Schopnost naslouchat

V několika prvních krocích se žáci učí naslouchat a odpovídat vždy pouze jedné osobě. Poté je naslouchání rozvíjeno v různých kontextech a žáci mají za úkol používat informace a myšlenky, které slyší v reakcích spolužáků.

V další fázi se zaměřujeme na analýzu toho, s jakým záměrem řečník mluví, abychom dokázali vysvětlit, proč používá určitá jazyková nebo prezentační řešení.

Od kroku 11 žáci mají za úkol kriticky hodnotit obsah projevu. Výsledkem je schopnost zhodnotit řečnický výkon v různých kontextech.

Text Link

Při zvládnutém kroku 5 dokážou žáci poslouchat delší projev a reagovat na něj díky tomu, že umějí rozpoznat klíčové informace a zapamatovat si je.

V předchozím kroku se naučili, že lidé komunikují z různých důvodů, například aby se na něco zeptali nebo dali někomu nějaký pokyn, a podle jakých základních znaků tyto účely komunikace rozpoznat.

V tomto kroku se naučí při poslechu soustředit na konkrétní klíčová slova, fráze nebo informace, které si zapamatují, a budou je moci využít.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co je to „klíčová informace“.

Rozpoznat klíčová slova a informace v delším projevu.

Zapamatovat si slova nebo krátké fráze z mluveného projevu.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají naučit především rozeznat v rámci delšího projevu specifické informace a poznat, které informace si mají zapamatovat.

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Definujte žákům „klíčové informace“:„Důležité myšlenky nebo slova, která si potřebujete zapamatovat. Když se například chcete dozvědět, v kolik hodin máte někam přijít, klíčovou informací je pro vás přesný čas.“

Vysvětlete jim, že je těžké si zapamatovat všechno, co někdo říká, takže když známe klíčové informace, lépe jeho projevu rozumíme.

Je potřeba, aby žáci pochopili, že klíčová slova nebo informace se mohou lišit v závislosti na tom, co potřebují vědět. Může to být například místo, čas, nějaká věc nebo jméno.

Zeptejte se žáků: „Jak poznáte, jaké klíčové informace vás při poslechu zajímají?“ Dejte jim příklad: „Když například posloucháte učitele, jak mluví o pravěku, a máte napsat referát o tom, co lidé v pravěku jedli, budete se soustředit na informace o jídle.“

Vyjmenujte žákům několik strategií, jak si zapamatovat nějakou krátkou informaci (např. klíčové slovo nebo myšlenku):

a) 5krát si slovo v duchu zopakovat

b) klíčová slova si zapsat do sešitu

c) spojit si informaci v duchu s nějakým obrazem

Procvičování

1. Napište na tabuli větu nebo pár vět. Např.:„Až vystoupíte z autobusu, dejte se druhou ulicí doprava.“ Tato slova na tabuli podtrhněte a žákům vysvětlete, že při poslechu si je musí pro sebe v duchu zdůraznit. Zeptejte se jich: „Proč jsou tato slova nejdůležitější? Co by se stalo, kdybychom si je nezapamatovali?“

2. Zopakujte aktivitu z bodu 1 s jinou větou, tentokrát ji ale nepište na tabuli a žákům ji jen řekněte. Např.: „Oslava začíná ve 3 hodiny odpoledne a bude se konat v parku.“ Vyzvěte žáky, aby vám řekli, která slova jsou podle nich klíčová, a zeptejte se jich na stejné otázky jako v bodu 1, aby svou odpověď zdůvodnili.

3. Položte žákům jednoduchou otázku a hned vzápětí další otázku. Teprve tehdy musí odpovědět na první otázku. Pak se znovu na něco zeptejte, ale žáci musí zase odpovědět na předchozí otázku atd. Např.: – „Jakou barvu má rajče?“ „Co je dnes za den?“ –„Červenou.“ – „Kolik prstů ukazuji?“ – „Pondělí.“ atd. Tak se žáci naučí zapamatovat si nějakou informaci, zatímco dál poslouchají.

4. Když už žáci umějí rozpoznat klíčové informace v krátkém projevu, je potřeba trénovat s projevy delšími. Např. jim přečtěte delší úryvek textu: „Přečtu vám stránku o lidech evakuovaných za 2. světové války. Zaměřte se na informace o tom, která města byla evakuována.“ Až text dočtete, položte jim kontrolní otázky.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Užitečnou strategií je dělat si poznámky nebo si zapisovat přímo klíčová slova. Názorný příklad žákům dejte, až jim budete přednášet nějakou novou látku. Začněte klíčová slova zapisovat na tabuli a vyzvěte je, aby sami navrhovali další slova, která je užitečné si poznamenat.

2. Vyzvěte žáky, aby při čtení textu nebo sledování videa počítali, kolikrát se v něm objeví nějaké konkrétní slovo.

3. Požádejte žáky, aby několika klíčovými slovy shrnuli váš delší projev. Abyste trénovali v různých kontextech, můžete jim dát ten samý úkol, i když mluví jejich spolužáci nebo nějaký jiný dospělý.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

Přečtěte nebo poslechněte si společně nějaký text a následně žákům dejte o jeho obsahu otázky typu a), b), c).

Vyzvěte žáky, aby si dělali při poslechu delšího projevu poznámky a zvýraznili v nich klíčová slova. Potom zkontrolujte, jestli dokázali správná klíčová slova identifikovat.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework