Prezentační dovednosti

V několika prvních krocích se žáci učí jasně a logicky vyjádřit své myšlenky. V další fázi si osvojují schopnost volit vhodné jazykové prostředky vzhledem ke konkrétnímu publiku a účelu komunikace.

Následně se učí prezentovat tak, aby posluchače zaujali díky vhodně zvoleným gestům, výrazu a tónu.


Od kroku 9 se výuka zaměřuje na přizpůsobení prezentace konkrétnímu publiku. V posledních krocích žáci rozvíjejí vlastní prezentační styl a učí se, jak jej efektivně přizpůsobit různým kontextům projevu.

Text Link

Při zvládnutém kroku 0 musí žáci umět odpovídat na jednoduché otázky a sdělovat jednoduché informace jednomu člověku, kterého znají.

Dílčí cíle kroku

Odpovědět na jednoduchou otázku.

Sdělit spolužákovi nějakou informaci.

Mluvit jasně, aby jim posluchač rozuměl.

Výuka kroku

Výuka tohoto kroku se skládá ze dvou hlavních částí. Zaprvé je potřeba žáky naučit pečlivě si promyslet, co chtějí někomu sdělit, a zadruhé, jak to chtějí říci, aby jim posluchač porozuměl.

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Vyzvěte žáky, aby prstem ukázali na tu část těla, kterou používají k mluvení.

Definujte si, co znamená „mluvit srozumitelně“: „Musím mluvit tak, aby posluchači rozuměli tomu, co jim říkám.“

Předveďte modelový rozhovor dvou lidí, kteří nemluví dost jasně a srozumitelně. Sdělte žákům, jak důležité je při komunikaci udržovat s posluchačem oční kontakt, správně zvolit rychlost a hlasitost projevu.

Položte žákům nějakou jednoduchou otázku, např.: „Jaká je tvoje oblíbená barva?“ nebo „Na co si rád hraješ?“ Požádejte je, aby vám odpovídali celými větami: „Moje oblíbená barva je žlutá.“ Kde se to hodí, reagujte na odpověď další otázkou a zjistěte více informací.

Pochvalte žáky, když odpoví jasně a srozumitelně, na jejich odpovědi reagujte a dejte jim najevo, že jste jim porozuměli: „Aha, rozumím – tvoje oblíbená barva je žlutá. Já mám zase ráda zelenou.“

Procvičování

1. Vezměte si dětské telefony, vysílačky, nebo spojte nití dva kelímky. Předveďte žákům, jak se mají při „telefonování“ střídat – jeden mluví a druhý poslouchá, pak se vymění. Rozdělte děti do dvojic a nechejte je „telefonování“ procvičovat.

2. Vyzvěte žáky, aby si ve dvojici s kamarádem zahráli nějakou scénku – např. z obchodu, kdy jeden bude předvádět prodavače a druhý zákazníka.

3. Vyzvěte žáky, aby večer někomu z příbuzných nebo kamarádovi povyprávěli o něčem, co ten den dělali.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Pokládejte žákům jednoduché otázky: ptejte se jich, co zrovna dělají.

2. Za jasné a srozumitelné odpovědi žáky chvalte a odpovídající reakcí jim dejte najevo, že jste jim rozuměli.

3. Podpořte žáky v tom, aby si svou odpovědí byli jisti: dále na ni reagujte, případně jim ukažte, jak by mohla vypadat jasnější a srozumitelnější odpověď.

Hodnocení

1. Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

2. Sledujte, jestli se žákům při rozhovoru ve dvojicích daří odpovídat na jednoduché otázky a sdělovat, co si myslí.

3. Zaměřte se na to, jestli mluví jasně a srozumitelně a zda jim spolužák, se kterým komunikují, rozumí.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework