Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 14 žáci dokážou zhodnotit výkon vedoucího týmu a aktivně ho podpořit tak, aby to přispělo ke zlepšení výsledků celého týmu. 

V předchozích krocích se naučili zhodnotit přístup týmu a ovlivnit ho tak, aby tým zlepšil svůj výkon a výsledky. 

V tomto kroku se zaměří na hodnocení silných a slabých stránek vedoucího týmu, aby ho mohli aktivně podporovat.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, čím je pro členy týmu důležitý vedoucí a naopak. 

Rozpoznat a popsat silné a slabé stránky vedoucího týmu. 

Podpořit vedoucího týmu tak, aby mohl co nejlépe využít své silné stránky a jeho slabé stránky nebyly překážkou.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci zaměří na hodnocení a podporu schopností vedoucího týmu. Uvědomí si, že vedoucí a členové týmu na sobě navzájem závisejí a že úkolem dobrého člena týmu je také podporovat a motivovat svého vedoucího. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Objasněte, co v tomto kontextu míníme „silnými a slabými stránkami“: „Silné stránky jsou věci, které nám jdou dobře. Mohou to být velmi specifické dovednosti, např. schopnost pracovat s konkrétními kódovacími jazyky, nebo všeobecnější dovednosti, např. vysoká empatie a schopnost podporovat ostatní. Slabé stránky jsou věci, které nám moc nejdou, a je potřeba pracovat na jejich zlepšování. Mít slabé stránky a vědět o nich neznamená, že jsme ‚neschopní‘, ale naopak nám to umožňuje zaměřit se na to, v čem máme prostor se zlepšit.“ 

Diskutujte, jakým způsobem můžeme zjistit, jaké silné stránky lidé mají a co je zajímá. Uveďte pár příkladů, např. dotazem, pozorováním nebo z toho, co už o nich víme. 

Vysvětlete žákům: „Týmy mívají většinou vedoucího, který na sebe bere zodpovědnost za finální rozhodnutí a udávání směru, jímž se týmová práce ubírá. To, že je někdo vedoucí, ale ještě neznamená, že nepotřebuje podporu od ostatních členů. Když víme, jaké má nás vedoucí silné a slabé stránky, můžeme ho podpořit, čímž přispějeme ke společným výsledkům celého týmu.“

Zeptejte se žáků, jestli je napadá nějaká situace, kdy bylo potřeba, aby podpořili svého vedoucího a dali mu zpětnou vazbu. 

Zdůrazněte, že při poskytování zpětné vazby je potřeba mluvit pozitivně, promyšleně a zaměřit se na konkrétní možnosti zlepšení. Uveďte příklad:„Pavle, podle mě umíš lidi výborně nadchnout a motivovat. Mohl bych ti nějak pomoct s organizací toho, co je potřeba udělat?“

Procvičování

1. Všichni společně diskutujte o tom, jaké silné a slabé stránky mají různí fiktivní nebo slavní vedoucí a jak by je jejich tým mohl podpořit. Např.: 

a) Brumbál. Silné stránky: inspirativní, moudrý, zkušený. Slabé stránky: příliš emotivní, někdy mu chybí energie. Jak ho podpořit: navrhnout mu, aby si na rozhodování nechával víc času a zvážil názory více různých lidí, nabídnout mu pomoc při úkolech, které vyžadují více energie. 

b) Darth Vader. Silné stránky: ambiciózní, má jasně nastavené cíle, má loajální a oddaný tým. Slabé stránky: neempatický, zastrašuje ostatní, neumí flexibilně měnit plány. Jak ho podpořit: navrhnout mu, aby víc uvažoval o pocitech ostatních, nebo dal někomu za úkol, aby mu je pomohl vyhodnocovat. 

2. Rozdělte žáky do týmů po 3–5 a zadejte jim nějaký jednoduchý úkol (např. postavit věž z novinových papírů). Aktivitu několikrát zopakujte, aby si všichni členové týmů mohli vyzkoušet roli vedoucího. Nakonec vždy vyzvěte ostatní členy týmu, aby dali vedoucímu zpětnou vazbu na základě následujících otázek: 

a) „V čem byl dobrý?“ 

b) „Co by mohl jako vedoucí zlepšit?“ 

c) „Jak byste ho jako vedoucího oznámkovali na stupnici 1–5?“ (1 = vedení mu jde skvěle, 5 = na některých věcech bude muset hodně zapracovat). 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Po skončení týmových úkolů nechte členy týmů zhodnotit výkon vedoucího a dát mu zpětnou vazbu. 

2. Během reflektivních pauz při týmových úkolech vyzývejte žáky také ke konstruktivní reflexi efektivity vedoucího. 

3. Vedoucí týmů vyzývejte, aby se zamysleli, v čem je členové jejich týmu podpořili, a dali jim o tom zpětnou vazbu.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby aktivitu 1 z procvičování kroku vypracovali písemně (upozorněte je, aby nezapomněli zmínit silné stránky, slabé stránky a navrhovanou zpětnou vazbu).

Po dokončení aktivity 2 z procvičování kroku žáky vyzvěte, aby zhodnotili zpětnou vazbu, kterou dostali jako vedoucí týmů: „Byla zpětná vazba, kterou jste dostali, užitečná? Zmínili členové týmu vaše silné stránky? Navrhli vám, jak se zlepšit?“

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework