Prezentační dovednosti

V několika prvních krocích se žáci učí jasně a logicky vyjádřit své myšlenky. V další fázi si osvojují schopnost volit vhodné jazykové prostředky vzhledem ke konkrétnímu publiku a účelu komunikace.

Následně se učí prezentovat tak, aby posluchače zaujali díky vhodně zvoleným gestům, výrazu a tónu.


Od kroku 9 se výuka zaměřuje na přizpůsobení prezentace konkrétnímu publiku. V posledních krocích žáci rozvíjejí vlastní prezentační styl a učí se, jak jej efektivně přizpůsobit různým kontextům projevu.

Text Link

Při zvládnutém kroku 12 žáci dokážou projev upravovat v jeho průběhu, aby lépe upoutali pozornost publika. 

V předchozích krocích se naučili upravovat jazyk, tón a výraz podle reakcí posluchačů a tyto reakce předvídat. 

V tomto kroku si mají především osvojit dovednost obměňovat všechny prvky svého prezentačního stylu: řeč těla, pohyb, gesta, oční kontakt, výraz tváře, slovní zásobu, jazykové prostředky, tón a celkový výraz. 

Dílčí cíle kroku

Definovat, co je to „prezentační styl“.

Začít uvažovat o svém vlastním stylu a o tom, co by na něm mohli upravit.

Vysvětlit, proč by díky těmto úpravám mohli publikum lépe zaujmout.

Výuka kroku

V tomto kroku žáci poprvé začnou přímo uvažovat o svém vlastním prezentačním stylu a o tom, kdy je vhodné jej uplatnit.

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Definujte si, co je to „styl“: „způsob, jakým něco děláme, který má různé specifické charakteristiky.

Připomeňte si, co jste se už naučili: „Z jakých různých prvků se může prezentační styl skládat?“ Napovězte žákům, že mohou zmínit např. jazykové prostředky, obsah, tón, řeč těla, gesta a další mimojazykové prvky. Návrhy zaznamenávejte.

Vyzvěte žáky, aby si určili nějaké dvě osobnosti, které všichni znají, a zkusili popsat jejich prezentační styl. Zeptejte se jich: „Všimli jste si u nich něčeho, co při projevu vždycky dělají? Jaké prostředky často využívají? Dokážete jejich prezentační styl nějak shrnout pár slovy – např. veselý, energetický styl?“ Nápady zaznamenávejte.

Vyzvěte žáky, aby se nejdřív zamysleli nad tím, jaký je jejich vlastní prezentační styl, následně vytvořili dvojice a navzájem si své styly stručně několika slovy popsali. Někteří potom případně mohou svůj styl popsat celé třídě.

Vysvětlete žákům, že někdy může být potřeba některé prvky svého prezentačního stylu upravit, abychom publikum lépe zaujali: „Prezentuje-li někdo obvykle velice klidným stylem, může být vhodné tento styl upravit, když má např. promluvit před velkou, temperamentní skupinou lidí.“

Vyzvěte žáky, aby se znovu zamysleli ve dvojicích, tentokrát nad tím, jestli by bylo dobré svůj běžný prezentační styl nějak upravit, aby lépe zaujali publikum.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do dvojic a vyzvěte je, aby si představili, že jsou u nějakého pohovoru. Ve dvojici mají za úkol diskutovat o tom, jak by upravili svůj prezentační styl (řeč těla, pohyb, gesta, oční kontakt, výraz tváře, slovník, tón hlasu, míru podrobností), kdyby osoba, která s nimi pohovor vede: 

a) vstala a začala se procházet po místnosti. 

b) nedívala se na ně a ke všemu, co řeknou, si dělala poznámky. 

c) působila, že ji projev nezajímá, a dívala se do telefonu. 

Následně diskutujte s celou skupinou. Zeptejte se žáků: „Jak byste se cítili, kdyby člověk, který s vámi pohovor vede, těmito způsoby reagoval? Jak se vám prezentuje nejlépe – jakými charakteristikami byste to popsali? Jaké prvky prezentačního stylu jsou při pohovoru nejdůležitější?“ 

2. Rozdělte žáky do skupinek po 3 a zadejte jim téma k diskuzi (může jít např. o nějakou aktualitu). Nastavte si stopky na 3 minuty a vyzvěte žáky, aby začali debatovat. Každých 30 vteřin debatu pozastavte a mluvčímu zadejte nějaký nový prvek prezentačního stylu, na který se má odteď soustředit (řeč těla, pohyb, gesta, oční kontakt, výraz tváře, volba jazykových prvků, tón hlasu, míra podrobností). Když 3 minuty uplynou, řekněte žákům, aby se zamysleli: „Na který prvek se vám soustředilo nejlépe, který vám byl naopak nejnepříjemnější? Jak byste se mohli v tom, v čem se cítíte nejméně jistí, zlepšit?“ 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Při diskuzích v malých skupinkách nebo v rámci celé třídy se zaměřujte nejen na obsah vyjádření žáků, ale i na jejich prezentační styl.

2. Abyste žákům připomněli, že prezentační styl je stejně důležitý jako obsah projevu, využijte kartičky s nápovědami. Např. jim před projevem před celou skupinou můžete dát takový „tahák“, na kterém jsou uvedeny různé prvky prezentačního stylu (řeč těla, pohyb, gesta, oční kontakt, výraz tváře, volba jazykových prvků, tón hlasu, míra podrobností), aby se nad všemi těmito prvky zamysleli.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

Všichni společně sestavte kritéria efektivních prezentačních stylů, jež publikum zaujmou. Žáky při projevech nahrávejte na video, potom je nechejte, aby se na video podívali a svůj vlastní projev zhodnotili.

Zadejte žákům, aby na otázky z aktivity 1 z procvičování kroku odpověděli písemně.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework