Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 11 žáci dál rozvíjejí schopnost samostatně si naplánovat plnění cílů, které nyní doplní o metodu SMART. Dozvědí se, co tato metoda obnáší a jak jim pomůže dosáhnout rozsáhlejšího cíle. 

V předchozím kroku se naučili zhodnotit své schopnosti a identifikovat, v čem se mohou zlepšit. 

V tomto kroku doplní to, co už v oblasti plánování cílů umějí, o metodu SMART, která jim pomůže plnit své cíle zodpovědněji.

Dílčí cíle kroku

Znát pět kritérií metody SMART. 

Umět metodu SMART využít pro splnění konkrétního cíle.

Výuka kroku

V tomto kroku žáci zjistí, že metoda SMART (v angličtině „chytrý“; podle prvních písmen jednotlivých kritérií) jim pomůže naplánovat si plnění svého cíle přesněji na základě konkrétních kritérií (měřitelnost, lhůta na splnění atd.), a naučí se samostatně s její pomocí cíle plnit. 

Metoda SMART se běžně používá v mnoha organizacích, protože lidem pomáhá strategičtěji plnit cíle. 

Metoda SMART nás učí zkonkretizovat si svůj cíl podle následujících kritérií: 

Konkrétnost: Nás cíl musí být konkrétní, jasně definovaný. Např.: „Chci zvládnout uběhnout 100 m za 15 sekund.“ 

Měřitelnost: Dá se zvládnutí cíle nějak změřit? Např.: „Můžu si měřit vzdálenost a čas.“” 

Zvládnutelnost: Je cíl zvládnutelný? Zhodnotil jsem realisticky své slabé stránky? Brání mi něco v jeho splnění? Např.: „Teď dokážu uběhnout 100 m za 20 sekund s tím, že chodím do atletického kroužku, kde každý týden trénuji. Víc tréninků už by se mi ale těžko dařilo skloubit se školními povinnostmi.“ 

Relevantnost: Pomůže mi metoda můj cíl splnit? Je vhodná doba na tomto cíli pracovat? Např.: „Teď je na trénování běhu nejlepší doba, protože jsou prázdniny a mám na to dost času.“ 

Časový limit: Mám jasně určený časový limit pro splnění cíle? Je nastavený tak, aby mi byl užitečný, nebo mě spíš stresuje? Mám nějaký povinný limit? Např.: „Za dva měsíce jsou závody.“

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vysvětlete žákům, v čem spočívá metoda SMART (zkonkretizování cíle pomocí 5 kritérií, viz výše). 

Názorně jim to předveďte (např. na výše uvedeném příkladu cíle zrychlit běh). 

Společně diskutujte o tom, jaký nový cíl by si žáci mohli stanovit (např. zlepšit si známku v nějakém předmětu), a vyzvěte je, aby tento cíl zkusili zkonkretizovat pomocí metody SMART. Návrhy zaznamenávejte.

Procvičování

1. Dejte žákům za úkol vymyslet cíl, který kritériím metody SMART neodpovídá, potom si ho vyměnit se spolužákem a spolužákův cíl upravit tak, aby kritériím odpovídal. 

2. Zeptejte se žáků, na plnění jakých cílů zrovna pracují. Dejte jim za úkol své cíle konkretizovat pomocí metody SMART a ve dvojicích si navzájem zhodnotit, jestli odpovídají jejím 5 kritériím.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vyvěste ve třídě kritéria metody SMART, aby je žáci měli při plánování cílů na očích. 

2. Vyzývejte žáky, aby metodu SMART používali v různých kontextech. 

3. Když žáci pracují na plánování nějakého cíle, vždy je na 5 minut zastavte a zkontrolujte, jestli správně používají metodu SMART.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, zda žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby zapsali plán nějakého cíle, který odpovídá kritériím metody SMART, a zkontrolujte, jestli na nic nezapomněli. 

Vyzvěte žáky, aby si všechny své cíle, které si podle metody SMART naplánují, zapisovali, abyste mohli kontrolovat, jestli ji používají správně a zda se jim daří cíle postupně plnit.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework