Schopnost řešit problémy

V několika prvních krocích se žáci učí popsat nějaký svůj jednoduchý problém a poznat, že potřebují pomoc s jeho řešením. Když už umějí problémy identifikovat, začínají se učit, jaké strategie jim pomohou jednoduché problémy vyřešit.

V dalších krocích si osvojují schopnost rozpoznat složitější problémy, rozdělit si je na menší části a poté navrhnout různá možná řešení.

Od kroku 11 se žáci zaměřují na komplexnější procesy, které umožňují řešit složité problémy. Nakonec si osvojí také dovednost různé způsoby řešení problémů hodnotit.

Text Link

Při zvládnutém kroku 11 žáci dokážou řešit složité problémy, které mají řadu různých možných řešení, pomocí jednoduchého stromového diagramu. 

V předchozím kroku se naučili zvolit nejlepší řešení složitého problému na základě strukturovaného hodnocení. 

V tomto kroku začnou používat celé strategie, které jim umožní řešit problémy metodičtěji. 

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co je to stromový diagram. 

Popsat, jak se dá stromový diagram použít při řešení problémů. 

Na základě jednoduchého stromového diagramu zvolit řešení problému.

Výuka kroku

V této fázi už žáci dokážou na základě různých informací navrhnout celou řadu řešení zadaného problému. V následujících krocích se budou učit konkrétní strategie, které umožňují problémy řešit metodičtěji. 

V tomto kroku se seznámí se zjednodušenou verzí stromového diagramu, strategií běžně používanou v byznysu. Diagram jim umožní názorně celý problém zobrazit a udělat si přehled všech faktorů a příčinných souvislostí, které mohou ovlivnit rozhodovací proces. Důležité je zdůraznit, že se jedná pouze o zjednodušenou verzi stromového diagramu a ve skutečnosti se žáci mohou setkat s diagramy, v nichž se navíc posuzuje ještě pravděpodobnost. V tomto kroku nám ale zatím jde jen o to, se s tímto strukturovaným nástrojem seznámit. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vysvětlete žákům, co je to „stromový diagram“: „Stromový diagram je schéma tvarem připomínající strom, pomocí něhož si můžeme názorně zobrazit všechny části problému a důsledky různých řešení. U složitějších problémů může zahrnovat i výpočet pravděpodobnosti, v tomto kroku ale budeme používat pouze jednoduchý stromový diagram, který nám pomůže vizuálně si problém rozložit.“ 

Nalistujte si se žáky Přílohu na konci tohoto průvodce s příkladem jednoduchého stromového diagramu. Můžete si ho také zvětšit a vytisknout nebo překreslit na tabuli. 

Vysvětlete jim, z čeho se stromový diagram skládá (podle označení v Příloze): „Kořen“ stromu představuje problém, který chceme vyřešit. Ten se dělí do „větví“ znázorňujících možné příčiny problému. Ty se pak dále dělí do „větviček“ – ještě specifičtějších příčin. Když si problém takto „rozkouskujeme“, snáze nás napadnou různá možná řešení. Ta nakonec zaznamenáme napravo ke každé specifické příčině. 

Zeptejte se žáků, proč si myslí, že může být tento nástroj při řešení problémů užitečný. Měli by přijít na to, že jim pomůže zorganizovat si myšlenky a jasněji vidět, k čemu povedou různé způsoby řešení problému. 

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek po 2–3 a dejte jim za úkol vyřešit pomocí stromového diagramu následující problém: „Přípravných kurzů před zkouškami, které zdarma organizuje škola, se účastní velice málo studentů.“ Na tabuli nakreslete jako pomůcku model diagramu a napovězte jim pár otázkami: „Jaké by mohl mít tento problém příčiny? Jaké informace nám o něm chybí? K jakému výsledku dojdeme po konkrétní větvi? Je to pozitivní, nebo negativní výsledek?“ 

2. Vyzvěte žáky, aby si každý samostatně načrtli stromový diagram nějakého reálného problému, který právě řeší. Pokud už se na to cítí, můžete smazat názorný model diagramu. Nakonec diskutujte: „Co vám diagram pomohl si o problému uvědomit? Pomohl vám najít řešení nebo vymyslet nějaký postup?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Někam vyvěste/nakreslete model stromového diagramu jako pomůcku, aby ho měli žáci na očích. 

2. Když žáci řeší v rámci výuky problémy, pobízejte je, aby diagram využívali

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Vyzvěte žáky, aby si navzájem ohodnotili svá řešení aktivity 1 z procvičování: Nezapomněli na žádnou součást diagramu? 

• Vyzvěte žáky, aby samostatně, bez pomocného modelu, nakreslili stromový diagram.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework