Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 2 žáci chápou, že je pro nás něco často těžké kvůli tomu, že to ještě neumíme. Když se budeme snažit, jak nejlépe dovedeme, můžeme se v tom zlepšit. 

V předchozím kroku se naučili, jak to vypadá, když se „snaží, jak nejlépe umí“.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co znamená „náročný“, a uvést příklady, kdy pro ně bylo něco náročné. 

Rozpoznat, že je pro ně nějaký úkol náročný, a uvědomovat si, že se díky němu mohou něco naučit.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci naučí dvě věci: zaprvé rozpoznat, proč je pro ně nějaký úkol náročný, zadruhé si uvědomit, že se díky němu mohou něco naučit nebo něčemu porozumět. 

Pochopí, že plnit náročné úkoly je pro ně užitečné a jak jim to pomáhá učit se nové věci. Je potřeba je chválit a podporovat, aby se nestyděli přiznat, že i když se snažili, něco pro ně bylo náročné. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co znamená „snažit se, jak nejlépe umím“: vyzvěte žáky, aby to vysvětlili a uvedli příklady. 

Definujte si, co znamená „náročný“: „Když je pro nás něco náročné, znamená to, že je to pro nás těžké.“ 

Vysvětlete, že pro různé lidi jsou náročné různé věci: „Pro někoho je těžší čtení, pro někoho zase kreslení.“ 

Vysvětlete, že když nám něco připadá náročné, je to pro nás příležitost naučit se něco nového a zlepšovat se v tom (např. jízda na kole). 

Uveďte příklady z vlastního života. Např.: „Bylo pro mě velice náročné naučit se programovat, takže jsem tomu musel věnovat hodně času, ale teď už to umím.“ 

Procvičování

1. Pověste na tabuli nějaký dost podrobný obrázek, který žáci ještě neviděli. Vyzvěte je, aby ho zkusili překreslit (řekněte jim, že nic takového ještě nekreslili, takže mají příležitost zkusit se něco nového naučit). Nakonec se žáci projdou okolo jednotlivých kreseb a můžete diskutovat o tom, co pro ně bylo náročné a co nového se naučili nakreslit. 

2. Diskutujte s celou třídou o tom, co nového se v poslední době naučili. Ptejte se, co pro ně při učení nové dovednosti bylo náročné. 

3. Dejte žákům za úkol nakreslit sama sebe, jak dělají něco, co se nedávno naučili. Obrázek mohou pojmenovat podle toho, co pro ně při učení nové dovednosti bylo náročné.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když si všimnete, že se některý z žáků snaží, jak nejlépe umí, zvládnout něco, co je pro něj těžké, nahlas ho přede všemi pochvalte: „Výborně, Matěji, jsi moc šikovný, že jsi to nové slovo, co jsme se dnes naučili, psal tak dlouho, dokud se ti to nepovedlo správně.“ 

2. Když dokončíte nějaké téma nebo aktivitu, vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad tím, v čem se díky tomu zlepšili a co bylo pro ně náročné.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Jak usilovně se žáci při různých aktivitách dokážou snažit, můžete sledovat i běžnými metodami, které používáte jindy (zaznamenávání výsledků a aktivit, jejich reakce na vaši zpětnou vazbu atd.). 

Zkontrolujte, jestli vlastní názor žáků na to, co je pro ně náročné, vašemu pozorování odpovídá (např. pokud vám řeknou, že náročné je pro ně používat správně příslovce, můžete zkontrolovat, jestli to je poznat z jejich písemných úkolů).

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework