Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 12 žáci dokážou přijímat zpětnou vazbu včetně konstruktivní kritiky, což jim pomůže efektivněji plnit cíle, které si stanovili. 

V předchozím kroku se naučili plnit stanovené cíle pomocí metody SMART. 

V tomto kroku se dozvědí, že při dosahování cílů jim pomůže konstruktivní zpětná vazba, a naučí se, komu si o ni říct. Zároveň si osvojí dovednost kriticky posoudit, jak užitečná jim určitá zpětná vazba je.

Dílčí cíle kroku

Vědět, co je to „konstruktivní zpětná vazba“. 

Umět samostatně určit, kdo jim konstruktivní zpětnou vazbu může dát. 

Zamyslet se nad zpětnou vazbou a využít ji k efektivnějšímu plnění cíle.

Výuka kroku

V kroku 8 se žáci naučili, jaké různé zdroje mohou při plnění cílů využít, a to včetně pomoci od různých lidí. V tomto kroku zjistí, jak samostatně určit, na koho se obrátit pro získání konstruktivní zpětné vazby. 

Naučí se přijímat širší spektrum zpětné vazby, než na jakou byli doposud od spolužáků a dospělých zvyklí, a to včetně konstruktivní kritiky. Je potřeba, aby ukázali, že poskytnuté zpětné vazbě rozumějí a umějí posoudit, jak jim může pomoct při dosahování cílů. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zjistěte, jestli žáci rozumějí pojmu „zpětná vazba“: zeptejte se jich na definici a příklady. 

Definujte si, co je to „konstruktivní kritika“: „zpětná vazba konkrétně zaměřená na to, aby nám pomohla se v něčem zlepšit.“ 

Uveďte příklady osob, kterým je vhodné si o zpětnou vazbu v konkrétních případech říct: „Když je naším cílem stát se spisovatelem, je dobré poprosit o zpětnou vazbu třeba místního novináře nebo učitele češtiny.“ 

Vysvětlete, jak zpětnou vazbu efektivně využít: 

a) Pečlivě si ji vyslechnout/pročíst. 

b) Stručně ji tomu, kdo nám ji dal, zopakovat, abychom se ujistili, že jsme ji správně pochopili. 

c) Nebrat si ji osobně – pamatovat, že i když může obsahovat kritiku, je užitečná a pomůže nám!

Názorně předveďte, jak zpětnou vazbu využít. Např.: „Když je mým cílem uběhnout 100 m za 15 sekund a od trenéra atletiky dostanu zpětnou vazbu, že při běhu nepoužívám správnou techniku, zapracuji raději na své technice než např. na rychlosti.“

Procvičování

1. Uveďte žákům různé příklady zpětné vazby na různé aktivity a dovednosti od různých vhodnějších či méně vhodných osob (např. zpětnou vazbu na taneční vystoupení od profesionálního choreografa, učitele zeměpisu a gastronomického kritika). Vyzvěte žáky, aby ve dvojicích společně vyhodnotili, jestli se jedná o vhodný zdroj zpětné vazby a co by na základě zpětné vazby daná osoba (např. tanečník) měla udělat. 

2. Vyzvěte žáky, aby se ti, kdo si na to troufnou, ostatním svěřili s nějakou zpětnou vazbou, kterou někdy dostali. Zeptejte se jich, jak na ni reagovali a jestli jim nějak pomohla/pomáhá při plnění určitého cíle. 

3. Poskytněte žákům konstruktivní kritiku nějakého úkolu nebo aktivity. Diskutujte s nimi o tom, co udělají dál. Bude na základě zpětné vazby potřeba na něčem pracovat? Kdo ještě by jim o tomto splněném úkolu/aktivitě mohl dát zpětnou vazbu?

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

V mnoha kontextech je zpětná vazba od učitele, na základě níž musí žáci něco zlepšit, běžnou praxí. 

Tyto strategie jsou zaměřené přímo na souvislost mezi zpětnou vazbou a samostatným stanovováním cílů. 

1. Vyzvěte žáky, aby si založili sešit, do něhož si budou zapisovat veškerou zpětnou vazbu, kterou dostanou, a vždy si k ní poznamenají, co na základě ní udělají. 

2. Pravidelně s žáky diskutujte o tom, jakou zpětnou vazbu v různých kontextech dostávají na svou práci. Vždy se jich zeptejte: „Jak vám tato zpětná vazba pomůže posunout se ke stanovenému cíli?“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby napsali definici „konstruktivní zpětné vazby“ a uvedli příklady. 

Dejte žákům za úkol zaznamenávat si zpětnou vazbu, kterou dostanou. Vyzvěte je, aby na jejím základě zhodnotili, jak na tom s plněním cílů jsou a jestli se podle ní řídí.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework