Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 13 si žáci dokážou stanovovat dlouhodobější cíle s ohledem na své silné a slabé stránky a na to, v čem by se rádi zlepšili. 

V předchozích krocích se naučili používat metodu SMART a přijímat konstruktivní kritiku, aby dokázali efektivněji dosahovat stanovených cílů. 

V tomto kroku se naučí stanovovat si dlouhodobější cíle s ohledem na své silné a slabé stránky a oblasti, ve kterých je prostor pro zlepšení.

Dílčí cíle kroku

Vědět, co je to „dlouhodobý cíl“. 

Uvažovat nad vlastními dlouhodobými cíli. 

Na základě posouzení svých silných a slabých stránek určit, jak jsou tyto cíle realistické. 

Výuka kroku

Při výuce tohoto kroku jsou žáci většinou ve fázi, kdy uvažují o dalším studiu anebo kariéře. To je užitečný příklad dlouhodobého cíle, který můžete v tomto kroku využít, protože se s ním žáci snadno ztotožní. 

Žáci by měli být schopni navázat na sebereflexi o svých silných a slabých stránkách z kroku 11 a podle ní zhodnotit, jestli jsou „na správné cestě“ k dosažení cílů, které si do budoucna stanovili. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co je to „dlouhodobý cíl“: „cíl, kterého chceme dosáhnout v budoucnosti a k jeho dosažení bude potřeba hodně času a plánování.“ 

Uveďte příklady různých dlouhodobých cílů: „Chci se stát stavařem, chci si založit vlastní firmu, chci získat doktorát.“ 

Uveďte žákům i příklady jiných než kariérních cílů, aby věděli, že dlouhodobé cíle můžeme mít ve všech možných oblastech života: „Chci si našetřit dost peněz, abych si mohla naplánovat a podniknout cestu kolem světa.“ 

Uveďte žákům příklad něčích silných a slabých stránek a předveďte jim, jak se podle nich dají plánovat dlouhodobé cíle. Např.: „Luboš umí velice zajímavě a charismaticky mluvit, miluje módu a umí dobře kreslit. Těžko se mu ale pracuje, když ho k tomu nic nenutí, a dělají mu problém písemné práce. 

Protože jeho dlouhodobým cílem je stát se módním návrhářem, jako první krok by se mohl zkusit přihlásit na stáž do nějakého návrhářského studia, kde by si tuto práci mohl vyzkoušet v praxi a zároveň by mohl pracovat v týmu a s vedením, což by mu mohlo vyhovovat.“

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek a dejte jim dva soubory kartiček: jeden s různými dlouhodobými cíli, druhý s fiktivními postavami a popisem jejich silných a slabých stránek. Vyzvěte žáky, aby ke každé postavě přiřadili na základě jejích schopností vhodný kariérní cíl. Následně mohou případně postavám navrhnout, na čem by měly v dlouhodobém výhledu pracovat, aby bylo pravděpodobnější, že se jim cíle podaří dosáhnout. 

2. Vyzvěte žáky, aby všem řekli, co by rádi v budoucnosti dělali. Pak jim dejte za úkol zjistit si více o tom, jaké jsou k tomu potřeba dovednosti, diplomy a další náležitosti. Nakonec posoudí, jestli dané požadavky odpovídají tomu, co by podle analýzy svých silných a slabých stránek mohli zvládnout. 

3. Dejte žákům za úkol napsat, jak by chtěli, aby jejich život vypadal za 5 let. Na základě tohoto popisu si mohou stanovit ještě další dlouhodobé cíle a připsat si k nim, na čem potřebují pracovat, aby jich mohli dosáhnout.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Pobízejte žáky, aby své dlouhodobé cíle otevřeně sdíleli s ostatními, aby se mohli navzájem podporovat.

2. Zmiňujte dlouhodobé cíle, které si žáci pro sebe stanovili, při rozhovorech o konkrétních předmětech a činnostech: „Jsi předsedou studentské rady a slyšel jsem na tebe hodně chvály. Jak bys to mohl prezentovat v přihlášce na obor Management?“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby spolužákům řekli, jaké mají dlouhodobé cíle, a sami zhodnotili, jak je jejich zvládnutí realistické vzhledem k tomu, jaké mají v současnosti schopnosti. Spolužáci jim mohou dát zpětnou vazbu. 

Žáci si mohou své dlouhodobé cíle nějak vizuálně zobrazit, např. v podobě diagramu nebo myšlenkové mapy (zkontrolujte, že uvedli také zhodnocení svých schopností a reflexi, co jim jde a co je ještě potřeba zlepšit, aby cíle mohli dosáhnout).

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework