Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 7 si žáci dokážou jednoduchý cíl rozložit na dílčí kroky a ty seřadit podle důležitosti, aby se jim cíl lépe plnil. 

V předchozím kroku si začali samostatně stanovovat cíle tak, aby se zlepšili v něčem, co je pro ně náročné. 

V tomto kroku se mají naučit naplánovat si plnění svých cílů na základě toho, že si je rozloží na snadněji zvládnutelné části.

Dílčí cíle kroku

Chápat, jaký je rozdíl mezi pojmy „cíl“ a „krok“. 

Vědět, jak přiměřený „krok“ zhruba vypadá. 

Seřadit si kroky podle důležitosti, aby se jim cíl lépe plnil. 

Výuka kroku

Zaprvé je potřeba, aby si žáci ujasnili, jaký je rozdíl mezi pojmy „cíl“ a „krok“. 

Následně se budou učit rozdělit si cíl na přiměřené kroky, nakonec zjistí, jak je seřadit podle důležitosti. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vyzvěte žáky, aby definovali pojem „cíl“. 

Definujte si, co je to „krok“: „dílčí jednání, které nám pomůže dosáhnout cíle.“ 

Uveďte žákům příklady jednoduchých cílů a kroků, z nichž se jejich plnění skládá. Např.: „V naší rodině jsme si stanovili cíl netrávit tolik času před televizí a na telefonech. Jedním z kroků, který nám k tomu pomohl, bylo vytvořit si v jídelně ‚trezor na mobily‘, do kterého musí každý před večeří telefon odložit.“ 

Předveďte žákům, jak si kroky seřadit podle důležitosti. Ze začátku můžete použít třeba lepicí papírky nebo interaktivní tabuli, abyste jednotlivé kroky mohli přesunovat tam a zpět. 

a) Sepište si všechny dílčí kroky, které nám ke splnění cíle pomohou. Např.: „Když je naším cílem naučit se hrát na klavír, můžeme podniknout třeba následující kroky: zapsat se na hodiny klavíru, zeptat se kamarádů, kdo z nich na klavír hraje, koupit si noty atd.“ 

b) Až budete mít seznam všech kroků hotový, společně s žáky určujte, které z nich je potřeba udělat jako první, a ty posunujte v seznamu nahoru: „V případě hry na klavír je nejdůležitější zajistit si nejdřív přístup ke klavíru.“

c)
Zhodnoťte, jak velký dopad budou mít jednotlivé kroky na splnění cíle: ty s větším dopadem je také dobré přesunout na vyšší příčku. „V našem příkladu bude mít největší dopad zapsat se na hodiny klavíru.“ 

d) Zhodnoťte, kolik času a úsilí je potřeba na jednotlivé kroky vynaložit. Vysvětlete žákům, že je to nutné brát v úvahu, když chceme něco plánovat:„Kdybych chtěl za šest týdnů na rodinné oslavě zahrát písničku, potřebuji vědět, kolik času trvá ji nacvičit, abych zjistil, jestli to stihnu, a vhodně si čas na cvičení rozvrhnul.“

Procvičování

1. Vyzvěte žáky, aby třídě řekli, na jakém cíli zrovna pracují. Rozdělte je do dvojic a dvojicím dejte za úkol společně určit, jaké kroky jsou k dosažení cílů obou žáků potřeba. Vyzvěte žáky, aby navzájem své nápady komentovali. 

2. Uveďte žákům příklady toho, jak mohou vypadat přiměřené kroky, a jaké kroky jsou naopak příliš velké či nerealistické. V uvedeném příkladu by nerealistickým krokem bylo např. přihlásit se, že zahrajeme klavírní sólo na letošním koncertě školního orchestru. Dejte žákům za úkol ve skupinkách roztřídit příklady na „přiměřené“ a „nerealistické“ a svou volbu odůvodnit. 

3. Vyzvěte žáky, aby každý z kroků, na které si rozdělili svůj stanovený cíl, zapsali na jeden lepicí papírek a papírky potom seřadili stejně jako ve výuce kroku podle 

toho, které je potřeba podniknout nejdříve a které jsou nejdůležitější. Vyzvěte žáky, 

aby si navzájem svá pořadí okomentovali, a také jim dejte zpětnou vazbu. 

4. Vyzvěte žáky, aby si stanovili několik předsevzetí.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Návod, jak seřadit kroky vedoucí k plnění cílů, si někam ve třídě vyvěste, aby se jím žáci mohli inspirovat, až si budou nějaký cíl stanovovat. 

2. Vyzývejte žáky, aby si v různých kontextech stanovovali cíle a plnili je na základě dílčích kroků, které si určí a seřadí podle důležitosti a priority. Pravidelně kontrolujte, jak se žákům plnění cílů daří. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, co znamená „samostatně si stanovit nějaký cíl“, a uvedli příklad. 

Dejte žákům za úkol ústně nebo písemně si navzájem zhodnotit, jaké cíle si stanovili (mohou např. hodnotit, jak zvládnutelné nebo jak náročné spolužákovy cíle jsou). Zároveň tím ukážou, jak dobře stanovování cílů pochopili.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework