Prezentační dovednosti

V několika prvních krocích se žáci učí jasně a logicky vyjádřit své myšlenky. V další fázi si osvojují schopnost volit vhodné jazykové prostředky vzhledem ke konkrétnímu publiku a účelu komunikace.

Následně se učí prezentovat tak, aby posluchače zaujali díky vhodně zvoleným gestům, výrazu a tónu.


Od kroku 9 se výuka zaměřuje na přizpůsobení prezentace konkrétnímu publiku. V posledních krocích žáci rozvíjejí vlastní prezentační styl a učí se, jak jej efektivně přizpůsobit různým kontextům projevu.

Text Link

Při zvládnutém kroku 13 si žáci začínají vyvíjet osobní prezentační styl pomocí úpravy obsahu, struktury projevu, jazykových i neverbálních prostředků vzhledem k publiku a účelu projevu. 

V předchozím kroku se naučili, čím se vyznačuje prezentační styl a jak jej případně upravit za účelem zaujetí různých typů publika. 

V tomto kroku se mají především naučit zhodnotit, jak účinně budou konkrétní prezentační styly působit vzhledem k určitému publiku a účelu projevu. 

Dílčí cíle kroku

Znát různé prezentační styly a umět posoudit, v čem spočívají jejich výhody a nevýhody. 

Zhodnotit efektivitu jednotlivých stylů vzhledem k určitému publiku a účelu projevu. 

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají naučit zhodnotit, proč se jednotlivé prezentační styly v určitých kontextech hodí více nebo méně, a bez problémů určit, který styl by se v konkrétním kontextu hodil nejlépe. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili: vyzvěte žáky, aby definovali, co je to „prezentační styl“, a popsali, jaké jsou jeho charakteristiky. 

V tomto kontextu žákům definujte, co je to „efektivita“: „to, do jaké míry projev splní zamýšlený účel.“ 

Vysvětlete žákům, že co bude v dané situaci efektivní, záleží na kontextu: komu je projev určen (publikum) a co je jeho cílem (účel projevu). 

Vyzvěte žáky, aby uvedli příklady lidí, kteří úspěšně používají různé prezentační styly, a zeptejte se jich: „Co se vám na jejich stylu líbí? Jak jim pomáhá v tom, aby byl jejich projev jasnější? Daří se jim splnit účel projevu?“ Nápady zapisujte na tabuli. 

• Na základě odpovědí žáků, které jste zapsali na tabuli, charakterizujte různé prezentační styly. Např.: 

a) Velmi energetický projev, rychlé tempo řeči. 

b) Hodně příběhů ze života a otázek, aby řečník navázal s publikem kontakt. 

c) Velice uvážlivý, nacvičený projev. • Na základě jednoho z výše uvedených příkladů nebo jiného příkladu konkrétního prezentačního stylu, který vymyslí žáci, společně diskutujte o výhodách a nevýhodách různých prezentačních stylů. Např.: „Má-li někdo projev hodně promyšlený a dobře nacvičený, výhodou je, že bude nejspíš působit profesionálně a klidně. Nevýhodou ale může být, že publikum nemusí k takovému řečníkovi cítit tak silnou vazbu, a že když máme projev příliš nacvičený, může být náročnější vyrovnat se s nečekanými dotazy nebo přerušeními.“ 

Procvičování

1. Pusťte žákům video s nějakým projevem, jehož účelem je publikum o něčem přesvědčit (např. propagace nějakého nového výrobku). S celou třídou společně určete, kdo je publikem a jaký je účel projevu, např.: „Technologická firma chce přesvědčit novináře o výhodách telefonu, který právě uvádí na trh, aby na něj napsali dobré recenze.“ Vyzvěte žáky, aby si ve dvojicích nebo malých skupinkách dělali poznámky a po projevu diskutovali o tom, co bylo na řečníkově stylu efektivní (pokud něco najdou) a co by navrhovali změnit. Dalším úkolem je zamyslet se nad tím, co by změnili, kdyby se určitým způsobem změnilo publikum. 

2. Rozdejte žákům tabulku o 4 x 4 políčcích. Vyzvěte je, aby do 2., 3. a 4. políčka horního řádku napsali 3 různá konkrétní publika a do 2., 3. a 4. políčka prvního sloupce 3 různé účely projevu. Pak je požádejte, aby si tabulku vyměnili se sousedem a vyplnili do ní prezentační styly, které se hodí pro daná spojení publika a účelu. 

3. Rozdělte žáky do skupinek a dejte jim za úkol, aby si z tabulky vytvořené při aktivitě 2 každý vybral jedno políčko s prezentačním stylem (zvoleným podle konkrétního publika a účelu projevu) a připravil si krátký projev, který těmto zadáním odpovídá. Než projev před svou skupinkou přednesou, sdělí jí, jaké má být publikum a účel. Zbytek skupinky se pokusí určit, jakým prezentačním stylem chtěl řečník mluvit a proč by tento styl byl v daném kontextu efektivní, případně proč ne. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když při výuce posloucháte nějaký projev (video / audionahrávky / přednáška hosta), následně se žáků zeptejte, čím dokázal posluchače zaujmout. 

2. Chvalte žáky za příspěvky do diskuze, kterými dokázali spolužáky zaujmout, a zmiňte při tom, co konkrétně bylo v daném kontextu efektivní: „Velice dobře jsi tady využil technickou slovní zásobu, což bylo efektivní, protože publikum se v tématu vyzná.“ 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Aktivitu 3 z procvičování dovednosti zopakujte s tou obměnou, že žáci spolužákův projev okomentují písemně. Z toho poznáte zároveň to, jak efektivně dokázal mluvčí upravit svůj prezentační styl, i to, jak dobře ostatní efektivitu různých stylů chápou. 

Zadejte žákům, aby každý jednotlivě napsali seznam všech různých prezentačních stylů, které je napadnou, a ke každému připsali kontexty, v nichž by podle jejich názoru byl tento styl efektivní

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework