Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 13 žáci dokážou zhodnotit přístup svého týmu a ovlivnit ho tak, aby tým zlepšil svůj výkon a výsledky. 

V předchozím kroku se naučili efektivně zanalyzovat výkon svého týmu se zaměřením na to, jestli všichni členové přispívají k týmové práci spravedlivým dílem a zda spolu komunikují pozitivním způsobem, a na základě toho navrhnout zlepšení. 

V tomto kroku budou analyzovat celkový výkon týmu a zjistí, jak ho zlepšit správným přístupem k jednotlivým členům.

Dílčí cíle kroku

Zhodnotit přístup týmu na základě znalostí, které už mají. 

Vysvětlit, jakými různými způsoby se dá k týmovým úkolům přistupovat. 

Navrhnout, jak efektivně přistupovat k ostatním členům na základě jejich osobnostních typů 

Výuka kroku

V předchozím kroku se žáci naučili rozpoznat, jak zlepšit výkonnost týmu všeobecně (podporou spravedlivého rozdělení práce a konstruktivní komunikace), v tomto kroku se budou zabývat tím, jak přispět k lepším týmovým výsledkům pomocí přesněji cílené komunikace. 

Zároveň se naučí uvažovat o tom, jak k řešení týmových úkolů přistupují ostatní členové týmu. Poslouží jim k tomu jednoduché schéma 8 osobnostních typů na následující stránce. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte si, co už znáte. Zeptejte se žáků, jaké otázky jim pomohou zhodnotit, jak dobře si tým vede. Uveďte příklad: „Podaří se nám týmový úkol splnit včas? Co nám ještě zbývá udělat?“ 

Ptejte se dál: „Dal by se výkon našeho týmu zhodnotit ještě nějakým dalším způsobem?“ Uveďte následující příklady: „Vycházejí spolu členové týmu dobře? Přistupujeme k úkolu efektivně?“ Nápady zaznamenávejte. 

Definujte si, co v tomto kontextu znamená „přístup“: „způsob, jakým tým spolupracuje a dělá rozhodnutí. Např. jak rozděluje zdroje, přiděluje členům úkoly a komunikuje.“ 

Uveďte příklad: „Náš tým využívá následující přístup: většinou se radíme na začátku práce a potom pracuje každý sám.“

Ukažte žákům schéma 8 osobnostních typů, které jim pomůže zjistit, jakým způsobem přistupují k úkolům. Vysvětlete jim: „Je to sice velice zjednodušený pohled na lidskou osobnost, protože nikdo nespadá jen do jedné barvy, ale může nám posloužit jako užitečný nástroj pro reflexi toho, jak řešíme úkoly. Zároveň nám pomůže také komunikovat s ostatními o tom, jak by mohli svůj přístup upravit oni.“ 

Uveďte názorný příklad: „Pomocí hodnoticích otázek jsem dospěl k tomu, že náš tým zpomaluje, když své dílčí úlohy plní každý člen zvlášť, protože nemusí vzniknout takový výsledek, jaký ostatní očekávali, což pak vede ke konfliktům. Protože jedna členka našeho týmu má osobnostní typ ‚ředitel‘, uvědomil jsem si, že když jí ukážu, že nám tato situace zhoršuje výsledky, dokáže to nejspíš nejefektivněji z nás vyřešit.“ 

Procvičování

1. Rozdělte žáky do malých týmů, v nichž by se ideálně měli navzájem dobře znát. Dejte jim za úkol nejdřív podle schématu určit svůj osobnostní typ (zopakujte, že jde o zjednodušený model a nikdo nespadá výhradně do jednoho typu) a následně svému týmu vysvětlit, jaký to má vliv na to: 

a) jak komunikují s ostatními. 

b) jaký způsob komunikace upřednostňují od ostatních. 

c) jak přistupují k práci. 

2. Potom stejným týmům zadejte nějaký úkol (např. související s tím, co zrovna probíráte ve výuce, nebo nějaký jiný jednoduchý úkol). Zeptejte se jich, jak ho budou řešit na základě svých osobnostních typů a stylů práce, které preferují: „Kdo bude dělat co? Jak budete sledovat svůj výkon?“ 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Ve třídě vyvěste schéma 8 osobnostních typů. 

2. Při týmových úkolech dělejte pauzy, kdy budou mít žáci možnost zamyslet se nad svým přístupem. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Po skončení nějakého týmového úkolu žáky vyzvěte, aby individuálně napsali zhodnocení práce svého týmu, popsali, jaký přístup zvolili a čím přispěli jednotliví členové. 

• Vyzvěte žáky, aby napsali několik hodnotících otázek, které by jim pomohly reflektovat výkon jejich týmu.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework