Schopnost řešit problémy

V několika prvních krocích se žáci učí popsat nějaký svůj jednoduchý problém a poznat, že potřebují pomoc s jeho řešením. Když už umějí problémy identifikovat, začínají se učit, jaké strategie jim pomohou jednoduché problémy vyřešit.

V dalších krocích si osvojují schopnost rozpoznat složitější problémy, rozdělit si je na menší části a poté navrhnout různá možná řešení.

Od kroku 11 se žáci zaměřují na komplexnější procesy, které umožňují řešit složité problémy. Nakonec si osvojí také dovednost různé způsoby řešení problémů hodnotit.

Text Link

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou na základě opodstatněné metody, např. ohodnocení jednotlivých řešení a zvážení jejich dopadů, zhodnotit své návrhy a zvolit ten nejlepší. 

V předchozích krocích už se naučili navrhnout více různých řešení a určit jejich „pro a proti“. Také již se seznámili s tím, jak svou volbu řešení zhodnotit a odůvodnit. 

V tomto kroku se mají především naučit posuzovat potenciální řešení metodicky pomocí hodnotících kritérií. 

Dílčí cíle kroku

Uvědomit si, že kritéria, podle kterých o něčem rozhodujeme, se dají seřadit podle důležitosti. 

Vědět, jak hodnotit důsledky různých řešení. 

Umět hodnotit důsledky různých řešení při vlastním rozhodování.

Výuka kroku

V tomto kroku si mají žáci uvědomit, že ne všechna řešení jsou stejně výhodná. Každé kritérium, podle něhož o něčem rozhodujeme, může mít jinou váhu podle toho, jaké má konkrétní člověk priority (je důležité si uvědomit, že každý může mít priority jiné). Žáci se to naučí na základě jednoduché metody. Problémem u tohoto kroku často bývá, že žáci kritéria hodnotí spíše podle vlastních priorit: je potřeba jim připomenout, aby mysleli i na priority ostatních. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

• Zopakujte si, co znamená „zhodnotit“: „určit důležitost jednotlivých ‚pro a proti‘.“ 

Vysvětlete žákům: „Při řešení složitějších problémů většinou uvažujeme o více různých kritériích, podle kterých vybíráme řešení. Je užitečné si zhodnotit, jakou mají tato kritéria váhu vzhledem k našim prioritám.“ 

Zadejte žákům problém: vybrat si prázdninový apartmán. 

Názorně jim předveďte, jak stanovit kritéria pro výběr řešení a jak je ohodnotit podle důležitosti: „Kolik bodů z 10 byste jednotlivým kritériím podle jejich důležitosti přidělili (10 = velmi důležité)?“ Podle preferencí třídy kritéria ohodnoťte, např.:

Zhodnoťte, do jaké míry kritéria splňují vaše možná řešení – potenciální apartmány (10 = zcela splňuje). 

Vynásobte hodnocení každého kritéria jeho důležitostí. Sečtěte skóre všech kritérií pro každé z řešení. 

Procvičování

1. Zadejte žákům následující problém: „Třída má rozhodnout, kam pojede na výlet.“ Načrtněte na tabuli tabulku pro hodnocení a všichni společně vymyslete různá kritéria (např. cena, místo, s hudbou, s volným časem, se stravou). Potom žáky rozdělte do skupinek a vyzvěte je, aby si tabulku obkreslili, ve skupince rozhodli, jakou důležitost by jednotlivým kritériím přiřadili, a výsledek do tabulky zaznamenali. Následně vyzvěte všechny žáky, aby navrhli několik možností, kam by mohli jet/jít (např. pěší túra, zábavní park, minigolf). Ve skupinkách pak mají za úkol ohodnotit, do jaké míry každá z možností splňuje zvolená kritéria, a vypočítat skóre. Nakonec se zeptejte na výsledky a diskutujte. 

2. Dejte žákům za úkol ve skupinkách pomocí hodnoticí tabulky vyřešit následující problém: „Máte si vybrat nový kurz, čas ale máte, jen když se konají tyto kurzy: kroužek programování, kickbox nebo debatní klub.“ Nechejte skupinky pracovat pokud možno samostatně, pomáhejte jim jen v nejnutnějších případech (jen jim připomeňte, aby se zamyslely, jaká kritéria jsou pro ně důležitá). Nakonec skupinky vyzvěte, aby si tabulky porovnaly. „Co při srovnání vidíme? Jak se mohou při řešení problémů lišit priority různých lidí?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Postarejte se, aby žáci často měli příležitost hodnotit naučeným postupem různá řešení problémů.

2. Při řešení problémů se jich ptejte: „Jaké máte při řešení tohoto problému priority? Jsou stejné jako priority jiných lidí?“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.
• Zkontrolujte, jestli žáci při aktivitě 2 z procvičování kroku nezapomněli do tabulek zapsat různá kritéria, ohodnotit jejich důležitost a přiřadit jednotlivým řešením skóre.
• Vyzvěte žáky, aby vám ústně nebo písemně odpověděli na následující otázku: „Proč je užitečné při posuzování různých řešení problému ohodnotit si různá kritéria a přiřadit řešením skóre?“ Pochvalte žáky, kteří odpoví, že nám to pomůže uvažovat objektivněji a zvážit různé priority.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework