Prezentační dovednosti

V několika prvních krocích se žáci učí jasně a logicky vyjádřit své myšlenky. V další fázi si osvojují schopnost volit vhodné jazykové prostředky vzhledem ke konkrétnímu publiku a účelu komunikace.

Následně se učí prezentovat tak, aby posluchače zaujali díky vhodně zvoleným gestům, výrazu a tónu.


Od kroku 9 se výuka zaměřuje na přizpůsobení prezentace konkrétnímu publiku. V posledních krocích žáci rozvíjejí vlastní prezentační styl a učí se, jak jej efektivně přizpůsobit různým kontextům projevu.

Text Link

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou kreativně přizpůsobit obsah, strukturu a styl prezentace jejímu účelu, publiku a kontextu a dát svému projevu osobitý styl. 

V předchozím kroku se žáci naučili posoudit, jaký prezentační styl jim vyhovuje. 

V tomto kroku se mají především naučit konzistentně efektivně prezentovat svým osobním stylem a jasně popsat, proč je jejich projev efektivní. Zároveň si upevní znalosti získané ve všech předchozích krocích. 

Dílčí cíle kroku

Sebevědomě prezentovat svým osobním stylem v různých kontextech. 

Umět si pokládat vhodné otázky, které jim pomohou hodnotit efektivitu svých projevů. 


Výuka kroku

V tomto kroku si žáci upevní znalosti získané v předchozích krocích a prokážou, že už bez problémů zvládají projev ve svém osobním stylu. Je důležité, aby si osvojili nástroje, které jim pomohou hodnotit efektivitu jejich projevu. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili. Vyzvěte žáky, aby definovali „osobní prezentační styl“ a pro příklad popsali své prezentační styly. 

Navažte tím, že se žáků zeptáte, co už o efektivitě vlastního prezentačního stylu vědí: „Při jakých vašich projevech byl váš prezentační styl nejefektivnější? Jak víte, že byl efektivní?“ 

Vysvětlete žákům, že aby mohli nadále své prezentační dovednosti zlepšovat, musí si zvyknout své projevy vždy zpětně reflektovat. Společně se zamyslete nad otázkami, které se k sebereflexi mohou hodit. Např.: „Co bylo cílem mé prezentace? Podařilo se mi ho dosáhnout? Jak mi v tom pomohl můj prezentační styl? Jak na můj projev reagovalo publikum? Udělal bych něco příště jinak?“ 

Procvičování

1. Pusťte žákům krátké video s projevem nějakého velmi schopného mluvčího (např. Marka Ebena). Vyzvěte žáky, aby se soustředili na to, jak na něj automaticky i vědomě reaguje publikum. Jak se z reakcí dá poznat, jestli byl projev efektivní? 

2. Dejte žákům za úkol, aby si vzpomněli na nějaký svůj projev ve svém osobním stylu a písemně odpověděli na hodnotící otázky, které jste si společně zapsali při výuce kroku. 

3. Umožněte žákům mluvit v různých kontextech, např. při skupinové diskuzi celé třídy, formálním projevu před spolužáky nebo debatě v malé skupince. Zadejte jim, jaký bude účel jejich projevu, např.: „Máte za úkol zajistit, aby každý z vašich posluchačů uměl vyjmenovat tři argumenty pro zákaz používání plastů.“ Po projevu se žáků zeptejte, jak efektivně mluvčí hovořil vzhledem k zadanému účelu projevu. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Nahrávejte krátké úryvky projevů žáků na video, kameru ale obraťte k posluchačům. Následně můžete na základě videa společně diskutovat a projevy hodnotit. 

2. Na viditelné místo vyvěste seznam hodnoticích otázek, které žáci mohou po svých projevech používat k sebereflexi. 

3. Pouštějte žákům široké spektrum různých projevů (na videu, zvukovém záznamu) mluvčích s jasným a efektivním osobním prezentačním stylem. Ptejte se žáků, čím se mohou inspirovat. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Zhodnoťte projevy žáků v různých kontextech. 

• Zadejte žákům, aby po nějakém svém projevu sepsali sebereflexi a stanovili si cíle pro následující projev. Při jejich příštím projevu zkontrolujte, že své 

stanovené cíle splnili.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework