Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou mít přehled o širší týmové dynamice a předcházet konfliktům v celém týmu. 

V předchozím kroku se naučili rozpoznat, že se mezi nimi a dalším členem týmu schyluje ke konfliktu, a postupovat tak, aby mu předešli. 

V tomto kroku tyto nové dovednosti využijí také k tomu, aby zabránili konfliktům mezi ostatními členy svého týmu.

Dílčí cíle kroku

Uvést příklady situací, v nichž může hrozit konflikt. 

Rozpoznat, že se ke konfliktu schyluje mezi členy jejich týmu. 

Popsat a využít strategie, které konfliktům v jejich týmu zabrání.

Výuka kroku

V této fázi už by měli žáci rozumět tomu, jaký vliv mohou mít na týmovou práci konflikty, a měli by umět rozpoznat, že se schyluje ke konfliktu mezi nimi a dalším členem týmu. 

V tomto kroku se naučí předvídat stresující situace, zhodnotit atmosféru v týmu a aktivně podporovat ostatní členy v tom, aby zabránili hrozícím konfliktům. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili. Zeptejte se žáků: „Jak byste definovali ‚konflikt‘? Jak se liší od toho, když spolu jen nesouhlasíme? Jaký může mít konflikt dopad na týmovou práci?“ 

Uveďte následující příklady situací, v nichž mohou hrozit konflikty: 

a) Práce v krátkém časovém limitu. 

b) Členové týmu mají hodně rozdílné nápady a nemohou se dohodnout. 

c) Tým má za sebou celodenní práci a všichni už začínají být unavení. 

Vyzvěte žáky, aby vymysleli další takové situace. 

Zeptejte se žáků: „Jak poznáte, že se mezi vámi a dalším členem týmu schyluje ke konfliktu?“ Nápady zaznamenávejte. 

Vysvětlete žákům: „Dobrý člen týmu dokáže nejen zvládat vlastní reakce, aby se sám nedostal do konfliktu, ale umí v tom podpořit i ostatní, aby předcházel konfliktům v celém týmu.“ 

Uvažujte společně o tom, jak se může projevovat, když se ke konfliktu schyluje mezi dalšími lidmi: např. si navzájem 

odsekávají, otáčejí se k sobě zády nebo si někdo jde sednout pryč od ostatních. 

Zopakujte si, co už umíte. Zeptejte se žáků: „Pomocí jakých strategií se můžeme konfliktu vyhnout?“ Návrhy zaznamenávejte. Potom žáky vyzvěte, aby z nich vybrali ty strategie, které by pomohly předejít konfliktu i ostatním. Např.: „Já se snažím konfliktům předcházet tím, že zpětnou vazbu podávám vždycky vlídně a pozitivně. To samé mohu navrhnout a předvést i ostatním.“

Procvičování

1. Vyzvěte žáky, aby ve dvojicích napsali seznam 8 různých strategií, kterými můžeme pomoct ostatním předejít konfliktu. Následně má každá dvojice za úkol vyměnit si svůj seznam s jinou dvojicí a zakroužkovat v jejím seznamu tři strategie, které jsou podle ní nejlepší. Zeptejte se žáků, co zakroužkovali a proč jsou podle nich tyto tři strategie nejefektivnější. 

2. Přečtěte žákům následující scénář: „Tříčlenný tým spolužáků pracuje na přípravě společné prezentace. Teprve dnes zjistili, že prezentace má obsahovat i jejich vlastní videa, a termín odevzdání už se blíží. Jen jedna členka týmu umí videa natáčet a upravovat, takže řekla, že bude o videích rozhodovat sama. Další člen týmu má strach, že prezentaci nestihnou připravit včas, a proto se snaží všechno dělat narychlo. Poslední člen by naopak chtěl odvést co nejlepší práci, protože posledně se mu moc nedařilo.“ 

Zeptejte se žáků: „Proč by v tomto týmu mohlo s velkou pravděpodobností dojít ke konfliktům? Co byste poradili každému z členů týmu, abyste mu pomohli konfliktům předejít?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Při týmových úkolech dělejte pauzy, v nichž týmům připomenete, aby předvídaly, jaké konflikty by jim mohly hrozit, a postupovaly tak, aby jim předešly. Např.: „Zastavuju čas, ještě vám zbývá 10 minut. Jaké složité rozhodování vás ještě čeká? Co můžete udělat pro to, abyste spolu komunikovali konstruktivně?“ 

2. Chvalte žáky před ostatními, když si všimnete, že pomocí nějaké strategie předcházejí ve svém týmu konfliktům: „Slyšel jsem, že Tom navrhl, aby se všichni v týmu střídali v přispívání k diskuzi, aby se dostalo na každého – výborně, Tome!“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Při týmové práci pozorujte a zaznamenávejte si, jak často žáci využívají strategie pro předcházení konfliktům. Můžete také dát žákům za úkol, aby to sledovali sami. 

Dejte žákům za úkol vypracovat aktivitu 2 z procvičování kroku písemně, abyste zjistili, jak dobře chápou konfliktní 

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework