Schopnost naslouchat

V několika prvních krocích se žáci učí naslouchat a odpovídat vždy pouze jedné osobě. Poté je naslouchání rozvíjeno v různých kontextech a žáci mají za úkol používat informace a myšlenky, které slyší v reakcích spolužáků.

V další fázi se zaměřujeme na analýzu toho, s jakým záměrem řečník mluví, abychom dokázali vysvětlit, proč používá určitá jazyková nebo prezentační řešení.

Od kroku 11 žáci mají za úkol kriticky hodnotit obsah projevu. Výsledkem je schopnost zhodnotit řečnický výkon v různých kontextech.

Text Link

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou zhodnotit, jak mluvčí využívá jazykové prostředky, gesta, tón, důraz, jak zaujatě mluví, jak je obsah jeho projevu věrohodný a platný, a umějí mu navrhnout, jak svůj projev zlepšit.

V předchozích krocích se naučili analyzovat celou řadu různých technik, které mluvčí může využít, a jejich efekt na posluchače.

V tomto kroku se mají naučit pochopení různých technik využít ke kritice mluvčího a dokázat mu navrhnout, jak svůj projev zlepšit.

Dílčí cíle kroku

Porozumět, jaké techniky používají vynikající mluvčí.

Na základě této znalosti technik vynikajícího projevu umět ohodnotit mluvčího a navrhnout mu, jak se zlepšit.

Výuka kroku

Nejdřív si zopakujte, co to jsou vynikající řečnické techniky. Potom žáky naučte techniky, které řečník používá, hodnotit a určit, kde má prostor ke zlepšení. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Uveďte žákům následující kritéria vynikajícího projevu:

a) Vhodně použité pestré jazykové prostředky (obraznost, hyperbola, opakování, čísla, emotivní jazyk).

b) Vhodný rejstřík: použití přiměřených a poutavých prostředků. Míra formálnosti projevu odpovídá jeho záměru, publiku a kontextu.

c) Promyšlený, dobře strukturovaný obsah: v rámci zvoleného tématu mluvčí zkoumá různé myšlenky a podněcuje k přemýšlení.

d) Vhodný přístup: všechny mimojazykové prvky jako gesta, tón a výraz odpovídají kontextu a publiku.

e) Mluvčí v posluchačích vzbuzuje zamýšlené reakce a daří se mu naplnit vytyčený záměr.

Pusťte si krátké video s nějakým projevem a ukažte žákům, jak výkon mluvčího ohodnotit podle všech zmíněných kritérií. S pomocí žáků zapište do tabulky se seznamem všech kritérií mluvčího silné stránky a věci, ve kterých by se mohl zlepšit.

Zeptejte se žáků: „Jak by se tento projev dal vylepšit? Myslíte si, že mluvčí splnil svůj vytyčený záměr? Jak jste se při jeho projevu cítili?“ Napovězte žákům, aby při navrhování možných konkrétních zlepšení nezapomněli na tyto tři oblasti:

a) Jazyk: výběr slovní zásoby a jazykových prostředků.

b) Obsah: téma a zmíněné myšlenky.

c) Styl přednesu: využití mimojazykových prostředků, jako např. tón.

Procvičování

1. Zopakujte poslední část výuky kroku s novým projevem. Vyzvěte žáky, aby samostatně nebo ve dvojicích během sledování hodnotili výkon mluvčího podle zmíněných kritérií a jeho silné stránky a návrhy na zlepšení doplnili do tabulky. Dejte jim zpětnou vazbu.

2. Aby si žáci uvědomili, že „vynikající projev“ nemusí být vždy plánovaný, zopakujte si předchozí aktivitu s jiným typem projevu. Pokud jste např. minule použili politický projev, tentokrát vyzkoušejte diskuzi, vyjednávání nebo rozhovor. Zeptejte se žáků: „Hrají některé techniky v tomto kontextu důležitější roli? Proč?“

3. Rozdělte žáky do dvojic a zadejte jim téma k debatě, při které se musejí střídat a zastávat protichůdné názory. Vyzvěte je, aby si debatu s použitím kritérií skvělého projevu naplánovali a zrealizovali. Následně mají za úkol buď ve dvojicích, nebo jako celá skupina ohodnotit za pomoci tabulky silné stránky mluvčích a oblasti, v nichž by se mohli zlepšit.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Vyvěste si někam různé techniky a vyzvěte žáky, aby je identifikovali při poslechu skupinové diskuze a vysvětlili, jakým způsobem je mluvčí využívá k naplnění určitého záměru a uplatnění určitého přístupu.

2. Dejte žákům za úkol najít příklad projevu nebo diskuze na nějaké konkrétní téma, ve kterém mluvčí využil techniky projevu k nějakému konkrétnímu záměru a uplatnění konkrétního přístupu. Vyzvěte žáky, aby projev mluvčího ve skupině společně zanalyzovali.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

Po poslechu nějakého projevu žáky vyzvěte, aby ve dvojicích nebo skupinkách mluvčího ohodnotili podle zmíněné tabulky. Obejděte je a zhodnoťte jejich komentáře, posouzení silných stránek mluvčího a návrhy na zlepšení.

Vytvořte si „hodnoticí nástěnku“ a vyzvěte žáky, aby na ni při nějakém projevu přidávali papírky s hodnocením silných stránek a míst ke zlepšení v rámci některého z hodnoticích kritérií. Posuďte, jestli je jejich hodnocení odpovídající.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework