovna je mluvčí použil.

Identifikovat gesta, kterými mluvčí upoutává pozornost posluchačů, a vysvětlit, proč zrovna je použil.

Výuka kroku

Tento krok se skládá ze dvou hlavních částí: žáci se mají zaprvé naučit identifikovat slova a gesta využitá k podnícení pozornosti a zadruhé vysvětlit, proč tato slova a gesta na posluchače působí. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Vysvětlete žákům, že mluvčí mohou používat různá slova a gesta, kterými upoutávají a udržují pozornost posluchačů.

Definujte jim „gesto“: „pohyb nějaké části těla, který nám pomáhá něco vyjádřit.“

Vyjmenujte žákům následující gesta a vysvětlete jim, proč upoutávají posluchačovu pozornost:

a) Rozevřenou náručí při projevu všem dáváme najevo, že budeme rádi, když nás budou poslouchat. 

b) Počítáním na prstech zdůrazňujeme důležité body. 

c) Kýváním vyjadřujeme souhlas. 

d) Zatnutou pěstí ukazujeme, že jsme rozzlobení a něco v nás vzbuzuje velké vášně. 

Zeptejte se žáků, jestli je napadají ještě nějaká další gesta.

Oba předchozí body zopakujte i s jazykovými prostředky používanými k upoutání pozornosti:

a) Hyperbola (např. „nejneuvěřitelnější věc, co jste kdy viděli“) dodá projevu na dramatičnosti, což pomůže upoutat pozornost publika. 

b) Upřesňující přívlastky (např. „svítivě zelené šaty“) upoutají pozornost, protože posluchačům pomohou jasně si představit, o čem mluvíte.

c) Řečnické otázky (např. „No nechali byste si to ujít?“) se používají k přesvědčování a také poutají pozornost.

Zeptejte se žáků, jestli je napadají ještě nějaké další jazykové prostředky, které mohou upoutat pozornost.

Procvičování

1. Pusťte žákům video s nějakou prezentací nebo skupinovou diskuzí a vyzvěte je, aby zkusili identifikovat jazykové prostředky a gesta sloužící k upoutání pozornosti publika a aby vysvětlili, proč tak působí. 

2. Žáci na papírky napíšou různá gesta (ukazování prstem, ruce dlaněmi vzhůru apod.). Nechejte je, aby se ve dvojicích střídali v tom, že vždy jeden z nich si vezme z hromádky papírek, druhému ho neukazuje a gesto předvede. Druhý musí říct, jaký efekt gesto mělo a proč. 

3. Pusťte žákům bez zvuku krátký úryvek videa s nějakým projevem (např. 1–2 minuty nějakého TED talku). Než se začnete dívat, řekněte jim, jaké je základní téma projevu. Vyzvěte je, aby si všímali klíčových gest. Po skončení videa se žáků zeptejte, co v těchto chvílích asi mluvčí mohl říkat a proč to z použitých gest vyplývá. Nakonec se můžete na video podívat znovu i se zvukem, aby si žáci mohli své předpoklady ověřit.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vyzvěte žáky, aby si při vašem projevu, při řeči jiného dospělého nebo spolužáka 

všímali slov a frází, které upoutávají pozornost. Vyžadujte konkrétní odpovědi: „Proč to slovo poutalo pozornost posluchačů? Jak na ně působilo?“ 

2. Poté, co žákům něco přednesete, je vyzvěte, aby identifikovali, kdy jste použil nějaké gesto, a aby vysvětlili, proč poutalo jejich pozornost. 

3. Před skupinovou diskuzí na nějaké konkrétní téma si žáci sestaví seznam slov a frází, jež se v ní mají použít, a odhadnou, jaké z nich budou mít větší efekt a na které řečník bude klást větší důraz. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

Upravte 1. aktivitu z procvičování tak, že poté, co se žáci podívají na nějaké video, napíšou individuálně svou analýzu toho, kdy řečník používal jazyk nebo gesta poutající pozornost.

Rozdejte žákům přepis nějakého projevu nebo diskuze a vyzvěte je, aby v něm vyznačili, kde mohli řečníci podle nich použít konkrétní gesta a proč.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework