Pozitivní nastavení

Žáci se nejprve učí rozpoznat jednoduché emoce a vysvětlit, proč se tak lidé cítí. Následně pracují na tom, aby dokázali nevzdat se a vytrvat, když se jim něco nedaří.

V další fázi se učí rozpoznat a vysvětlit pozitiva obtížných situací.

Poté zjišťují, jaké výhody může mít riskování a kdy je vhodné. V posledních krocích si osvojují dovednost v náročných situacích zvládat své emoce a zvolit pozitivní postup.

Text Link

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou vytrvat, když se něco nedaří, a úspěšně povzbudit ostatní tak, aby nepolevovali ani oni. 

V předchozím kroku se naučili vytrvat, když se něco nedaří, a zároveň ostatním dětem zvednout náladu. 

V tomto kroku mají ostatním nejen zvednout náladu, ale navíc je motivovat, aby nepolevovali ve svém snažení.

Dílčí cíle kroku

Definovat pojem „motivovat“. 

Znát a umět používat strategie, kterými mohou motivovat spolužáky, aby nepolevovali ve svém snažení.

Výuka kroku

V tomto kroku budou žáci dále rozvíjet strategie k povzbuzení sebe i ostatních, které už se naučili. Zaměří se při tom především na to, jak motivovat ostatní děti. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co znamená pojem „motivovat“: „poskytnout někomu důvod něco dělat.“ 

Zopakujte si, co už jste se naučili: zeptejte se žáků, co mohou dělat, aby vytrvali, když se něco nedaří, a proč je důležité povzbudit ostatní, aby měli dobrou náladu. 

Představte a názorně předveďte různé strategie, které mohou žáci použít k motivování ostatních: 

a) Povzbudit pozitivním pobízením: „Do toho, to zvládneš!“ 

b) Pochválit je (hlavně za to, co se jim v obtížné situaci daří): „Sice máš v tom textu chybu, ale výborně se ti povedlo vymyslet ten nadpis!“ 

c) Pomoct jim s dalšími kroky, aby viděli, jaké to je, když se jim daná věc podaří (např. jim pomoct nakreslit obrys obličeje, aby mohli dokreslit zbytek obrázku).

Procvičování

1. Celé třídě zadejte nějakou problematickou situaci, se kterou by se reálně mohli setkat, nebo případně následující situaci: „Společně s dalšími 3 kamarády stavíte model hradu. Už vám nezbývá moc času a jednomu z kamarádů se jeho část zbořila. Začal kvůli tomu být nervózní a přestal stavět.“ Vyzvěte žáky, aby si nejdřív sami promysleli a pak ve dvojicích nakreslili myšlenkovou mapu různých frází, které by mohli použít k motivování kamaráda, aby ve stavění pokračoval.

2. Použijte nějaký další příklad situace, kdy kamarád něco vzdává (případně zmíněný příklad se stavěním hradu). S celou třídou diskutujte o tom, co by se dalo dělat, aby kamarád zjistil, jaké to je, když se mu tato věc podaří. Zdůrazněte, že řešením není udělat celou věc za něj! Namísto toho je potřeba ho motivovat tak, aby dokázal pokračovat sám. 

3. Rozdělte žáky do skupinek po 3–4 a vyzvěte 1 žáka z každé skupinky, aby ostatním popsal nějakou situaci, kdy se mu něco nedařilo a vzdal to. Ostatní členové skupinky mají za úkol předvést, co by mu řekli nebo co by udělali, aby ho motivovali. Následně se žáci v rolích prostřídají. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Ve třídě vyvěste seznam pozitivních frází a pochval, které žáci mohou využít k motivování ostatních – můžete použít třeba fráze z myšlenkových map, které žáci vytvořili. Často žákům seznam připomínejte, hlavně když se jim něco nedaří. 

2. Když se žákům něco nedaří, pobízejte je, aby se nejdřív navzájem zkusili povzbuzovat a motivovat (pomocí strategií, které se naučili), než poprosí o pomoc někoho dospělého. Následně se jich ptejte, jak postupovali: „Co jsi kamarádovi řekl, abys ho povzbudil? Co pomohlo získat motivaci tobě?“ 

3. Při různých aktivitách rozdělujte žáky do dvojic a skupinek tak, aby spolu pracovali žáci, z nichž každému jde lépe něco jiného, aby se navzájem mohli motivovat, když se jim něco nedaří. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby definovali pojem „motivovat“ a uvedli 3 způsoby, jak někoho motivovat. 

Zadejte žákům příklad nějaké problematické situace: „S kamarády jste si plánovali, že si venku uděláte piknik, ale prší.“ Zeptejte se, jak by mohli v takové situaci kamarády motivovat. 

Pozorujte žáky při aktivitách ve dvojicích a ve skupinkách. Povzbuzují spolužáky pomocí motivačních strategií, aby se nevzdávali?

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework