Schopnost naslouchat

V několika prvních krocích se žáci učí naslouchat a odpovídat vždy pouze jedné osobě. Poté je naslouchání rozvíjeno v různých kontextech a žáci mají za úkol používat informace a myšlenky, které slyší v reakcích spolužáků.

V další fázi se zaměřujeme na analýzu toho, s jakým záměrem řečník mluví, abychom dokázali vysvětlit, proč používá určitá jazyková nebo prezentační řešení.

Od kroku 11 žáci mají za úkol kriticky hodnotit obsah projevu. Výsledkem je schopnost zhodnotit řečnický výkon v různých kontextech.

Text Link

Při zvládnutém kroku 8 mají žáci umět identifikovat, že mluvčí při svém projevu mění jazykové prostředky, a vysvětlit za jakým účelem. 

V předchozím kroku se naučili analyzovat využití jazykových prostředků a gest k upoutání pozornosti publika. 

V tomto kroku si mají především uvědomit, že mluvčí mohou měnit své vyjadřovací prostředky v závislosti na tom, s jakým účelem hovoří, a naučit se identifikovat, proč řečník jazykové prostředky změnil. Zároveň si při tom zopakují a prohloubí, co se naučili v kroku 4.

Dílčí cíle kroku

Vyjmenovat různé účely komunikace.

Uvést, jaké jazykové prostředky se s nimi pojí.

Identifikovat, jak mluvčí upravil svůj projev, aby splňoval konkrétní účel.

Výuka kroku

Komunikovat můžeme samozřejmě s mnoha různými účely, v tomto kroku se ale zaměříme pouze na tři klíčové: přesvědčování, pobavení a informování. Ty vycházejí ze dvou základnějších účelů, o nichž se žáci učili v kroku 4: pokynu a otázky. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už znáte: „Z jakých různých důvodů lidé komunikují? Co znamená ‚účel‘? Jaké různé jazykové prostředky znáte?“ Nápady zaznamenávejte.

Vysvětlete žákům, že komunikace může mít mnoho různých účelů, vy se ale teď zaměříte jen na tři: přesvědčování, pobavení a informování, a řeknete si, čím se vyznačují.

Tyto tři účely napište na tabuli: přesvědčit, pobavit, informovat.

Zeptejte se žáků: „Kdyby vás někdo chtěl o něčem přesvědčit, jaké jazykové prvky by mohl použít?“ Nápady zapisujte. Příkladem mohou být následující prostředky:

a) využití statistiky 

b) sdělení názoru 

c) hyperbola 

d) lichocení 

Následně se zajímejte i o konkrétní efekt těchto prostředků: „Proč tento účel podporují?“ Např.: „Lichocení pomáhá lidi přesvědčit, protože když jim někdo zalichotí, budou jej pravděpodobně mít raději a budou s ním ochotněji chtít souhlasit.“

To samé zopakujte s „pobavením“. Zde by se daly zmínit např. tyto prostředky:

a) neformální jazyk 

b) slovní hříčky 

c) vtipy

To samé zopakujte s „informováním“. Zde by se daly zmínit např. tyto prostředky:

a) jasný, srozumitelný jazyk 

b) fakta 

c) spojovací výrazy, které pomohou myšlenky zorganizovat

Celé skupině přečtěte následující text, jehož účelem je přesvědčit (to žákům předem neprozrazujte): „Rozhodně vyzkoušejte tuhle novou zubní pastu, co jsem si teď koupil. Budete mít po ní úžasně bílé zuby, úplně jako z časopisu. No, kdo by to nechtěl?“

Zeptejte se žáků: „S jakým účelem jsem mluvil? Jak jste to poznali?“ Je-li to potřeba, text jim zopakujte a vyzvěte je, aby své nápady doložili vysvětlením.

Procvičování

1. Pusťte si krátký úryvek nějaké reklamy nebo propagace obchodního nápadu. Ještě před tím žáky vyzvěte, aby si zapsali jazykové prostředky, které v takovém projevu, jehož účelem je přesvědčit, očekávají. Při poslechu si pak budou ty, které zaslechnou, odškrtávat, a zaznamenají si další, jichž si všimnou. Potom je požádejte o zpětnou vazbu v této podobě: „Mluvčí použil [jazykový prostředek], když říkal [příklad]. Pomohlo mu to přesvědčit diváky, protože...“ 

2. To samé zopakujte s „pobavením“ a „informováním“. Jako příklad účelu „pobavení“ se dobře hodí např. videa stand-up komiků, pro účel „informování“ zase dokumentární videa. 

3. Rozdělte žáky do dvojic a zadejte jim téma „nákup šamponu“. Každé dvojici přidělte jeden ze tří účelů komunikace (troufají-li si na to, mohou si vybrat i jiný účel, např. „rada“ nebo „hádka“). Požádejte je, aby o tématu napsali krátký text, který bude zvolený účel splňovat. Např. dvojice, která má „přesvědčovat“, může napsat reklamu na šampon. Pak dvojice vyzvěte, aby své texty přečetly nahlas, a ostatní požádejte, aby 1) identifikovali, za jakým účelem mluví, 2) řekli, podle čeho to poznali, a 3) uvedli, jak na posluchače působí použité jazykové prostředky. 


Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Na tabuli napište různé účely komunikace a jazykové prostředky. Vyzvěte žáky, aby uvedli nějaké příklady z praxe, kdy slyšeli, že je někdo použil, a doplňte je na tabuli. 

2. Po poslechu nějakého projevu žáky vyzvěte, aby zanalyzovali jeho účel: „Jaký byl účel tohoto projevu? Jak jste to poznali? Mohl mluvčí něco udělat efektivněji?“ 


Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Požádejte je, aby napsali různé účely komunikace, které znají, a ke každému doplnili alespoň 4 různé jazykové prostředky, jež se s ním pojí. 

Aktivitu 3 z procvičování upravte tak, že žákům zadáte, aby každý sám za sebe zhodnotil prezentaci spolužáka.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework