Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou zjistit, jaké zdroje potřebné k dosažení svých cílů už mají k dispozici a jaké jim chybí. 

V předchozím kroku se naučili rozložit si stanovený cíl na dílčí kroky a ty seřadit podle důležitosti, aby se jim cíl lépe plnil. 

V tomto kroku se naučí zjistit, jaké zdroje potřebují ke splnění každého z kroků při dosahování celkového cíle.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co v kontextu stanovování cílů znamená pojem „zdroj“. 

Zjistit, jaké zdroje potřebují ke splnění jednotlivých dílčích kroků při plnění svého celkového cíle. 

Zajistit si přístup k různým zdrojům.

Výuka kroku

Je potřeba, aby si žáci uvědomili, že k dosažení některých cílů budou potřebovat využít různé další zdroje. Užitečné pro ně bude rozmyslet si, jaké zdroje potřebují ke splnění každého z dílčích kroků (některé zdroje se mohou hodit i ke splnění více kroků). 

Když určí všechny zdroje, které potřebují, musí se pokusit získat ty, které nemají. V této fázi budou zatím se získáváním různých zdrojů potřebovat pomoct. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zkontrolujte, jestli žáci vědí, co je to „cíl“ a „krok“. 

Definujte si, co je to „zdroj“: „někdo nebo něco, kdo/co nám poskytne potřebnou pomoc/informace.“ 

Společně s celou třídou utvořte seznam různých zdrojů, které mohou být při plnění cílů užitečné. Např.: internet, knihy, papír. 

Uveďte žákům příklady zdrojů, které se hodí k dosažení konkrétních cílů: „Když je mým cílem naučit se rychleji sprintovat, krokem k tomuto cíli může být posilovat dvakrát týdně nohy, takže zdrojem, který potřebuji, je tělocvična.“ 

Řekněte žákům, jaké zdroje mají k dispozici tam, kde se učíte, jaké jsou jim k dispozici jinde a jaké dostupné nebudou: „V našem příkladu o sprintování bude pro nás nedosažitelným zdrojem olympijský trenér, naopak zdrojem, který použít můžeme, je místní tělocvikář.“ Diskutujte s žáky o tom, jak se dají zdroje, které jsou dosažitelné, získat.

Procvičování

1. Ukažte žákům dva soubory kartiček: jeden s různými cíli a druhý s různými zdroji. Vyzvěte je, aby přiřadili každý zdroj ke správnému cíli. 

2. Vyzvěte žáky, aby ostatním řekli, na plnění jakého cíle teď pracují a na jaké kroky si ho rozložili. Dejte jim za úkol ve dvojicích vytvořit myšlenkovou mapu různých zdrojů, které by jim mohly pomoct každý krok splnit. 

3. Navažte na předchozí aktivitu a vyzvěte žáky, aby si ve dvojicích nebo ve skupinkách zaznamenali, co by někomu napsali nebo řekli, aby získali přístup ke zdrojům, které potřebují. Např. mohou napsat zprávu učiteli, ve které ho prosí, jestli by jim s něčím nepomohl, nebo si zapsat, co by řekli knihovníkovi, kdyby potřebovali najít v knihovně nějakou knihu. Zdůrazněte jim, že je potřeba jasně dané osobě vysvětlit, proč tento zdroj potřebují.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vystavte seznam různých zdrojů s informací, jak je získat, aby se jím žáci mohli při plnění svých cílů inspirovat. Pokud jste ve škole, můžete uvést zdroje vztahující se k různým školním předmětům pro podporu cílů souvisejících s výukou. 

2. Každý týden si vyberte několik žáků, kteří ostatním řeknou, jaké zdroje potřebují ke splnění nějakého cíle a jakým způsobem by se podle nich daly získat. 

3. Vyzvěte žáky, aby vytvořili vlastní seznam, kam si budou zapisovat různé zdroje a informace o tom, jak je získat. Později se jim může hodit, když bude potřeba některé zdroje použít opakovaně.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Zkontrolujte, jaké zdroje si žáci zaznamenali do svého vlastního seznamu a jestli je k plnění daných kroků vybrali správně. 

Jak žáci rozumí tomu, jaké zdroje se hodí k jakým cílům, zjistěte pozorováním aktivity 1 z procvičování kroku.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework