Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 4 žáci dokážou efektivně řešit neshody a hádky mezi členy týmu a umějí se svým týmem dobře vycházet. 

V předchozím kroku se naučili brát si na starost úkoly, které je v rámci týmové práce potřeba splnit. 

V tomto kroku se dozvědí, jaký dopad mohou mít na týmovou spolupráci nevyřešené neshody, a osvojí si několik jednoduchých strategií k jejich řešení.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, proč je dobré s ostatními členy týmu dobře vycházet. 

Popsat několik jednoduchých strategií, které nám pomohou s ostatními dobře vycházet. 

Znát jednoduché strategie k řešení neshod.

Výuka kroku

V tomto kroku už žáci chápou výhody týmové práce. Teď je potřeba, aby zjistili, s jakými problémy se při ní mohou v praxi setkat, a naučili se, jaký vliv má na úspěšnou týmovou práci pozitivní atmosféra a jak ji udržovat. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vysvětlete žákům, že důležitým předpokladem týmové práce je schopnost dobře vycházet s ostatními členy týmu: „Když spolu v týmu dobře vycházíme, máme chuť spolu sdílet nápady, navzájem se podporovat a vždycky se nějak dohodnout.“ 

Zeptejte se žáků: „Co můžeme udělat pro to, abychom s ostatními dobře vycházeli?“ Nápady zaznamenávejte. Pár strategií jim můžete napovědět: 

a) Být k ostatním vlídní a na jejich nápady reagovat zdvořile. 

b) Zajistit, aby tým bral v úvahu nápady všech členů. 

Vysvětlete, že k různým neshodám může při týmové práci dojít často, zvlášť při rozhodování a rozdělování úloh: „Neshody mohou být užitečné, pokud je vyřešíme, protože nás mohou přivést k novým nápadům. Když je ale nevyřešíme, povedou k tomu, že budou členové týmu rozzlobení nebo frustrovaní a tým nebude moct pokračovat v práci.“ 

Uveďte žákům pár jednoduchých strategií k řešení neshod: 

a) Vysvětlit, proč se necítíme dobře, aby měli ostatní příležitost se omluvit. 

b) O nápadech hlasovat.

c) Zkombinovat více nápadů. 

d) Střídat se v jednotlivých úkolech nebo v tom, kdo bude rozhodovat. 

Zeptejte se žáků, jestli je napadají ještě nějaké další způsoby, jak neshody v týmu řešit. Návrhy zaznamenávejte.

Procvičování

3. Vyzvěte tři žáky, aby zahráli scénku, v níž dva budou předvádět, že se ke třetímu nechovají hezky – např. si povídají a neposlouchají ho, když jim chce říct, co ho napadlo. Následně se všech žáků zeptejte: „Co v této scénce bylo problémem? Co by teď měl tým udělat, aby ho vyřešil? Jaké by k tomu mohl použít strategie?“ 

4. Rozdělte žáky do skupinek po 3–5. Zadejte jim úkol postavit věž pomocí papíru, izolepy (či lepidla) a nůžek. Než skupinky začnou stavět, zadejte každé jednu strategii pro řešení neshod: hlasovat, kombinovat nápady, nechat rozhodovat vedoucího týmu. Dejte jim 5 minut na splnění úkolu. Nakonec se skupinek zeptejte: „Nemohli jste se v týmu na něčem shodnout a využili jste zadanou strategii? Byla úspěšná? Proč?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Podporujte žáky v tom, aby si neshody mezi sebou řešili sami namísto toho, aby žádali o pomoc dospělé. 

2. Při skupinových úkolech týmy chvalte, když spolu dobře vycházejí, a zmiňujte při tom konkrétní prospěšné jednání: „Výborně, tento tým o rozhodnutí hlasoval, takže neshodu rychle a spravedlivě vyřešil.“ 

3. I při běžné výuce věnujte čas a prostor týmové práci, neshodám při ní se nevyhýbejte a diskutujte o nich. Dávejte žákům krátké pauzy a pokládejte při nich týmům otázky, jimiž zdůrazníte prospěšné jednání: „Jak členové vašeho týmu přispívají k dobré atmosféře? Jak řešíte neshody?“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby písemně nebo ústně uvedli různé strategie pro udržování dobré atmosféry v týmu a řešení neshod. 

Zadejte žákům příklady různých neshod v týmu a zeptejte se jich, pomocí jakých strategií by se daly nejefektivněji vyřešit. 

Vyzvěte žáky, aby si v rámci sebereflexe zapisovali, jak se jim daří v týmu vycházet s ostatními a jaké k tomu používají strategie. 

Zadejte každému členovi týmu jiný výsledek, ke kterému má při plnění týmového úkolu dojít, a potom sledujte, jestli se žákům daří dosáhnout kompromisu.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework