Schopnost naslouchat

V několika prvních krocích se žáci učí naslouchat a odpovídat vždy pouze jedné osobě. Poté je naslouchání rozvíjeno v různých kontextech a žáci mají za úkol používat informace a myšlenky, které slyší v reakcích spolužáků.

V další fázi se zaměřujeme na analýzu toho, s jakým záměrem řečník mluví, abychom dokázali vysvětlit, proč používá určitá jazyková nebo prezentační řešení.

Od kroku 11 žáci mají za úkol kriticky hodnotit obsah projevu. Výsledkem je schopnost zhodnotit řečnický výkon v různých kontextech.

Text Link

Při zvládnutém kroku 12 žáci dokážou při poslechu projevu identifikovat nevyjádřená témata, implikace a problémy.

V předchozím kroku se naučili srovnávat a kriticky zhodnotit různé názory.

V tomto kroku mají analýzu a kritické zhodnocení toho, co mluvčí říká, prohloubit identifikací nevyjádřených témat, implikací a problémů.

Dílčí cíle kroku

Porozumět, co jsou to „nevyjádřená témata“, „implikace“ a „problémy“.

Umět nevyjádřená témata, implikace a problémy identifikovat.

Výuka kroku

Zaprvé si vysvětlete, co jsou „nevyjádřená témata“, „implikace“ a „problémy“. 

Potom žáky naučte identifikovat nevyjádřená témata, implikace a problémy při poslechu různých textů. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Definujte žákům výrazy:

a) „Nevyjádřená témata“: „‚témata‘ jsou obecné myšlenky, o kterých mluvčí hovoří. Např. bezdomovectví, láska, přátelství, duševní zdraví. ‚Nevyjádřená témata‘ jsou tedy témata, která mluvčí nezmiňuje, ale pojí se s tématy, o nichž mluví (např. jsou jejich příčinou nebo výsledkem). Například hovoří o chudobě a bezdomovectví, ale nezmiňuje jejich možné příčiny, kterými jsou nezaměstnanost a rozpad rodiny.“ 

b) „Implikace“: „náznak nebo podtext obsažený v tom, co někdo říká. Když např. řekne: ‚Vláda lidem bez domova neposkytuje dost možností ubytování,‘ může naznačovat, že je vláda zodpovědná za nárůst bezdomovectví.“ 

c) „Problémy“: „možné negativní důsledky určitého názoru. Pokud např. mluvčí řekne, že všichni lidé bez domova jsou bezdomovci dobrovolně, může být problémem nedostatek důkazů a nepochopení jevu bezdomovectví.“ 

Pusťte si kousek nějakého projevu (užitečným zdrojem jsou např. TED talky, hlavně ty, v nichž mluvčí vyjadřuje nějaký vyhraněný názor) a všichni společně o něm diskutujte: „Jaké bylo klíčové téma tohoto projevu? Implikoval v něm mluvčí něco, co neřekl nahlas? Zaznamenali jste v rámci jeho názorů nějaké problémy?“

Procvičování

1. Pusťte žákům nějaký TED talk a sdělte jim dvě nevyjádřená témata, dvě implikace a jeden problém, které se v něm objevují (neprozrazujte jim, co je co). Po zhlédnutí videa je nejdřív vyzvěte, aby určili, co z vašich nabídek je nevyjádřené téma, co implikace a co problém, aby prokázali, že rozumí tomu, jaký je mezi nimi rozdíl. Video jim pusťte znovu a požádejte je, aby ukázali, kdy se v něm objevují.

2. Vyberte 2–3 žáky, kteří mají za úkol pronést krátký projev na nějaké téma, které je jim blízké. Jste-li ve škole, může se týkat výuky. Ostatní vyzvěte, aby si nakreslili tabulku o třech sloupcích („nevyjádřená témata“, „implikace“ a „problémy“) a při poslechu u každého z mluvčích do ní doplňovali.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Vytvořte si nástěnku témat, aby žáci lépe porozuměli, co všechno může být téma a jak poznat, když se ve skupinové diskuzi objeví nějaké nevyjádřené téma.

2. Po jakémkoli svém výkladu dejte prostor diskuzi a žáky vyzvěte, aby si do sešitu nebo na tabuli načrtli tabulku se sloupci „nevyjádřená témata“, „implikace“ a „problémy“ a podle toho, co se ve vašem projevu objevilo, ji vyplnili.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby napsali definice „nevyjádřeného tématu“, „implikace“ a „problému“ a doplnili je o příklady.

Pusťte/rozdejte žákům různé úryvky z různých projevů (videa nebo přepisy) a požádejte je, aby si při sledování nebo čtení individuálně zapisovali nevyjádřená témata, implikace nebo problémy, kterých si všimnou. Dejte jim zpětnou vazbu. Používání videí a přepisů střídejte; při sledování projevu je úkol těžší než při čtení přepisu, protože v textu se čtenář může vracet k tomu, co mu není jasné.

Že žáci krok správně pochopili, zkontrolujte podle tabulek, které si vyplnili v aktivitě 2 procvičování.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework