Pozitivní nastavení

Žáci se nejprve učí rozpoznat jednoduché emoce a vysvětlit, proč se tak lidé cítí. Následně pracují na tom, aby dokázali nevzdat se a vytrvat, když se jim něco nedaří.

V další fázi se učí rozpoznat a vysvětlit pozitiva obtížných situací.

Poté zjišťují, jaké výhody může mít riskování a kdy je vhodné. V posledních krocích si osvojují dovednost v náročných situacích zvládat své emoce a zvolit pozitivní postup.

Text Link

Při zvládnutém kroku 5 žáci dokážou vytrvat, když se něco nedaří, a zároveň povzbudit i ostatní děti. 

V předchozím kroku se naučili na nezdar reagovat pozitivně a uvažovat o tom, proč k problému došlo. 

V tomto kroku se mají naučit prostřednictvím toho, co už o pozitivní reakci na problémy vědí, podpořit i ostatní děti. 

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, jak mohou ovlivnit pocity a jednání jiných lidí. 

Popsat a použít několik různých strategií k povzbuzení ostatních dětí. 

Výuka kroku

V tomto kroku budou žáci dále procvičovat techniky, které jim pomohou se při problémech nevzdávat. Konkrétně se při tom zaměří na to, že mohou pozitivně ovlivnit ostatní, a naučí se, jak to udělat. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili: zeptejte se žáků, co mohou dělat, aby vytrvali, když se jim něco nedaří (např. jaké sebemotivační strategie mohou použít, viz krok 4). 

Všichni společně vymyslete definici vyjádření „někoho povzbudit“: „Co znamená někoho povzbudit? Jak poznáme, že se nám to povedlo? Proč může být potřeba někoho povzbudit?“ 

Vysvětlete žákům, že tím, co sami řeknou nebo udělají, mohou ovlivnit, jak se budou cítit nebo co udělají jiní lidé. 

Ukažte jim to na příkladu: „Házíte si s kamarádem míčkem. Míček vám ale spadne za plot. Oba jste z toho rozmrzelí. Jak byste se cítili, kdyby vám kamarád řekl: a) ‚Pojď, půjdeme si najít nový míček.‘ b) ‚To ne, teď už si nezahrajeme!‘?“ Zdůrazněte, že každá z kamarádových reakcí vedla k jinému vašemu pocitu. 

Představte a názorně předveďte různé strategie, které mohou žáci použít k povzbuzení ostatních dětí: 

a) Usmát se na ně. 

b) Zeptat se jich, jak se cítí, a odpovědět jim pozitivně: „To bude dobré, to zvládneme!“ 

c) Zkusit odvést jejich pozornost od neúspěchu povídáním o něčem jiném: „Jaké to bylo na plavání?“ Vyzvěte žáky, aby zkusili vymyslet další způsoby, jak kamarády povzbudit, a nápady zaznamenávejte.

Procvičování

1. Uspořádejte diskuzi celé třídy. Zeptejte se žáků, kdy byli z něčeho rozmrzelí. Ostatní vyzvěte, aby vymysleli nějakou strategii, s jejíž pomocí by je v takové situaci povzbudili, a vysvětlili, proč si ji konkrétně pro tohoto spolužáka vybrali. 

2. Dejte žákům za úkol ve dvojicích předvádět situaci, kdy se něco nedaří (např. hrají počítačovou hru a přestal jim fungovat počítač). Jeden z dvojice bude předvádět rozmrzelost, druhý se ho pomocí různých strategií bude snažit povzbudit. Následně se role vymění. 

3. Rozdělte žáky do skupinek po 3–4. Každé skupince dejte 2 čtvrtky papíru a vyzvěte je, aby do 5 minut z papíru postavily co nejvyšší věž. Po 1 minutě jim řekněte, že měníte pravidla a mají už jenom minutu. Musí ve stavění pokračovat tak, aby se na konci úkolu všichni členové skupinky cítili dobře. Nakonec diskutujte o tom, jakým způsobem se jim dařilo ve stavění vytrvat a jak se navzájem povzbuzovali.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když se žákům nedaří nějaká skupinová aktivita, pobízejte je, aby nejdřív spolužáky zkusili povzbudit (pomocí strategií, které se naučili), než poprosí o pomoc dospělého. Strategie můžete někam vyvěsit, aby je měli před očima. 

2. Na konci dne nebo hodiny s celou třídou společně diskutujte o tom, jestli se žákům něco nedařilo. Zeptejte se jich, jakým způsobem se snažili vytrvat a jestli/jak zkoušeli povzbudit ostatní. 

3. Když se žákům něco nedaří a snažíte se je povzbudit, upozorněte je na to, aby si uvědomili, jakým způsobem to děláte. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Zadejte žákům různé situace, v nichž se více lidem najednou něco nedaří. Vyzvěte je, aby ústně nebo písemně vysvětlili, co by v takové situaci udělali, aby povzbudili a) sami sebe, b) spolužáky. 

Pozorujte, jak žáci reagují na nezdary – dokážou vytrvat a nevzdávat se? Povzbuzují spolužáky?

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework