Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 11 žáci dokážou k týmové diskuzi přispívat promyšleně na základě předchozí týmové komunikace a zaměřit se při tom na konkrétní problémy. 

V předchozích krocích se naučili lépe rozumět širší týmové dynamice a předcházet ve svém týmu konfliktům. 

V tomto kroku začnou uvažovat o tom, jak svému týmu pomoct ke smysluplné a efektivní spolupráci. 

Dílčí cíle kroku

Zhodnotit účel týmové porady. 

Zhodnotit, jaký příspěvek by by nejužitečnější. 

Umět ho podat výstižně a promyšleně.

Výuka kroku

V této fázi si žáci začnou zvykat na profesionální týmovou práci. Naučí se důsledně se držet účelu týmové porady a vyhodnotit, jak mohou přispět co nejužitečněji. 

Zároveň se dozvědí, že je důležité k týmové diskuzi přispívat výstižně a promyšleně, a budou komunikaci tímto stylem trénovat. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vysvětlete žákům, že každá týmová porada má nějaký konkrétní účel: např. předat si navzájem informace nebo rozhodnout o něčem, co nám pomůže v plnění týmového úkolu. Vyzvěte je, aby uvedli nějaký příklad z vlastní zkušenosti. 

Vysvětlete jim: „Při efektivní poradě je potřeba správně využít čas, protože to je důležitý zdroj, kterým nechceme plýtvat. Když budeme příliš dlouho a podrobně ostatním sdělovat informace, může toho být na ně moc a nezbyde už energie na další plnění úkolu. Když jim naopak nesdělíme všechno, co je potřeba, může to vést ke zmatku nebo špatnému rozhodnutí. Proto je potřeba si dobře promyslet, jak bude náš příspěvek vypadat.“ 

Definujte si, co je to „promyšlený příspěvek“: „takový příspěvek, který jsme si dobře rozvážili a naplánovali.“ 

Definujte si, co je to „užitečný příspěvek“: „takový příspěvek, který je pro tým dostatečně hodnotný.“ 

Definujte si, co je to „výstižný příspěvek“: „takový příspěvek, který obsahuje dost jasných informací a zároveň je dostatečně stručný.“

Vysvětlete, že když se budeme snažit přispívat promyšleně, výstižně a užitečně, pomůžeme tak svému týmu pracovat efektivně a splnit úkoly včas. 

Názorně předveďte, jak může příprava takového příspěvku vypadat. Např.: „Dnes odpoledne máme v naší organizaci poradu, na které se má rozhodovat o nové ekologické strategii. Našel jsem článek o tom, jak ve stejné situaci postupovala jedna organizace podobná té naší. Je v něm spousta velice užitečných myšlenek, je ale dlouhý, takže si z něj připravím a ostatním přednesu jenom tři nejdůležitější myšlenky, aby byl můj příspěvek promyšlený a výstižný.“ 

Procvičování

1. Rozdělte žáky do týmů po 4–5. Dejte jim za úkol jednomyslně rozhodnout, kam pojednou na jednodenní výlet, s tím, že každý člen může říct jenom tři věty. Postupujte následovně: 

a) Nejdřív žáky vyzvěte, aby si promysleli a zapsali první větu, která by měla na ostatní hodně zapůsobit. 

b) Řekněte žákům, že každý může argumentovat třikrát, pokaždé ale jen jednou větou. 

c) Potom musí tým na základě příspěvků rozhodnout. 

d) Nakonec se žáků zeptejte, jak postupovali, aby byly jejich příspěvky výstižné a aby úkol úspěšně splnili. 

2. Přečtěte žákům následující tři verze instrukcí. Vyzvěte je, aby je seřadili podle výstižnosti a užitečnosti (upozorněte je, že „výstižný“ příspěvek neznamená jen 

„stručný“, ale musí také obsahovat relevantní informace). 

a) Když chcete najít knihovnu, musíte se nejdřív vydat ze třídy směrem doleva. Pak si po pravé ruce nejspíš všimnete plakátu s animovaným psem. Pak zahněte do chodby vpravo; bude podobná jako chodba nalevo, ale trochu širší. Musíte hledat modré dveře, nebudou to ty první ani druhé, ale až ty další dveře nalevo – myslím, že poslední dveře před nimi jsou červené. Na modrých dveřích uvidíte nápis „Knihovna“. 

b) Vyjděte ze třídy po chodbě doleva. Pak zahněte do první chodby vpravo a pokračujte po ní. Knihovna bude na levé straně, na dveřích má nápis „Knihovna“. 

c) Běžte doleva, pak zahněte do první chodby vpravo. Tam knihovnu najdete; má modré dveře.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Pokaždé, když žáci v rámci plnění týmového úkolu plánují nějakou poradu, vyzvěte je, aby si nejdřív stanovili její účel. 

2. Než žáci začnou přispívat do diskuze celé třídy, vyzvěte je vždy, aby se nejdřív zamysleli, co řeknou, aby byl jejich příspěvek promyšlený, užitečný a výstižný. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby definovali klíčové pojmy „promyšlený“, „výstižný“ a „užitečný“ příspěvek. 

Sledujte, jak výstižně žáci přispívají k diskuzím svého týmu i celé třídy. 

Dejte žákům za úkol vymyslet vlastní test s několika možnostmi (podobný tomu v aktivitě 2 v procvičování kroku). Následně test zadají spolužákovi ve dvojici zhodnotí, jestli vybral správnou možnost.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework