Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou vysvětlit, co znamená „snažit se, jak nejlépe umím“. 

V tomto kroku nejde o to, aby se žáci snažili ze všech sil při všem, co dělají, ale o to, aby pochopili, co to znamená. 

Když si všimnete, že se žáci při něčem snaží, jak nejlépe dovedou, řekněte jim to, aby si mohli tento pojem spojit s něčím konkrétním.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co znamená „snažit se, jak nejlépe umím“. 

Vysvětlit, jak to může v různých situacích vypadat.

Výuka kroku

Je potřeba žákům vysvětlit, že „snažit se, jak nejlépe umím“, znamená snažit se při nějaké činnosti opravdu hodně, ze všech sil, a ukázat jim příklady toho, jak to vypadá ve všech možných aktivitách, např. při sportu, při čtení atd. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co znamená „snažit se, jak nejlépe umím“: „Snažit se nejvíc, jak dokážu, abych mohl být na sebe hrdý, že jsem něco zvládl.“ 

Uveďte žákům příklad, když jste se snažili, jak nejlépe umíte, vy: „Snažila jsem se, jak nejlépe jsem uměla, když jsem včera vařila doma večeři, protože jsem připravovala velice těžký recept a chtěla jsem, aby to celé rodině moc chutnalo.“ 

Zeptejte se žáků, jak by doplnili větu: „Snažil jsem se, jak nejlépe jsem uměl, když jsem...“ 

Přečtěte si s žáky nějaký příběh, ve kterém se někdo snaží, jak nejlépe umí (např. pohádku O veliké řepě).

Procvičování

1. Povídejte si s celou třídou o tom, co všechno jste ten den dělali (případně jim vizuálně napovězte, ukažte na věc, kterou jste používali apod.). Zaprvé žákům řekněte, kdy se snažili, jak nejlépe uměli, následně diskutujte o tom, jak to vypadalo. Potom je vyzvěte, aby se sami zamysleli nad tím, při čem ještě se ten den snažili, jak nejlépe umí. 

2. Ukažte žákům obrázky, na nichž se lidé více nebo méně snaží (např. fotku běžeckého závodu). Vysvětlete jim, že to, že je jeden z běžců nejrychlejší, ještě nemusí znamenat, že se snaží, jak nejlépe umí: možná je některý jiný pomalejší, ale snaží se mnohem víc. Zeptejte se žáků, kdo se podle nich snaží, jak nejlépe umí, kdo ne a podle čeho to poznali. 

3. Rozdělte žáky do skupinek po 3–5. V každé skupince určete 2 žáky, kteří budou předvádět, že pečou dort. Jednomu z nich řekněte, aby dělal, že se snaží, jak nejlépe umí, druhému, aby dělal, že se nesnaží (první může např. předvádět, že si čte různé recepty, druhý nebude dělat nic). Nechte dvojice 2 minuty předvádět, pak je zastavte a zeptejte se ostatních žáků, jakého rozdílu si mezi oběma postavami všimli:„Který se snažil, jak nejlépe uměl? Jak jste to poznali? Jak to vypadalo?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když si všimnete, že se některý z žáků při nějaké činnosti snaží, jak nejlépe umí, pochvalte ho: „Všiml jsem si, že Martínek se při psaní snažil, jak nejlépe uměl, protože si po sobě všechno pořádně zkontroloval.“ 

2. Aby si žáci mohli připomenout, jak to vypadalo, když se snažili, jak nejlépe uměli, vyfoťte si to nebo nakreslete a někam vyvěste. 

3. Aby si žáci nový krok lépe zapamatovali, na konci vyučování jim vždy dejte za úkol ústně nebo písemně doplnit větu: „Dnes jsem se snažil, jak nejlépe jsem uměl, když jsem...“ Např.: „Dnes jsem se snažil, jak nejlépe jsem uměl, když jsme počítali příklady na čas, a všechny jsem je stihl správně spočítat.“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Jak usilovně se žáci při různých aktivitách dokážou snažit, můžete sledovat i běžnými metodami, které používáte jindy (zaznamenávání výsledků a aktivit apod.). 

Zeptejte se žáků: „Co znamená ‚snažit se, jak nejlépe umím‘?“ Nechejte žáky nejdřív se samostatně zamyslet, potom diskutovat ve dvojicích a nakonec všem říct, na co přišli.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework