Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou zanalyzovat a odůvodnit své silné a slabé stránky a efektivně určit, jak se mohou dál zlepšovat. 

V předchozích krocích se naučili stanovovat si jednoduché cíle a plánovat si jejich plnění. 

V tomto kroku se dozvědí, jak zhodnotit své schopnosti a na základě toho určit, v čem by se mohli zlepšit. Zároveň se tím připraví na zvládnutí kroku 11, ve kterém se budou učit stanovovat si cíle konkrétněji pomocí metody SMART.

Dílčí cíle kroku

Definovat, co jsou to „schopnosti“. • Popsat své vlastní schopnosti. 

Určit, co mohou udělat pro to, aby své schopnosti zlepšili.

Výuka kroku

V tomto kroku je potřeba, aby si žáci uvědomili, co všechno zahrnuje pojem „schopnosti“. 

Nad svými silnými a slabými stránkami se už možná někdy zamýšleli, teď se tuto reflexi naučí využít při stanovování cílů. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co jsou to „schopnosti“: „soubor našich znalostí a dovedností. Zahrnuje např. studijní znalosti nebo mezilidské dovednosti.“ 

Vysvětlete žákům, že své slabé stránky bychom neměli vnímat jako něco špatného, ale jako něco, co nám zatím nejde. Právě naše slabé stránky nám nabízejí příležitost se zlepšovat. 

Vyzvěte žáky, aby se zamysleli, podle čeho by mohli posoudit své schopnosti (např.: zpětná vazba od učitelů a dalších dospělých, studijní výsledky, zpětná vazba od spolužáků, koníčky a zájmy, věci, které je baví nebo jim jdou). Nápady zaznamenávejte. 

Předveďte jim to na vlastním příkladu: „Já např. vím, že mám dobré organizační schopnosti, protože mi to často říkají kolegové a nadřízení. Naopak mou slabou stránkou je projev před velkým publikem, protože jsem při něm nervózní a nedaří se mi dobře vyjádřit, co bych chtěl.“ 

Uveďte žákům dva jednoduché způsoby, jak na základě sebereflexe zjistit, v čem se mohou zlepšit: 

a) Zaměřit se na své slabé stránky – některé mohou být dobrou příležitostí ke zlepšování schopností (např. trénovat nějakou sportovní techniku, třeba střílení gólů, pokud nám to moc nejde a máme rádi fotbal), na jiných se nám pracovat nevyplatí (pokud nás nebaví divadlo, nemá cenu hlásit se do dramatického kroužku). 

b) Zaměřit se na své silné stránky – zamyslet se, v čem jsme dobří nebo nás to baví a jak se v tom zlepšit: „Protože mám moc ráda umění, naučím se vyrábět mozaiky.“

Procvičování

1. Vyzvěte žáky, aby samostatně vytvořili myšlenkovou mapu svých silných a slabých stránek a hlavně nezapomněli ke každé uvést příklad. Mapu si mohou nechat jako upřímnou sebereflexi. 

2. Dejte žákům za úkol vybrat si nějaké povolání, o kterém si myslí, že by se pro ně mohlo hodit: např. učitel ve škole, v mateřské školce, účetní, návrhář. Vyzvěte je, aby ve dvojicích (nebo samostatně) uvažovali o tom, jak dobře by jim toto povolání šlo vzhledem k silným a slabým stránkám, které u sebe zjistili, a následně se zamysleli nad tím, jakým způsobem by se mohli zlepšit, aby práci v tomto oboru lépe zvládali. 

3. Dejte žákům za úkol zamyslet se nad svými schopnostmi, určit, co by chtěli zlepšit, stanovit si jednoduchý cíl, který jim k tomu pomůže, a naplánovat si jeho plnění (pro více informací viz krok 9).

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vyzvěte žáky, aby zhodnotili své silné a slabé stránky v nějakém konkrétním předmětu nebo zájmové činnosti, určili, jak by se chtěli zlepšit, a stanovili si postup, jakým toho mohou dosáhnout. 

2. Pravidelně kontrolujte, že žáci sami uvažují o tom, v čem se mohou zlepšovat, a pracují na tom.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Protože důležitou součástí tohoto kroku je sebereflexe, mohou žáci svůj pokrok hodnotit i sami, pokud se necítí na to, aby s vámi všechny své sebereflexe sdíleli. 

Vyzvěte žáky, aby pomocí barev semaforu odpověděli, do jaké míry souhlasí s následující větou (zelená = „naprosto souhlasím“): „Mám dobrý přehled o tom, jaké mám schopnosti, a mám jasně naplánováno, jak určité konkrétní schopnosti budu zlepšovat.“ 

Vyzvěte žáky, aby si zaznamenávali, jak pokračují v plnění cíle, který si stanovili v aktivitě 3 v procvičování kroku.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework