Prezentační dovednosti

V několika prvních krocích se žáci učí jasně a logicky vyjádřit své myšlenky. V další fázi si osvojují schopnost volit vhodné jazykové prostředky vzhledem ke konkrétnímu publiku a účelu komunikace.

Následně se učí prezentovat tak, aby posluchače zaujali díky vhodně zvoleným gestům, výrazu a tónu.


Od kroku 9 se výuka zaměřuje na přizpůsobení prezentace konkrétnímu publiku. V posledních krocích žáci rozvíjejí vlastní prezentační styl a učí se, jak jej efektivně přizpůsobit různým kontextům projevu.

Text Link

Při zvládnutém kroku 5 žáci dokážou při prezentaci před skupinou lidí mluvit spisovně a vyhýbat se nevhodným výrazům či slangu.

V předchozích krocích se naučili informace ve svém projevu logicky uspořádat, aby jim publikum dobře rozumělo. Zároveň se začali na posluchače více zaměřovat díky využití několika prezentačních technik.

V tomto kroku si mají především uvědomit, že při projevu se od nich často očekává spisovný jazyk, a naučit se ho správně používat.

Dílčí cíle kroku

• Vysvětlit rozdíl mezi formálním a neformálním jazykem.

• Když to projev vyžaduje, umět formálně mluvit.

Výuka kroku

V návaznosti na krok 4 by se žáci měli čím dál více soustředit na formu i obsah svého projevu. V tomto kroku bude hlavní jim předvést, jak správný formální projev vypadá.

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Vysvětlete žákům, že ústní i psaný projev může být buď „formální“, nebo „neformální“. „Při formálním projevu dodržujeme určitá pravidla, naopak neformální je volnější. V neformálním prostředí, například s kamarády, můžeme používat třeba slang, zkratky nebo vtipy. Ve formální situaci, například při rozhovoru s lékařem, ale musíme mluvit formálněji.“

Rozveďte tuto definici objasněním, proč formální jazyk používáme: „Formálnímu jazyku snadněji porozumějí různé typy publika, zatímco určitý slang nebo zkratky, které používáme, nemusejí znát všichni, a proto by nám nemuseli rozumět.“

Pusťte žákům příklad nějakého formálního projevu (např. kousek zpráv) a vyzvěte je, aby zapsali několik věcí, kterými se formální projev vyznačuje: spojovací výrazy, celé věty, složitější slovní zásoba.

Zeptejte se žáků, čím by se daly nahradit ve formálním projevu různé neformální výrazy, např. „dobrý den“ namísto „ahoj“.

Procvičování

1. Dejte žákům seznam různých situací. Např.: povídání si s kamarády, prezentace před celou školou, setkání s politikem nebo jinou významnou osobností, vyprávění rodině o tom, jaký jsem měl den. Vyzvěte je, aby určili, ve kterých situacích je potřeba mluvit formálně a kdy můžeme mluvit neformálně.

2. Zadejte žákům jednotlivě nebo ve dvojicích, aby si vybrali úryvek z nějaké knížky či přepisu projevu. Mají za úkol některé výrazy v textu upravit, aby byl neformální: přidat slang, zkratky apod. Potom jej nahlas přečtou ostatním. Když posluchači zaslechnou nějaký neformální výraz, přihlásí se a opraví jej na formální.

3. Vyzvěte žáky, aby ve dvojicích sepsali ve vhodném formálním jazyce „televizní reportáž“ o tom, co ten den nebo týden dělali, která by mohla zaznít ve zprávách. Potom ji přečtou jiné dvojici nebo celé skupině. Zeptejte se jich: „Jaká slova jste volili, aby byla vaše reportáž formální? Co jste museli změnit oproti běžnému vyprávění?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Vyvěste na viditelné místo příklady formálního a neformálního jazyka.

2. Stanovte si „formální zónu“ – může to být např. nějaké místo ve třídě, nějaká konkrétní doba apod. Dejte žákům za úkol, aby v této „zóně“ mluvili jen formálně, a připomínejte jim to.

3. Názorně žákům předvádějte využití formálního jazyka v různých situacích a vždy zdůrazněte, proč mluvíte formálně: „Teď budu mluvit formálně, protože v mém publiku je spousta různých lidí a chci, aby mi všichni dobře rozuměli.“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

Ne při všech projevech je potřeba, aby žáci mluvili formálně, stanovte si ale typy projevu, kdy budete formální jazyk vyžadovat (např. hodnocení jiného žáka před celou třídou), a sledujte, jak se to žákům daří.

Pouštějte žákům videa s příklady formálních a neformálních projevů a ptejte se, o který typ se jedná a jak to poznali.

Rozdejte žákům odstavec textu, který obsahuje neformální výrazy, a vyzvěte je, aby je zakroužkovali. Dál je můžete požádat, aby je nahradili výrazy formálními, a výsledky zkontrolovat.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework