Schopnost řešit problémy

V několika prvních krocích se žáci učí popsat nějaký svůj jednoduchý problém a poznat, že potřebují pomoc s jeho řešením. Když už umějí problémy identifikovat, začínají se učit, jaké strategie jim pomohou jednoduché problémy vyřešit.

V dalších krocích si osvojují schopnost rozpoznat složitější problémy, rozdělit si je na menší části a poté navrhnout různá možná řešení.

Od kroku 11 se žáci zaměřují na komplexnější procesy, které umožňují řešit složité problémy. Nakonec si osvojí také dovednost různé způsoby řešení problémů hodnotit.

Text Link

Při zvládnutém kroku 3 žáci dokážou rozpoznat, že k vyřešení jednoduchého problému potřebují nějaké informace, a s pomocí dospělého nebo spolužáků si umějí tyto informace zjistit. 

V předchozích krocích se naučili rozpoznat, že mají problém, a rozhodnout se, koho poprosit o pomoc. 

V tomto kroku se mají především naučit určit, jaké informace k vyřešení problému potřebují, které mají k dispozici a jaké jim chybí. S pomocí dospělého pak tyto informace zjistí. 

Dílčí cíle kroku

Určit, jaké informace o svém problému potřebují. 

Určit, které z těchto informací mají k dispozici. 

Popsat, kde mohou zjistit chybějící informace. 

Výuka kroku

Naše schopnost řešit problémy závisí na tom, jaké máme znalosti a informace, takže je důležité naučit se informace zjišťovat. Problémem v tomto kroku bývá, že si žáci myslí, že jim žádné informace nechybí, nebo nevědí, po jakých pátrat, když přece „nevědí, co hledají“. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Představte žákům nějaký jednoduchý problém. Např.: „Nevíme, kolik koláčů máme nakoupit na školní slavnost.“ 

Sdělte jim, co všechno k vyřešení tohoto problému potřebujeme vědět: „Kolik lidí se má slavnosti účastnit, kolik porcí má jeden koláč atd.“ Tyto potřebné informace někam poznamenejte. 

Zeptejte se: „Už něco z toho víme? Co z toho musíme zjistit? Jak to zjistit?“ 

Uveďte příklad toho, jak se potřebné informace dají zjistit: „Když potřebuju vědět, kolik porcí má jeden koláč, můžu se zeptat toho, kdo bude koláče péct.“ 

Vyzvěte žáky, aby zkusili navrhnout, jak zjistit další z potřebných informací: „Jak bychom mohli zjistit, kolik lidí se má slavnosti účastnit?“ 

Zeptejte se žáků: „Kde jinde se ještě dají zjišťovat informace?“ Uveďte jim nejdřív několik příkladů: můžeme se někoho zeptat, informace lze hledat v knize, na internetu. 

Procvičování

1. Rozdělte žáky do dvojic nebo malých skupinek a zadejte jim následující problém: „Váš fotbalový tým potřebuje nakoupit nové dresy a manažer neví, kolik peněz na to má vyhradit.“ Nechejte žákům 3 minuty na to, aby si zapsali, jaké informace k vyřešení problému potřebují znát. Poté se jich zeptejte na návrhy a dejte třídě vědět, které jsou dobré, např.: kolik má tým členů, z čeho se skládá jeden dres, kolik každá součást dresu stojí. 

2. Rozdělte žáky do dvojic. Dejte jim za úkol sepsat jednoduchý profil některého spolužáka, jenž obsahuje konkrétní informace: barva očí, datum narození, koníček, oblíbené jídlo (můžete jim názorně ukázat, jak má takový profil vypadat). Žáci se musejí zamyslet nad tím, co už o daném spolužákovi vědí a které informace k vyplnění profilu potřebují zjistit. Potom se mohou navzájem ptát a profily vyplnit. 

3. Rozdělte žáky do skupinek po 3–4 a zadejte jim nějaký jednoduchý problém. Může souviset např. s nějakou aktuální událostí, aby už o zvoleném tématu něco věděli. Zeptejte se jich, jaké je napadají možnosti, jak o problému získat potřebné informace, a kdo by jim s tím mohl pomoct. Jeden z jejich nápadů vyberte a vyzvěte žáky, aby se zkusili dozvědět co nejvíce potřebných informací a ve skupince si navzájem sdělili, co zjistili. Nakonec vyzvěte skupinky, aby řekly celé třídě, jaké informace získaly, jak je zjistily a jestli se jim s jejich pomocí podařilo problém vyřešit. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Uvádějte třídě příklady toho, kdy si žáci správně uvědomili, že potřebují zjistit nějaké informace, a vyhledali si je (dotazem, v sešitu, v knihovně atd.). Zmíněné žáky pochvalte. 

2. Vyvěste si někam seznam zdrojů informací, které mohou žáci v případě potřeby využít. Jak budete společně přicházet na další zdroje, seznam doplňujte. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Zadejte žákům nějaký problém (můžete použít např. výše uvedený problém nákupu fotbalových dresů) a sdělte jim různé informace: některé užitečné (cena dresů, potřebný počet dresů), jiné ne (kolik zápasů tým vyhrál). Vyzvěte žáky, aby podle toho informace roztřídili. 

Když mají žáci za úkol řešit nějaký problém, ptejte se jich, jaké informace k tomu potřebují a proč. 

Sledujte diskuzi žáků při aktivitě 2 z procvičování apod., abyste zjistili, jestli se jim daří navrhovat vhodné zdroje informací.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework