Schopnost naslouchat

V několika prvních krocích se žáci učí naslouchat a odpovídat vždy pouze jedné osobě. Poté je naslouchání rozvíjeno v různých kontextech a žáci mají za úkol používat informace a myšlenky, které slyší v reakcích spolužáků.

V další fázi se zaměřujeme na analýzu toho, s jakým záměrem řečník mluví, abychom dokázali vysvětlit, proč používá určitá jazyková nebo prezentační řešení.

Od kroku 11 žáci mají za úkol kriticky hodnotit obsah projevu. Výsledkem je schopnost zhodnotit řečnický výkon v různých kontextech.

Text Link

Při zvládnutém kroku 14 žáci dokážou identifikovat záměr mluvčího a jeho řečové techniky a různé přístupy v různých kontextech.

V předchozím kroku se naučili analyzovat řečníkovu zaujatost založenou na využití konkrétních jazykových prostředků, vynechávek a nejednoznačnosti.

V tomto kroku mají analýzu a kritické zhodnocení toho, co mluvčí říká, prohloubit identifikací nevyjádřených témat, implikací a problémů.

Dílčí cíle kroku

Porozumět různým řečovým technikám, které mluvčí používá, a tomu, jaký je jejich záměr.

Porozumět různým přístupům ke komunikaci v různých kontextech.

Výuka kroku

Zaprvé si vysvětlete, jaké různé techniky může mluvčí používat. Potom žáky naučte identifikovat, jaký je záměr mluvčího a jaké různé přístupy může v různých kontextech uplatnit. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

• Vyzvěte žáky, aby si vzpomněli na to, co už se naučili v krocích 7–13, a vyjmenovali seznam různých technik, které mluvčí může používat. Případně jim napovězte, aby nezapomněli na jazykové prostředky (řečnické prostředky, jako je hyperbola, výběr jazykového rejstříku), paralingvistické prostředky (gesta, řeč těla) a neobjektivita. Zapisujte je na tabuli.

• Definujte, co je to „záměr“: „To, jak chce mluvčí zapůsobit na posluchače. Může mít následující cíle: přesvědčit, informovat, pobavit, dát pokyn. Tyto cíle se dají dále rozdělit na konkrétní emoční působení v konkrétních chvílích, kdy se má posluchač např. cítit šokovaně nebo šťastně. To vše dohromady přispívá k zamýšlenému cíli komunikace.“

• Definujte a vysvětlete různé přístupy:„Analýza ‚přístupu‘ mluvčího se dá rozdělit na dvě oblasti. Zaprvé může mluvčí zaujímat různé přístupy, co se týče obsahu sdělení a toho, co se rozhodne říci a kdy to řekne. Zadruhé mluvčí zaujímá určitý přístup, co se týče projevu, používá různá gesta, tón, výraz.“

• Uveďte žákům příklad záměru a přístupu mluvčího: „Např. záměrem projevu ředitelky mezinárodní charitativní organizace může být přimět lidi, aby přispěli na dobrou věc. Využívá proto takový přístup, aby v lidech vzbudila pocit sounáležitosti – komplexnější problém prezentuje emotivním způsobem na příběhu jednoho uprchlíka.“ Vyzvěte žáky, aby uvedli vlastní příklady záměru mluvčího a přístupu, který k jeho uplatnění může využít (mohou čerpat jak z reálných situací, tak z fantazie).

Procvičování

1. Uveďte žákům příklady různých vyjádření, v nichž mluvčí používají různé techniky. Vyzvěte je, aby identifikovali, jakou techniku mluvčí používá. Úkol zkomplikujte tím, že jim pustíte video (vhodný je např. nějaký TED talk, může se týkat třeba i tématu nebo projektu, kterým se žáci zrovna zabývají) a budou muset identifikovat použité techniky rovnou při sledování. Dalším krokem je úkol vysvětlit záměr(y) a přístup(y) mluvčího.

2. Rozdělte žáky do dvojic. Dejte jim za úkol, ať si představí, že jeden z dvojice je ředitelem velké investiční banky a druhý žákem základní školy. Vyzvěte je, aby si připravili a přednesli krátký projev na to samé téma: proč bychom měli používat méně plastů a jak to zařídit. Než druhému svůj projev přednesou, měli by si naplánovat, jak uskuteční svůj záměr prostřednictvím jasného přístupu a vhodných technik. Po projevu mluvčího má posluchač za úkol identifikovat záměr(y) a přístup(y) mluvčího a vysvětlit, proč je pro toto publikum a za tímto účelem (v tomto kontextu) použil a jaký to mělo efekt.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Vyvěste si někam příklady různých technik a vyzvěte žáky, aby je identifikovali při skupinové diskuzi a vysvětlili, jakým způsobem jsou využity za nějakým konkrétním účelem a k zaujetí určitého přístupu.

2. Dejte žákům za úkol, aby našli video s projevem nebo diskuzí, kde řečník využil určité techniky za účelem uskutečnění nějakého konkrétního záměru a přístupu.

3. Vyzvěte žáky, aby pak společně projev mluvčího ve videu zanalyzovali.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Pusťte žákům dvě videa projevů v odlišných kontextech (např. TED talk a video debaty dětí ze základní školy). Potom jim dejte za úkol popsat nebo prodiskutovat ve skupině, jaké techniky mluvčí použili, jaký měli záměr a přístup, a zhodnoťte, jak si vedou.

Zopakujte aktivitu 2 z procvičování, posluchač má tentokrát za úkol svou zpětnou vazbu napsat. Obejděte žáky a zkontrolujte, jak si vedou.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework