Prezentační dovednosti

V několika prvních krocích se žáci učí jasně a logicky vyjádřit své myšlenky. V další fázi si osvojují schopnost volit vhodné jazykové prostředky vzhledem ke konkrétnímu publiku a účelu komunikace.

Následně se učí prezentovat tak, aby posluchače zaujali díky vhodně zvoleným gestům, výrazu a tónu.


Od kroku 9 se výuka zaměřuje na přizpůsobení prezentace konkrétnímu publiku. V posledních krocích žáci rozvíjejí vlastní prezentační styl a učí se, jak jej efektivně přizpůsobit různým kontextům projevu.

Text Link

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou volit vhodné jazykové prostředky vzhledem k účelu prezentace a konkrétnímu publiku.

V předchozím kroku se naučili při prezentaci před skupinou lidí mluvit spisovně a vyhýbat se nevhodným výrazům či slangu.

V tomto kroku mají především začít uvažovat o účelu projevu a lépe porozumět tomu, jak projev upravit pro různé typy publika.

Dílčí cíle kroku

Definovat „účel“ a pochopit několik jednoduchých účelů projevu.

Vysvětlit, jak se dá projev měnit vzhledem ke konkrétnímu publiku a účelu.

Výuka kroku

Co je to publikum, už žáci vědí z předchozích kroků. Už tedy začali uvažovat o tom, že je důležité, aby konkrétní publikum jejich projevu rozumělo.

Novinkou v tomto kroku je účel projevu. Různých účelů existuje celá řada, zatím nám ale budou stačit tři základní účely projevu: přesvědčit, pobavit a informovat.

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Zopakujte si, co už jste se naučili o publiku: „Co znamená ‚publikum‘? Můžete mi uvést pár příkladů různých druhů publika?“ Připomeňte žákům, že publikum může být jak jediná osoba, ke které mluvíme, tak i velká skupina posluchačů.

Potom se dětí zeptejte: „Budeme před všemi druhy publika mluvit stejně? Co třeba před místním politikem? A co před dětmi ze školky?“ Při této příležitosti si zopakujte, co už víte o formálním a neformálním jazyce, volbě slov a uspořádání projevu.

Definujte si „účel“: „důvod, proč někdo mluví.“

Vysvětlete žákům, že účelů projevu existuje spousta, ale teď se zaměříte na tři hlavní účely a jejich charakteristiky: přesvědčit, pobavit a informovat.

Napište tyto tři účely projevu na tabuli: přesvědčit, pobavit, informovat. Zeptejte se žáků: „Kdyby vás někdo chtěl o něčem přesvědčit, jaké jazykové prostředky by k tomu mohl použít?“ Nápady zaznamenávejte. Může to být např.: použití statistiky, argumentace, přesvědčování, lichotek.

To samé zopakujte i s účely „pobavit“ a „informovat“. U „pobavení“ se dá odpovědět např.: neformální jazyk, jazykové hříčky, vtipy, u „informování“ např.: jasná, jednoduchá slovní zásoba, fakta, spojovací výrazy pro uspořádání projevu.

Celé skupině přečtěte následující text, jehož účelem je přesvědčit (to žákům předem neprozrazujte): „Rozhodně vyzkoušejte tuhle novou zubní pastu, co jsem si teď koupil. Budete mít po ní úžasně bílé zuby, úplně jako z časopisu. No, kdo by to nechtěl?“ Zeptejte se žáků: „S jakým účelem jsem mluvil? Jak jste to poznali?“ Je-li to potřeba, text jim zopakujte a vyzvěte je, aby své nápady doložili vysvětlením.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek a každé dejte papír, na kterém je uprostřed napsán nějaký účel projevu a typ publika (např.: „pobavit“, „velká skupina dětí“). Vyzvěte je, aby na papír formou myšlenkové mapy zaznamenali nápady, jak by mohli za tímto účelem a pro toto publikum upravit jazyk projevu. Aktivitu můžete rozšířit tak, že nejdřív každé skupince rozdáte papír s odlišným účelem a typem publika. Každá skupinka má na zaznamenání nápadů 2–3 minuty, poté se papíry posunou dál a každá skupinka doplní, co už je napsáno na novém papíře, který k ní dorazil.

2. Zadejte žákům za úkol, aby každý zvlášť napsal krátký projev, jehož účelem je posluchače o něčem přesvědčit (např. že jejich oblíbená hra je nejlepší na světě, nebo že pro ně ostatní mají hlasovat při volbě předsedy třídy). Vyzvěte žáky, aby sepsali dvě verze tohoto projevu: jednu určenou pro kamarády a druhou pro dospělého, který je ve škole na návštěvě. Zeptejte se: „Jak jste pro odlišné publikum změnili jazyk projevu? Jaké jazykové prostředky jste použili, abyste posluchače přesvědčili?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Na nějaké viditelné místo vyvěste tři základní účely projevu a jejich charakteristiky. Můžete se inspirovat nápady žáků z výuky kroku.

2. Když mají žáci za úkol hodnotit něčí projev nebo odpovědět vám na otázku, určete jim nějaké imaginární publikum. Podle toho musí zvolit vhodnou úroveň formálnosti projevu, jazykové prostředky a techniky prezentace.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

Vyzvěte žáky, aby napsali na papír 3 účely projevu, které se naučili, a ke každému několik jazykových prostředků, které by k danému účelu využili. To samé zopakujte s několika různými typy publika.

Sledujte, jaké jazykové prostředky žáci volí při skupinových debatách a projevech před ostatními. Ptejte se jednotlivých žáků, proč za konkrétním účelem a pro konkrétní publikum tyto jazykové prostředky použili.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework