Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 14 si žáci dokážou rozložit velký dlouhodobý cíl na snáze zvládnutelné dílčí cíle. 

V předchozím kroku se naučili stanovovat si dlouhodobější cíle s ohledem na své silné a slabé stránky. 

V tomto kroku se mají naučit rozdělit si velký dlouhodobý cíl na krátkodobější menší cíle, jejichž postupné plnění jim pomůže se k němu dopracovat. 

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co je „dílčí cíl“. 

Samostatně si rozdělit velký dlouhodobý cíl na dílčí krátkodobější cíle. 

Popsat, jak je jednotlivé krátkodobější cíle posunou k cíli celkovému.

Výuka kroku

K rozdělení dlouhodobého cíle na dílčí menší cíle mohou žáci využít strategie z kroku 7, v němž se naučili rozložit si plnění jednoduchého cíle na dílčí kroky a seřadit je podle důležitosti a priority. 

Rozdílem je, že v tomto kroku budou jednotlivé dílčí cíle větší a významnější. 

U velkých dlouhodobých cílů není na rozdíl od cílů jednoduchých tak snadné představit si postup jejich plnění a svůj pokrok. Když si je rozložíme, budou nám připadat zvládnutelnější. 

Je ale potřeba, aby si žáci zanalyzovali, jak velké mají dílčí cíle být. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co je to „dílčí cíl“: „významný krok kupředu při plnění dlouhodobějšího cíle.“ 

Uveďte příklady dílčích cílů: „Je-li naším cílem otevřít si restauraci, mohou být dílčí cíle následující: navrhnout strategii podnikání, zajistit si finanční prostředky, vybrat vhodné prostory a podepsat nájemní smlouvu, přebudovat interiér, najmout zaměstnance, uspořádat slavnostní otevření.“ U každého z dílčích cílů diskutujte o tom, jak přispívá k cíli celkovému. 

Vysvětlete, že jednotlivé dílčí cíle se mohou skládat z ještě menších konkrétních cílů nastavených podle metody SMART: „Když si chci zajistit finanční prostředky, můžu si za tím účelem stanovit cíl např. sejít se v příštích 2 měsících alespoň se 4 potenciálními investory.“ Potřebují-li si žáci zopakovat metodu SMART, vraťte se ke kroku 11.

Vysvětlete, jak si dílčí cíle seřadit podle priority: 

a) Sestavit si seznam dílčích cílů potřebných ke splnění stanoveného dlouhodobého cíle. 

b) Určit, které z nich je potřeba splnit nejdříve. 

c) Zhodnotit, jak velký dopad bude mít splnění každého z nich na dosažení cíle celkového, případně ty zásadní posunout v seznamu výše. 

d) Určit, kolik času a úsilí každý dílčí cíl vyžaduje. 

Vysvětlete žákům: „Rozložit si velký dlouhodobý cíl na menší dílčí cíle je důležité, protože budeme mít díky tomu lepší přehled o tom, jak daleko jsme už v plnění celkového cíle postoupili a co nám ještě zbývá. Ambiciózní cíle nám tak budou připadat realističtější.“

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek a zadejte jim nějaký společný dlouhodobý cíl (např. kariérní cíl, přestěhovat se do nového města, koupit si dům). Dejte skupinkám za úkol vytvořit myšlenkovou mapu dílčích cílů, které usnadní splnění cíle celkového. Poskytněte jim zpětnou vazbu, jestli jsou jejich navržené dílčí cíle dostatečně velké a zásadní. 

2. Vyzvěte žáky, aby třídě sdělili nějaký dlouhodobý cíl, na jehož splnění pracují. Dejte jim za úkol rozložit ho na dílčí cíle a následně si ve dvojicích vzájemně poskytnout zpětnou vazbu. 

3. Vyzvěte žáky, aby samostatně rozepsali dílčí cíle, na něž si rozložili nějaký svůj dlouhodobý cíl, na lepicí papírky a podle postupu z výuky kroku si je pak seřadili. 

Následně si žáci svůj postup mohou navzájem zhodnotit, zároveň jim dejte zpětnou vazbu i vy. 

4. Dále žáky vyzvěte, aby si dílčí cíle rozložili ještě na menší cíle stanovené pomocí metody SMART.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Chvalte žáky před celou třídou, když se jim povede splnit nějaký dílčí cíl na cestě k dlouhodobějšímu cíli: „Výborně, chválím Elen, že se jí povedlo získat už polovinu rozpočtu na svůj výlet, což si do dnešního dne stanovila jako dílčí cíl.“ 

2. Vyzývejte žáky, aby své dlouhodobé cíle rozkládali na cíle dílčí a vždy vysvětlili, jak daný dílčí cíl určili.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Zeptejte se žáků na definici pojmu „dílčí cíl“ a příklady dílčích cílů. 

Vyzvěte žáky, aby nějaký svůj dlouhodobý cíl vizuálně zobrazili, doplnili rozdělení na dílčí cíle a každý vysvětlili (kontrolujte, jestli používají výrazy jako „významný“, „důležitý“, „dopad“ apod.).

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework