Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou mít nad dílčími cíli, na které si rozložili cíl dlouhodobý, nadhled a jsou schopni je upravit na základě případné změny okolností. 

V předchozím kroku se naučili rozložit si dlouhodobý cíl na dílčí krátkodobé cíle. 

V tomto kroku se mají naučit rozpoznat faktory, při nichž může být potřeba svůj plán plnění cílů upravit.

Dílčí cíle kroku

Uvědomovat si, že dílčí cíle nejsou neměnné a že plán plnění dlouhodobého cíle musí být flexibilní, aby se dal upravit v případě změny okolností. 

Určit okolnosti, které mohou mít na plnění dlouhodobého cíle vliv. 

Zrevidovat si své dlouhodobé cíle a v případě potřeby naplánovaný postup jejich plnění umět upravit.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci naučí zrekapitulovat si své dlouhodobé cíle a v případě potřeby své plány přizpůsobit. Je důležité, aby si uvědomili, že plánování cílů je flexibilní proces, který je potřeba průběžně upravovat. 

Naplánovaný postup plnění dlouhodobých cílů může ovlivnit mnoho okolností: žák buď může změnit názor na to, čeho by chtěl dosáhnout, nebo může nastat nějaká okolnost, na kterou nemá vliv, např. se změní požadavky přijímacích zkoušek na vysokou školu. 

Žáci by měli být schopni tyto okolnosti rozpoznat a vhodně podle nich svůj plán plnění dlouhodobého cíle upravit. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Uveďte žákům příklad z vlastní zkušenosti, kdy jste museli nějak upravit svůj postup plnění dlouhodobého cíle. Např.: „Měl jsem cíl odjet na nějakou dobu do Austrálie a pracovat tam jako sportovní trenér, pak jsem se ale zranil, takže abych mohl jet do zahraničí i tak, musel jsem si najít jinou, méně fyzicky náročnou práci.“ Ukažte žákům, že dílčí plány se dají v případě změny okolností přizpůsobit. 

Definujte si, co v kontextu plánování cílů znamená „okolnost“: „skutečnost nebo událost, která má vliv na plnění cíle.“ 

Uveďte žákům příklady různých okolností, které mohou ovlivnit plnění cílů: „zlepšování technologií, finanční změny v určitém sektoru, nepředvídatelné události (např. nemoc), změna zájmů, změna sebedůvěry v nějaké oblasti.“

Uveďte žákům příklad nějakého dlouhodobého cíle (chci se stát profesionální tanečnicí) a okolnosti, která má vliv na jeho plnění (starám se o nemocného příbuzného), a společně diskutujte o tom, jak by v takovém případě mohla vypadat úprava nějakého dílčího cíle (např. můžu studovat tanec v jiném městě).

Procvičování

1. Vyzvěte žáky, aby ve dvojicích nebo samostatně vytvořili myšlenkovou mapu různých okolností, které mohou ovlivnit, jak úspěšně se jim povede dosáhnout nějakého dlouhodobého cíle. 

2. Rozdělte žáky do dvojic a vyzvěte je, aby si v nich navzájem sdělili nějaký svůj dlouhodobý cíl a dílčí cíle, na které si ho rozložili. Na základě diskuze se spolužákem si stanoví „plán B“, tedy alternativní dílčí cíle, které by mohli použít v případě změny okolností. 

3. Dejte žákům za úkol zrevidovat své stanovené dlouhodobé cíle a v případě zjištění okolností, které vyžadují úpravu plánů, navrhnout, jak by takové změny mohly vypadat. Dejte žákům zpětnou vazbu: vysvětlete jim, zda jsou navrhované úpravy vhodné a jestli není potřeba vzít v úvahu ještě nějaké další okolnosti.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vyzvěte žáky, aby si zaznamenávali dílčí cíle, na které si rozložili cíle dlouhodobé. V případě změny okolností si je mohou zrevidovat. 

2. Pravidelně se žáků ptejte, jestli nedošlo ke změně okolností, která by vyžadovala úpravu jejich plánů.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby si navzájem poskytli zpětnou vazbu ohledně plánů plnění svých cílů se zaměřením na vhodné úpravy v případě změny okolností. 

Dejte žákům za úkol rozepsat plány plnění svých cílů a doplnit do nich i případné změny, na které by mohlo dost pravděpodobně dojít.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework