Prezentační dovednosti

V několika prvních krocích se žáci učí jasně a logicky vyjádřit své myšlenky. V další fázi si osvojují schopnost volit vhodné jazykové prostředky vzhledem ke konkrétnímu publiku a účelu komunikace.

Následně se učí prezentovat tak, aby posluchače zaujali díky vhodně zvoleným gestům, výrazu a tónu.


Od kroku 9 se výuka zaměřuje na přizpůsobení prezentace konkrétnímu publiku. V posledních krocích žáci rozvíjejí vlastní prezentační styl a učí se, jak jej efektivně přizpůsobit různým kontextům projevu.

Text Link

Při zvládnutém kroku 14 si žáci dokážou vyvinout osobní prezentační styl a reflektovat a zhodnotit efektivitu zvoleného přístupu. 

V předchozím kroku se žáci naučili uvažovat nad efektivitou různých prezentačních stylů a začali přemýšlet o svém vlastním prezentačním stylu. 

V tomto kroku se mají naučit především zhodnotit, který styl je nejvhodnější pro ně osobně a zároveň v daném kontextu. 

Dílčí cíle kroku

Znát různé prezentační styly a umět posoudit, v čem spočívají jejich výhody a nevýhody. 

Umět zhodnotit efektivitu různých stylů pro ně osobně a pro daný kontext.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají naučit posoudit, proč se konkrétní prezentační styly v určitém kontextu hodí více nebo méně. 

Nad řadou otázek uvažovali už v předchozích krocích. V tuto chvíli je hlavní, aby si uvědomili, že když se jim prezentuje komfortně, budou jako mluvčí působit sebejistěji, komfort je ale potřeba vyvážit s efektivitou prezentačního stylu v daném kontextu. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili: vyzvěte žáky, aby definovali, co je to „prezentační styl“, a popsali, jaké jsou jeho charakteristiky. 

V tomto kontextu žákům definujte, co je to „efektivita“: „to, do jaké míry projev splní zamýšlený účel.“ 

Zeptejte se žáků, jaké různé prezentační styly znají. Vyzvěte je, aby ke každému uvedli příklad někoho, kdo tímto stylem prezentuje, a kontextu, v němž by byl efektivní. Nápady zaznamenávejte, abyste je mohli využít později. 

Přestože žáci už o vlastním prezentačním stylu uvažovali, bude užitečné, když jim pro příklad popíšete vlastní styl. Např.: „Já jsem klidnější povaha, takže mluvím většinou klidným tónem a moc negestikuluji. Mám rád, když mají posluchači pocit, že je aktivně zapojuji, takže často publiku pokládám otázky a nechávám prostor k diskuzi. Tento styl je pro mě efektivní, protože většinou přednáším jednotlivcům nebo malým skupinám v uvolněné atmosféře.“ 

Vyzvěte žáky, aby se za pomoci nápadů zaznamenaných při výuce kroku nejdřív zamysleli nad následujícími otázkami a potom o nich ve dvojicích diskutovali: „Jaký je váš osobní prezentační styl? Proč si myslíte, že vám vyhovuje? Je efektivní v různých kontextech? Proč? Proč ne?“ 

Procvičování

1. Aby žáci mohli prozkoumat různé prezentační styly, rozdělte je do skupinek a zadejte jim, aby nejprve každý jednotlivě písemně charakterizoval prezentační styl někoho, koho zná (připomeňte jim, aby nezapomněli zmínit tón a mimojazykové prvky včetně řeči těla a gestikulace), a potom svůj popis předal vedle sedícímu spolužákovi. Následně každé skupince dejte krátký text (např. novinový článek) a žáky vyzvěte, aby jeden po druhém před svou skupinkou odprezentovali tento text ve stylu, který dostali od spolužáka. Nakonec se mají zamyslet nad tím, jak byly jednotlivé styly efektivní: „Rušil vás některý styl při soustředění na obsah a sdělení textu?“ 

2. Vyzvěte žáky, aby stručně písemně charakterizovali svůj vlastní prezentační styl. Pak mají za úkol jednou barvou připsat kontexty, ve kterých je podle nich jejich styl efektivní, a jinou barvou kontexty, kde efektivní být nemusí. Posléze mají za úkol ve dvojicích nebo malých skupinkách diskutovat o následujících otázkách: „Dal by se tvůj prezentační styl nějak upravit, aby byl v těchto situacích efektivnější? Nebo je potřeba uvažovat o úplně jiném stylu?“ 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Umožněte žákům v různých kontextech prezentovat stylem, který je jim nejpříjemnější. Mezi tyto kontexty může patřit rozhovor, skupinová diskuze nebo formálnější projev před menší či větší skupinou. 

2. Zapisujte na viditelné místo různé prezentační styly, které žáci použijí při svých projevech, aby se ostatní mohli inspirovat a vyzkoušet si styly, které už viděli u spolužáků. 

3. Když si žáci připravují nějaký projev, připomeňte jim, že neexistuje žádný „správný“ styl projevu, ale je dobré zamyslet se nad kontextem a nad tím, jak asi bude jejich styl v tomto kontextu efektivní. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby si někam zaznamenávali všechny styly, které využijí při svých projevech, i to, jak byly efektivní. 

Určete ve třídě pár „pozorovatelů“, kteří budou sledovat prezentační styl spolužáků a dávat jim zpětnou vazbu ohledně jeho rysů a efektivity.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework