Prezentační dovednosti

V několika prvních krocích se žáci učí jasně a logicky vyjádřit své myšlenky. V další fázi si osvojují schopnost volit vhodné jazykové prostředky vzhledem ke konkrétnímu publiku a účelu komunikace.

Následně se učí prezentovat tak, aby posluchače zaujali díky vhodně zvoleným gestům, výrazu a tónu.


Od kroku 9 se výuka zaměřuje na přizpůsobení prezentace konkrétnímu publiku. V posledních krocích žáci rozvíjejí vlastní prezentační styl a učí se, jak jej efektivně přizpůsobit různým kontextům projevu.

Text Link

Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou vzhledem ke kontextu projevu řeč vhodně strukturovat, volit vhodné jazykové prostředky a gesta.

V předchozím kroku se učili upravit jazykové prostředky a míru podrobností, aby zaujali konkrétní publikum.

V tomto kroku se mají naučit především zaujmout konkrétní publikum pomocí vhodné gestikulace.

Dílčí cíle kroku

Udržet si pozornost publika díky využití vhodných jazykových prostředků a vhodné míry podrobností.

Podpořit svůj projev využitím vhodných gest.

Výuka kroku

V kroku 9 žáci zapojí všechny techniky, které si osvojili v předchozích krocích – budou se snažit co nejlépe upoutat pozornost publika výběrem vhodných jazykových prostředků, odpovídající míry podrobností, výrazem a nově také vhodnou gestikulací.

Především se mají naučit přizpůsobit techniku projevu aktuálnímu kontextu a vhodně využívat gesta.

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Připomeňte si, co už jste se naučili v předchozích krocích: „Jaké jazykové prostředky můžeme při projevu využívat? Jakými způsoby se dá projev strukturovat?“

Definujte si, co je to „gesto“: „Pohyb části těla, který nám pomáhá vyjádřit význam.“

Uveďte žákům příklady různých typů gest a vysvětlete jim, proč nám pomáhají upoutat pozornost posluchačů: „Např. rozevřenou náručí můžeme dát všem najevo, že budeme rádi, když nás budou poslouchat.“

Zopakujte si s žáky, co je to „kontext“: „Kontext je situace, v níž se projev odehrává: zahrnuje to, ke komu (publikum), proč (účel) a kde (místo) mluvíme.“

Požádejte žáky, aby uvedli příklady různých druhů publika, účelů projevu a míst, kde se projev může odehrávat. Návrhy zaznamenávejte.

Použijte je pro inspiraci při diskuzi o vhodných jazykových prostředcích, strukturování projevu a gestech, která publikum zaujmou v různých kontextech: „Jaké jazykové prostředky a jaká gesta bych mohl využít, kdybych na autobusové zastávce potkal slavnou spisovatelku a chtěl ji přesvědčit, aby si přečetla knížku, kterou jsem napsal?“

Zaměřte se na výuku gestikulace.

Pusťte žákům krátké video (rozhovor z filmu, projev nějaké osobnosti, skupinovou diskuzi apod.) s vypnutým zvukem a zeptejte se jich: „Jaká gesta mluvčí používal(i)? Proč si myslíte, že je použil(i)? Jaký měla účinek na posluchače?“ Video přehrajte znovu, tentokrát se zvukem. Zeptejte se: „Teď, když už víte, co mluvčí říkal(i), myslíte si, že mu (jim) gesta pomohla vyjádřit sdělení nebo pocity, které vyjádřit zamýšlel(i)?“

Procvičování

1. Pusťte si krátké video s nějakým projevem. Žáci mají za úkol při jeho sledování vyplnit tabulku o 3 sloupcích („jazykové prostředky“, „struktura“, „gesta“) a 2 řádcích („dobře využito“, „ještě lepší by bylo“). Požádejte je, aby své návrhy okomentovali. To samé můžete zopakovat s dalšími projevy v různých kontextech a diskutovat o tom, že v různých situacích mohou být k upoutání pozornosti publika vhodné různé techniky.

2. Zadejte žákům za úkol, aby si ve dvojicích navzájem vysvětlili, jak se připravuje čaj. Zadruhé musí projev upravit tak, jako by mluvili k tříletému dítěti, zatřetí k mimozemšťanovi, který zrovna přistál na Zemi. Některé dvojice vyzvěte, aby své projevy přednesly před celou třídou. Zeptejte se ostatních, jak se při jednotlivých projevech měnily použité jazykové prostředky, struktura projevu a gesta.

3. Nakreslete/promítněte na tabuli obrázek žárovky. Ponechte žákům minutu na to, aby si vyzkoušeli, jak by žárovku někomu popsali. Zadruhé mají přesvědčit spolužáka, aby si ji koupil. Zatřetí pak vysvětlit, proč lidé žárovky používají. Nakonec všichni společně diskutujte o tom, jaké jazykové prostředky, strukturu projevu a gesta bylo v každé z těchto 3 situací vhodné použít.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Naučte žáky, aby se před tím, než se k něčemu vyjádří, vždy nejdřív zamysleli: „Než začnete mluvit, uvědomte si, kdo vás poslouchá. Jaké je hlavní sdělení vašeho projevu? Je potřeba nějak přizpůsobit jazykové prostředky, které použijete? Jaká gesta je vhodné použít?“

2. Při projevech žáků se zaměřte konkrétně na gestikulaci.

3. Plánujte žákům aktivity, při nichž mají za úkol v různých kontextech mluvit o tom, co zrovna probírají ve škole, a potom zpětně posoudit, jak podle kontextu upravují jazykové prostředky, strukturu projevu a gesta.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

Vyzvěte žáky, aby se hodnotili navzájem: jednotlivcům nebo skupinkám žáků můžete zadat, aby např. po skupinové debatě mluvčím ohodnotili, jak si vedli v některé z kategorií – jak využívali jazykové prostředky, jak projev strukturovali nebo jak používali gesta.

Vyzvěte žáky, aby definovali, co je to „gesto“, uvedli alespoň 5 příkladů různých gest a zároveň navrhli, v jakém kontextu se dají využít.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework