Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 12 žáci dokážou efektivně zanalyzovat výkon svého týmu a navrhnout, jak ho zlepšit. 

V předchozím kroku se naučili přispívat k týmové diskuzi tak, aby týmu pomohli pracovat efektivněji. 

V tomto kroku se začnou učit efektivitu práce týmu hodnotit a uvažovat o tom, jak ji zvýšit.

Dílčí cíle kroku

Pomocí hodnoticích otázek reflektovat, jaký výkon tým podává.

O výkonu týmu uvažovat na základě znalostí o tom, jak vypadá spravedlivá spolupráce a pozitivní komunikace.

Navrhnout, jak výkon týmu zlepšit.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci naučí na základě toho, co už znají, zhodnotit, jak efektivně jejich tým pracuje. 

Při plnění týmových úkolů pak budou schopni zároveň analyzovat, jaký výkon tým podává a jaká je v něm atmosféra. 

Důležité je umět zhodnotit, jestli všichni členové přispívají k týmové práci spravedlivým dílem a zda spolu komunikují pozitivním způsobem, což jsou dva základní kameny úspěchu týmové práce. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Nejdřív se žáků zeptejte: „Jak můžeme změřit, jak dobrý výkon náš tým podává? Jaké otázky nám pomohou to zjistit?“ Následující otázky uveďte jako příklad, na jehož základě pak můžete dál diskutovat: 

a) Povedlo se splnit týmový úkol v zadaném čase? 

b) Přispívá každý ke splnění týmového úkolu spravedlivým dílem? 

c) Komunikují spolu členové týmu pozitivním způsobem? 

d) Co ještě týmu zbývá udělat? 

Zaznamenávejte další návrhy otázek. 

Připomeňte si, co znamená „spravedlivý příspěvek“ k týmové práci: „Každý přispívá tak, jak nejlépe umí a zvládá.“ 

Připomeňte si, co znamená „pozitivní komunikace“: „Být zdvořilý, mluvit výstižně, předcházet konfliktům, ocenit všechny příspěvky a umět přijmout zpětnou vazbu.“ 

Vysvětlete žákům: „Přemýšlet o tom, jak zlepšit výkon týmu, můžeme např. na základě zhodnocení, jestli členové přispívají k týmové práci spravedlivým dílem a zda spolu komunikují pozitivně.“

Předveďte, jak se dá pomocí hodnoticích otázek zanalyzovat výkon týmu a navrhnout zlepšení. Např.: „Uvažoval jsem, jestli se nám daří plnit týmové úkoly v zadaném čase, a uvědomil jsem si, že často nestíháme splnit ty úkoly, které vyžadují týmovou diskuzi. Myslím, že je to způsobeno tím, že často diskutujeme i o věcech, které s týmovým úkolem přímo nesouvisejí. Mohlo by nám pomoct soustředit se na výstižnost a třeba dát někomu za úkol, aby téma diskuze kontroloval.“ 

Procvičování

1. Pusťte celé třídě video nějaké týmové spolupráce (např. z nějaké televizní soutěže). Musí být jasné, jakého cíle se tým snaží dosáhnout. Vyvěste si hodnotící otázky z výuky kroku, aby je žáci měli před očima, a vyzvěte je, aby na jejich základě po skončení videa zhodnotili, jak si tým podle jejich názoru vedl. Zeptejte se: „Co by měli zlepšit? Co byste jim poradili, aby si spravedlivěji rozdělili práci a lépe spolu komunikovali?“ 

2. Rozdělte žáky do týmů po 3–5. V každém týmu určete jednoho „pozorovatele“. Zadejte týmům nějaký úkol na čas. Např.: „Máte 10 minut na to, abyste společně vyrobili jednoduchou deskovou hru pro děti do 5 let.“ Pozorovatel bude mít za úkol dělat si poznámky na téma „spravedlivé přispívání“ a „pozitivní komunikace“: zaznamenávat bude zaprvé to, co tým dělá dobře, zadruhé to, co by měl zlepšit. Nakonec se pozorovatelů zeptejte, jak si týmy vedly. Úkol můžete případně následně zopakovat s tím, že týmy už mají zpětnou vazbu a vědí, na co se soustředit.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Při týmových aktivitách dělejte pauzy, při nichž žáky vyzvete, aby se zamysleli nad tím, jak si jejich tým vede. 

2. Vyvěste si ve třídě hodnoticí otázky, aby je žáci měli na očích. 

3. Názorně předveďte, jak převést reflexi do praxe: „Když jsem přemýšlela o hodině z minulého týdne, uvědomila jsem si, že dost z vás novou látku nepochopilo. Proto ji tento týden rozdělím na menší části a budu ji vysvětlovat pomaleji.“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby samostatně písemně vypracovali aktivitu 1 z procvičování kroku, a zkontrolujte, jak dobře umějí pomocí otázek zhodnotit výkon týmu a poradit mu, jak se zlepšit. 

Pozorujte, jestli žáci při týmových aktivitách uvažují o tom, jak si jejich tým vede, a snaží se jeho výkon zlepšit. 

Dejte žákům za úkol pozorovat při práci nějaký jiný tým a následně mu dát ústní nebo písemnou zpětnou vazbu. Zkontrolujte, jestli se v ní věnují hlavním tématům, o kterých se v tomto kroku učili.


Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework