Schopnost řešit problémy

V několika prvních krocích se žáci učí popsat nějaký svůj jednoduchý problém a poznat, že potřebují pomoc s jeho řešením. Když už umějí problémy identifikovat, začínají se učit, jaké strategie jim pomohou jednoduché problémy vyřešit.

V dalších krocích si osvojují schopnost rozpoznat složitější problémy, rozdělit si je na menší části a poté navrhnout různá možná řešení.

Od kroku 11 se žáci zaměřují na komplexnější procesy, které umožňují řešit složité problémy. Nakonec si osvojí také dovednost různé způsoby řešení problémů hodnotit.

Text Link

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou určit, jaké informace jim chybí, aby mohli zhodnotit příčiny a důsledky problému, a umějí si je samostatně zjistit. 

V předchozích krocích se naučili dohledat si dodatečné informace, aby lépe porozuměli složitému problému. 

V tomto kroku se mají naučit rozkládat si problémy na části systematičtěji, aby přesně zjistili jejich příčiny a důsledky a informace dohledávali na jejich základě. 

Dílčí cíle kroku

• Definovat, co je „příčina“ a „důsledek“, a uvést příklady. 

• Rozložit si problém na příčinu a důsledky pomocí diagramu. 

• Popsat, jaký průzkum by si udělali, aby lépe porozuměli příčinám složitého problému 

Výuka kroku

S velkou částí znalostí tohoto kroku se už žáci setkali: už se učili rozložit si problémy na části, identifikovat jejich příčiny a udělat si průzkum pro zjištění chybějících informací. V tomto kroku jde o to, aby si znalosti upevnili a naučili se informace dohledávat co nejpřesněji. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili. Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, co je to „příčina“: „faktor nebo faktory, které způsobí, že se něco stane.“ 

Připomeňte si, že porozumění příčinám problému nám pomůže vymyslet řešení. Když si uvědomíme, že má více různých příčin, a zaměříme se na všechny, pomůže nám to vyřešit ho efektivněji. 

Definujte si, co je to „důsledek“: „něco, co se stane působením příčiny.“ Vysvětlete, že pochopení důsledků nám pomáhá problémy řešit efektivněji, stejně jako pochopení příčin. 

Nakreslete žákům následující diagram ve tvaru rybí kosti, který jim pomůže problémy si rozložit: 

a) Identifikujte problém a napište si ho do „rybí hlavy“. 

b) Určete jeho hlavní příčiny a jejich důsledky a zaznamenejte je na opačné strany rybí kosti. 

c) Zanalyzujte si diagram a určete, jaké informace potřebujete dohledat. Zaměřte se na příčiny a na to, co se o nich potřebujete dozvědět: „Proč není park hlídaný? Dělají obchody něco proti tomu, aby zamezily odhazování odpadků?“ Diskutujte s žáky o tom, kde se dají tyto informace zjistit (připomeňte si, co už jste se učili o typech průzkumu).

Procvičování

1. Zadejte celé třídě nějaký složitý problém (může např. souviset s aktuální výukou) a společně si ho pomocí diagramu ve tvaru rybí kosti rozložte na příčiny a důsledky. 

2. Aby si žáci používání diagramu osvojili, dejte jim za úkol samostatně nebo ve dvojicích s jeho pomocí znázornit nějaký složitý problém, který sami zažili. 

3. Celé třídě představte následující příčinu složitého problému: „Do dobročinného obchůdku přestali chodit zákazníci. Příčinou je, že v okolí probíhají stavební práce, kvůli kterým lidé nechtějí chodit kolem.“ Zeptejte se, jaký průzkum by si udělali, aby problému lépe porozuměli, a proč. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Při řešení problémů žáky pobízejte, aby vám své uvažování sdělovali nahlas: „Jaké jsou příčiny tohoto problému? A jaké důsledky? Jaký průzkum si potřebujete udělat?“ 

2. Až budete řešit nějaký problém při výuce, používejte „rybí“ diagram.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby definovali klíčové pojmy „příčina“ a „důsledek“. 

Zadejte žákům samostatně rozložit nějaký problém pomocí „rybího“ diagramu. Zkontrolujte, že uvedli příčiny i důsledky. 

Dejte žákům za úkol ohodnotit se navzájem. Vyzvěte je, aby ve dvojicích spolužákovi vysvětlili, proč si zvolili nějakou konkrétní metodu průzkumu. Spolužák by se měl soustředit na to, jestli mluvčí zmiňuje pojmy problém, příčina, důsledek, primární průzkum a sekundární průzkum.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework