Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 9 si žáci dokážou samostatně stanovit zvládnutelný cíl a naplánovat jeho plnění pomocí dovedností, které se naučili v krocích 6–8: umějí si ho rozložit na dílčí kroky, seřadit si je podle důležitosti a priority a získat zdroje potřebné k jeho splnění. 

V předchozích krocích si začali sami stanovovat cíle, naučili se rozložit si je s pomocí učitele na dílčí kroky a zajistit si zdroje potřebné k jejich plnění. 

V tomto kroku všechny tyto dovednosti spojí dohromady a naučí se samostatně naplánovat, jak dosáhnout cíle, který si stanovili.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, proč je důležité naplánovat si, jak budou při plnění cíle postupovat, a jak se takový plán dělá. 

Stanovit si nějaký cíl a přesně si naplánovat, jak ho dosáhnou.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají naučit spojit dohromady všechno, co si osvojili doposud: stanovit si zvládnutelný cíl, rozložit ho na dílčí kroky, ty seřadit podle důležitosti a priority, zjistit, jaké zdroje ke splnění cíle potřebují, a opatřit si je. 

Je důležité na předchozí kroky odkazovat a připomínat, jaké aktivity už jste zvládli, aby si žáci uvědomili, že teď mají jen samostatně spojit dohromady, co už si vyzkoušeli ve dvojicích nebo skupinkách. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte, jak si stanovit jednoduchý cíl, rozložit ho na dílčí kroky, seřadit je podle důležitosti a priority a zajistit si potřebné zdroje (pro další informace viz případně kroky 6–8). 

Vysvětlete žákům, že když tento postup spojí dohromady, budou mít naplánovaný celý proces plnění cíle. Mít konkrétní plán jim pomůže cíle efektivně dosáhnout. 

Uveďte žákům sérii otázek, která jim s plánováním plnění cíle pomůže: „Jaký je můj cíl? Z jakých kroků se skládá? Který z nich je nejdůležitější? Kolik času mi plnění cíle zabere? Jaké potřebuji zdroje?“ Celý proces jim vysvětlete na nějakém příkladu a modelový příklad jim ve třídě někam vyvěste.

Procvičování

1. Dejte žákům za úkol samostatně rozepsat všechny fáze plánování cílů a ke každé připsat, jak přispívá ke splnění cíle. Mohou si například nakreslit diagram jednotlivých fází nebo si každou označit jinou barvou. 

2. Vyzvěte žáky, aby si každý zvolil nějakou výzvu, která ho brzy čeká. Rozdělte je do dvojic a dejte jim za úkol diskutovat o tom, co na této výzvě bude asi náročné, a naplánovat si její plnění. Žáci se ve dvojicích mají navzájem kontrolovat, jestli postupují správně, a svůj postup umět obhájit. 

3. Dejte žákům za úkol samostatně vypracovat plán přípravy ke zkoušce/testu. Vyzvěte je, aby si stanovili cíl (např. určitou známku, kterou by chtěli dostat) a nejdůležitější kroky (témata, která si mají zopakovat). Sledujte, jak se žákům daří využívat různé zdroje (výuku ve škole, pomoc spolužáků, učebnice atd.).

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vyvěste si ve třídě sérii pomocných otázek pro plánování plnění cílů, aby je žáci měli při plánování vlastních cílů na očích. 

2. Pobízejte žáky, aby si v různých kontextech stanovovali cíle a vždy si přesně naplánovali jejich plnění. Pravidelně kontrolujte, jak se jim daří podle plánu postupovat.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Poté, co žáci plnění nějakého cíle podle plánu dokončí, vyzvěte je, aby se na plán znovu podívali. Zeptejte se jich: „Stanovili jste si zvládnutelný cíl? Seřadili jste jednotlivé dílčí kroky rozumně? Nezapomněli jste na nějaký důležitý krok? Měli jste ke splnění cíle správné zdroje? Co byste udělali jinak, kdybyste plnění tohoto cíle plánovali znovu? Zjistili jste něco, co se vám bude hodit i při dalším plánování cílů?“ 

Dejte žákům zpětnou vazbu o následujících bodech: 

a) Jak realistický byl tento cíl pro daného žáka? 

b) Rozložil si ho na vhodné kroky?

c) Správně je seřadil? 

d) Dokázal si bez problémů zajistit potřebné zdroje? 

e) Zjistil něco nového, co je užitečné zapamatovat si i do budoucna?

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework